Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (18)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Менеджмент рекламної діяльності туристичного підприємства

 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління рекламною діяльністю туристичного підприємства  7

1.1. Місце та роль реклами в організації ефективної системи маркетингових комунікацій підприємства  7

1.2. Планування та організація рекламної кампанії туристичного підприємства. 17

1.3. Теоретичні підходи до оцінки ефективності менеджменту рекламної діяльності туристичного підприємства. 22

Розділ 2. Аналіз рекламної діяльності  ТОВ "Альбіон". 26

2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства “Альбіон”. 26

2.2. Аналіз планування та організації рекламної компанії ТОВ “Альбіон”. 36

2.3. Оцінка економічної ефективності менеджменту рекламної діяльності туристичного підприємства "Альбіон". 47

Розділ 3. Оптимізація рекламної діяльності  ТОВ "Альбіон". 52

3.1. Удосконалення планування рекламної  діяльності  туристичного підприємства “Альбіон”  52

3.2. Удосконалення організаційної структури та контролю рекламної діяльності ТОВ “Альбіон”  52

3.3. Перспективні напрямки менеджменту рекламної діяльності туристичного підприємства"Альбіон"  52

Висновки. 53

Список використаної літератури. 54

 

 


Вступ

Дослідження в сфері реклами є актуальною темою для української економіки, небагато туристичних підприємств можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тому або іншому її вигляді. На великих підприємствах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламного агентства, різні маркетингові функції легко розподілити серед придатних для їх виконання працівників. Напевно, не багато знайдеться громадських явищ, думка про які в нашій країні була б така ж суперечна, як про рекламу. З одного боку керівники підприємств потребують та шукають її.

З розвитком туристичної галузі майже всі її підприємства відчувають справжню потребу в оперативному оповіщенні споживачів. І цю потребу задовольняє ціла мережа різних за структурою і можливостями маркетингових і рекламних організацій. А з іншого боку, досить широко існує вельми скептичне ставлення до реклами. На жаль, сьогоднішня наша рекламна практика в цілому з якістю деяких послуг дають чимало мотивів і для гумору, і для скепсису. Тому зараз потрібне для рекламодавців проведення досліджень в сфері реклами. Але з самого початку важливо пам'ятати, що рекламні оголошення, які ми бачимо і чуємо, є кінцевими продуктами цілого ряду досліджень, стратегічних планів, тактичних рішень і конкретних дій, складового в своїй сукупності процесу реклами.

Сьогоднішня реклама, мабуть, більше підходить до поняття  "ринкова інформація". Завдяки своїй регулярності, акценту на цінах і відомостях про місця надання туристичних послуг реклама стала для багатьох путівником по підприємствах. Фахівці реклами як професіонали розглядають засоби масової інформації як носії, що доставляють рекламні звернення аудиторії, зібраної завдяки головному (нерекламному) матеріалу, який пропонує радіо і телестанції, газети або журнали. Оскільки прибутки журналів і газет на 60 - 70%, а прибутки телебачення і радіо майже на всі 100% складаються з надходжень за рекламу, рекламодавців і їх агентство всіляко підгодовують, не жаліючи на це величезних затрат часу і зусиль. Таким чином, журнали, газети, телевізійні і радіостанції звичайно приваблюють потрібну аудиторію своїм нерекламним змістом, а рекламодавець отримує можливість звернутися саме до цієї аудиторії. Іншим засобам реклами, щоб привернути увагу певної аудиторії, доводиться покладатися виключно на саме рекламне звертання.

Проведення дослідження реклами підприємств туристичної індустрії України обумовлено насамперед тим, що рішення в області рекламної діяльності приймаються в умовах ризику і невизначеності. Перед розроблювачами реклами практично завжди стоїть питання типу: «Чи правильно обрані цільові ринки і цільова аудиторія? Чи дійсно ми правильно розуміємо запити споживачів? Чи ті люди дивляться телевізійну рекламу, на кого вона орієнтована? Чи зробила реклама якийсь вплив на обсяг продажів?» На ці й інші подібні питання дуже часто шукаються відповіді шляхом проведення відповідних досліджень.

Характеризуючи зміст маркетингової рекламної діяльності можна виділити наступні напрямки вивчення реклами, а саме дослідження ефективності і популярності окремих рекламних засобів (носіїв реклами) для різних цільових аудиторій, зокрема, на основі вивчення ступеня популярності окремих радіо і телепередач у засобах масової інформації; вивчення ефективності рекламної політики фірми в цілому; дослідження ефективності окремих рекламних кампаній, у тому числі на основі проведення спеціальних експериментів; дослідження ефективності впливу рекламного звертання на аудиторію, ступеню його впливу на поведінку людей; вивчення ефекту від спільного використання в рекламних цілях декількох засобів масової інформації.

Ці дослідження насамперед спрямовані на підвищення ефективності рекламної діяльності, зниження ризику її проведення, краще використання фінансових засобів.

Відтак, виникає необхідність у всебічному розгляді шляхів підвищення ефективності рекламної діяльності туристичних підприємств з огляду на приділення цій сфері діяльності неналежної уваги як з боку науковців, так і підприємців-практиків.

Метою дослідження є пошук шляхів підвищення ефективності управління рекламною діяльністю підприємств туристичної індустрії України.

Завдання, зумовлені метою дослідження, полягають у наступному:

з’ясуванні сутності та значення реклами в умовах ринку, її місця в системі маркетингу;

визначення видів та класифікації рекламних заходів;

вивчення організаційних форм проведення рекламних кампаній на туристичних підприємствах;

дослідження методологічних аспектів організації ефективного рекламного впливу на туристичних підприємствах;

аналіз організації рекламної діяльності туристичного підприємства;

обґрунтування пропозицій щодо управління ефективністю рекламної діяльності туристичного підприємства.

Предметом дослідження є управління ефективністю рекламної діяльності підприємства туристичної індустрії України.

Об’єктом дослідження виступає ТОВ „Альбіон”.

Для досягнення поставленої мети використані різні методологічні підходи, зокрема, конкретно-історичний підхід, який дав можливість теоретично обґрунтувати концепцію, простежити розвиток рекламної діяльності у зв’язку з цивілізаційними процесами в суспільстві; принцип системності, загального зв'язку та розвитку, що дозволив подати рекламу як самостійне явище і як один із складових елементів соціальної системи; принцип сходження від абстрактного до конкретного, що сприяв визначенню поