Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Оцiнка фiнансового стану пiдприємства та разробка шлях в виходу на міжнародний ринок

 

Зміст

 

Вступ. 3

1 Теоретико-методичні основи підвищення ефективності господарської діяльності підприємства  7

1.1 Методичні підходи до оцінювання рівня ефективності господарської діяльності підприємства  7

1.2 Ефективність господарської діяльності підприємства: сутність, види та фактори. 13

1.3 Основні види та складові стратегій виходу фірми на міжнародний ринок. 28

1.4 Оцінка внутришнього та міжнародного ринків автозапчастин. 44

2 Діагностика ефективності господарської діяльності ТОВ «Ексілібур». 50

2.1 Аналітична оцінка розвитку підприємства. 50

2.2 Аналіз результативності діяльності підприємства. 52

2.3 Оцінка впливу основних факторів на рівень прибутковості підприємства. 59

2.4 Комплексний метод оцінки ефективності маркетингової стратегії ТОВ «Ексілібур» на міжнародних ринках. 68

3. Адаптація маркетингової стратегії ТОВ «Ексілібур» в умовах глобалізації 74

3.1 Маркетингові технології реалізації стратегій ТОВ «Ексілібур» на цільових ринках. 74

3.2 Формування стратегії маркетингової діяльності ТОВ «Ексілібур» на альтернативних ринках  85

Висновки. 95

Список використаних джерел. 98

Додатки. 103

 

Вступ

Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою - від власників приватного підприємства до керівників держави. Фактично визначення ефективності виробництва полягає в оцінці його результатів. Такими результатами можуть бути обсяги виготовленої продукції в натуральному чи вартісному (за оптовими цінами або за собівартістю) виразі або прибуток. Але ж сама по собі величина цих результатів не дає змоги робити висновки про ефективність або неефективність роботи підприємства, оскільки невідомо, якою ціною отримані ці результати. Звідси для отримання об'єктивної оцінки ефективності підприємства необхідно також урахувати оцінку тих витрат, що дали змогу одержати ті чи інші результати. Процес виробництва здійснюється через поєднання факторів, що його визначають: засобів праці (основні фонди), предметів праці (оборотні фонди), робочої сили (трудові ресурси). Крім того, істотним чином на виробництво впливає фінансовий стан підприємства, а також певні організаційні, управлінські, технологічні та інші переваги, що відображаються як нематеріальні ресурси. Тож за оцінку витрат логічно взяти оцінку всіх перелічених ресурсів. Виходячи з цього можна дати таке визначення ефективності: ефективність підприємства являє собою комплексну оцінку кінцевих результатів використання основних і оборотних фондів, трудових і фінансових ресурсів та нематеріальних активів за певний період часу.

В умовах ринкових відносинах, ринкова система вимагає радикальних змін системи управління економікою. Це обумовлено тим, що кожен об'єкт управління має свою специфіку, яка вимагає адекватної системи управління. Як об'єкт товарно-грошових відносин сучасна організація володіє господарською діяльністю. При цьому вона повинна сформувати таку систему менеджменту, яка була б ефективною в її конкурентній боротьбі на ринку.

До основних елементів системи управління відносяться:

- механізм управління;

- структура і культура організації;

- процес управління;

- розвиток менеджменту і мистецтво управлінської діяльності.

Для ефективної системи управління потрібний «ефективний менеджер». Це людина. що володіє стратегічним мисленням, здатністю визначити майбутнє. Крім того, ефективний менеджер володіє мистецтвом виконувати ролі: міжособові, інформаційні і управлінські. У такій постановці для менеджера помилкове уявлення, що «люди в організації мають однакові потреби». Володіючи мистецтвом і досвідом ефективний менеджер управляє, роблячи роботу, необхідну для досягнення цілей організації, іншими руками: руками своїх підлеглих.

Завдання визначення ефективності виникає в різних ситуаціях, і його раціональне вирішення в конкретних умовах передбачає застосування тих або інших підходів чи методик. Можна виділити такі загальні напрямки, за якими визначається ефективність.

1. Оцінювання ефективності виробництва з метою забезпечення оптимальної стратегії управління ним. У межах цього напрямку досліджується насамперед ефективність використання ресурсів підприємства.

2. Оцінювання ефективності підприємства з метою визначення його привабливості як потенційного об'єкта інвестування. Таке оцінювання може здійснюватися самим підприємством, потенційним інвестором або ж для забезпечення об'єктивності - незаінтересованою організацією. При цьому портфельні інвестори, як правило, задовольняються фінансовими показниками ефективності, а стратегічних здебільшого цікавить комплексна її оцінка.

3. Оцінювання ефективності підприємства на макрорівні з боку держави. Не слід вважати, що цей напрямок стосується виключно радянських часів, хоча об'єктивно в ті часи спостерігався розквіт діяльності в цьому напрямку. Але і в умовах ринку завдання такого плану вирішуються, хоча, звичайно, в інших масштабах.

Предметом досліджень даної дипломної роботи виступає ефективність діяльності підприємства.

Об'єктом дослідження є ТОВ «Ексілібур».

Мета досліджень даної роботи є аналіз стану ефективності діяльності та системи управління, виявлення різних проблем і питань, пов'язаних з управлінням підприємством, а також розробка планів для підвищення ефективності системи управління.

Для досягнення поставлених цілей необхідно вирішити наступні завдання:

- вивчити і проаналізувати теоретичні основи ефективності діяльності;

- розглянути діяльність підприємства ТОВ «Ексілібур», ефективність діяльності підприємства;

- розробити стратегічну програму виходу підприємства на міжнародні ринки з метою посилення фінансового стану.

Під час написання роботи використовувались наступні методи дослідження: логічного, системного та комплексного підходів для формування компетенцій стратегії в розвитку підприємств і підвищення її ефективності. У процесі дослідження застосовано методи економіко-статистичного аналізу, зокрема: аналізу і синтезу – для деталізації об'єкта дослідження внаслідок розчленування його на окремі складові; порівняння – для зіставлення фактичних даних звітного року з даними за попередні роки; рядів динаміки – для характеристики зміни у часі показників досліджуваного питання; монографічний – для вивчення стану діяльності на підприємстві; економіко-математичні – для побудови моделі розрахунку ефективності діяльності підприємства.

Інформаційною базою роботи виступають законодавчі акти, наукові праці, в яких висвітлюється проблема формування потенціалу туристичних послуг підприємства, та звітність ТОВ «Ексілібур».

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, а також списку використаних джерел.

 

 

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров