Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (6)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (6)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (27)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (11)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (16)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Методичні підходи до оцінювання рівня ефективності господарської діяльності підприємства

 

 

Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства передбачає певну послідовність виконання аналітичної роботи.

Даним питанням приділяють увагу багато вчених. Так, Савицька Г.В. при проведенні аналізу господарської діяльності виділяє наступні етапи:

уточнення об'єктів, мети і задач аналізу, складання плану аналітичної роботи;

розробка системи синтетичних і аналітичних показників, за допомогою яких характеризується об'єкт аналізу;

збір і підготовка до аналізу необхідної інформації (перевіряється її точність, приводиться до порівняльного виду і т.д.);

порівняння фактичних результатів господарювання з показниками плану звітного року, фактичними даними минулих років, з досягненнями провідних підприємств, галузі в цілому і т.д.;

факторний аналіз: виділяються фактори і визначається їх вплив на результат;

виявлення невикористаних і перспективних резервів підвищення ефективності виробництва;

оцінка результатів господарювання з урахуванням дії різних факторів і виявлених невикористаних резервів, розробка заходів щодо їх використання [38].

Фінансовий аналіз за методикою Савицької Г. В. є частиною комплексного аналізу господарської діяльності підприємства, який складається з таких напрямків:

аналіз формування і розміщення капіталу (власного і позикового) і ефективності його використання. Проводиться шляхом аналізу наявності, структури і динаміки майна підприємства та джерел його формування (вертикальний і горизонтальний аналіз балансу), а також розрахунку коефіцієнтів рентабельності й обіговості капіталу;

аналіз основних фондів, матеріальних і трудових ресурсів, який проводиться на підставі розрахунку показників фондовіддачі, матеріаломісткості і трудомісткості та їх факторного аналізу;

аналіз маркетингової діяльності, котрий полягає у вивченні платоспроможного попиту на продукцію, ринків збуту, обґрунтуванні планів виробництва і реалізації, оцінці конкурентноздатності продукції і вишукуванні резервів підвищення її рівня;

аналіз виробництва продукції, її собівартості і реалізації проводиться шляхом аналізу динаміки обсягів виробництва і реалізації продукції, аналізу асортименту, структури і якості продукції; факторного аналізу витрат на виробництво і реалізацію;

аналіз фінансових результатів діяльності підприємства проводиться на підставі факторного аналізу складу і динаміки балансового прибутку, рівня відпускних цін, рентабельності підприємства і резервів збільшення прибутку і рентабельності;

аналіз фінансового стану підприємства проводиться на основі аналізу фінансової структури балансу (співвідношення власного і позикового капіталу, необоротних і оборотних активів), аналізу забезпеченості підприємства власними оборотними коштами, визначення типу фінансової ситуації, розрахунку показників платоспроможності підприємства.

А.І. Ковальов і В.П.Привалов мету аналізу фінансово-господарської діяльності трактують не стільки як визначення й оцінка фінансового стану підприємства, скільки збір інформації для проведення роботи, спрямованої на його поліпшення [13]. Методика аналізу складається з 3-х етапів.

1. Попередня оцінка чи експрес-аналіз фінансового стану, метою якого є наочна і проста оцінка фінансового стану і динамки розвитку підприємства. Ця оцінка проводиться шляхом читання фінансової звітності підприємства, що дозволяє зробити висновки про наявне у підприємства майно, джерелах його формування, результатах діяльності підприємства. Потім проводиться вивчення спеціальних коефіцієнтів, розрахунок яких ґрунтується на існуванні певних співвідношень між статтями звітності. Виробляється відбір невеликої кількості найбільш суттєвих і порівняно нескладних у обрахуванні показників і поступове відстеження їх динаміки (наприклад, величина основних засобів і їх частка у загальній сумі активу, коефіцієнт зносу основних засобів, величина власних засобів і їх частка в загальній сумі джерел підприємства, прибуток, рентабельність і т.д.).

2. Деталізований аналіз фінансового стану: побудова аналітичного балансу, оцінка й аналіз економічного потенціалу, оцінка майнового положення і структури капіталу, аналіз фінансового положення: оцінка ліквідності і фінансової стійкості, аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності, аналіз оборотності, аналіз рентабельності.

3. Аналіз фінансового стану підприємства: загальна оцінка фінансового стану і його зміни за звітний період, аналіз фінансової стійкості підприємства, аналіз ліквідності балансу, аналіз фінансових коефіцієнтів.

4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: аналіз рівня, структури і динаміки абсолютних показників фінансових результатів, аналіз рентабельності і ділової активності.

5. Оцінка фінансового стану і його зміни за звітний період за аналітичним балансом, а також аналіз абсолютних показників фінансової звітності складають той основний вихідний пункт, з якого мають логічно розвиватися інші блоки аналізу.

6. Аналіз ліквідності балансу, виходячи з аналізу стійкості, повинен оцінювати поточну платоспроможність і давати висновок про можливість збереження фінансової рівноваги і платоспроможності у майбутньому.

7. Аналіз фінансових коефіцієнтів (тобто відносних показників фінансового стану) дозволяє зіставити фінансовий стан даного підприємства з фінансовим станом конкурентів, а також проводити дослідження динаміки фінансового стану за ряд звітних періодів.

Порівняльний аналітичний баланс (будується на основі бухгалтерського балансу шляхом доповнення його показниками структури і динаміки вкладень і джерел засобів підприємства за звітний період) та  абсолютні показники фінансової стійкості відображають сутність фінансового стану. Ліквідність балансу і фінансові коефіцієнти характеризують зовнішні прояви фінансового стану, котрі обумовлені його сутністю.

Аналіз сутнісних характеристик фінансових результатів полягає в дослідженні рівня, структури і динаміки їх абсолютних показників. Аналіз зовнішніх проявів фінансових результатів відбувається в ході дослідження відносних показників рентабельності і ділової активності. Стражев В.І. і Русак Н.А. основними задачами аналізу ставлять:

загальну оцінку фінансового положення і факторів його зміни;

вивчення відповідності між засобами і джерелами, раціональності їхнього розміщення й ефективності використання;

дотримання фінансової, розрахункової і кредитної дисципліни;

визначення ліквідності і фінансової стійкості підприємства;

довгострокове і короткострокове прогнозування стійкості фінансового стану [48]. 

Для вирішення цих задач вивчаються:

наявність, склад і структура засобів підприємства; причини і наслідки їх зміни;

наявність, склад і структура джерел засобів підприємства; причини і наслідки їхньої зміни;

ліквідність і якість дебіторської заборгованості;

платоспроможність і фінансова гнучкість;

ефективність використання активів.

Дана методика охоплює всі основні економічні показники, але взаємозв'язки з технічними, соціальними, організаційними та іншими показниками фінансово-господарської діяльності підприємств. Однак,  основні етапи аналізу автори розглядають ізольовано, окремими блоками.

1. Аналіз фінансового стану підприємства (аналіз активів, пасивів, платоспроможності, потоків коштів, фінансової стійкості, прогноз фінансового стану);

2. Аналіз формування, розподілу прибутку і соціального розвитку підприємства (фактори формування балансового прибутку, аналіз резервів зростання прибутку, рентабельності продукції, аналіз розподілу прибутку, аналіз формування чистого прибутку, аналіз соціального розвитку і соціальної захищеності колективу підприємства);

3. Аналіз обсягів виробництва і реалізації продукції (аналіз формування виробничої програми, ритмічності і якості випуску, аналіз резервів росту обсягів виробництва і реалізації);

4. Аналіз собівартості продукції (аналіз структури і динаміки собівартості, прямих і непрямих витрат, собівартості за видами продукції);

5. Аналіз трудових ресурсів (аналіз використання робочого часу, аналіз трудомісткості, продуктивності праці, виявлення резервів росту продуктивності);

6. Аналіз основних засобів (аналіз забезпеченості основними засобами, ефективності їх використання, відновлення основних засобів);

7. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства (аналіз забезпеченості, ефективності використання, виявлення резервів зниження норми витрати матеріалів).

Методику фінансового аналізу на основі систематизованого аналізу фінансової звітності, де в ролі бази (критерію) порівняння пропонується використовувати комплексну нормативну модель фінансової стійкості підприємства, яка забезпечує взаємоув’язку різних аналітичних коефіцієнтів, пропонує Мних Є.В. Дана методика містить у собі: складання аналітичної моделі балансу, аналіз співвідношень, які задаються фінансово-оперативними коефіцієнтами, оцінку ліквідності і платоспроможності, майнового стану, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності, стану на ринку цінних паперів [33].

Автор розробив нормативну модель системного експрес-аналізу фінансової звітності для виявлення проблем і напрямків підвищення фінансової стійкості підприємства суб'єкта господарювання (матриця порушень). Однак оцінка і факторний аналіз окремих показників не дозволяє комплексно керувати фінансовим станом підприємства. В залежності від цілей аналізу фінансової звітності і зацікавлених у його результатах користувачів застосовуються різні види аналізу і різний набір показників – фінансових коефіцієнтів, а саме:

абсолютні показники для ознайомлення із звітністю, які дозволяють зробити висновок про основні джерела залучення засобів, напрямки їх вкладень, джерела надходження коштів, розміри отриманого прибутку, систему розподілу дивідендів;

порівнянні відсоткові показники (Percentage

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров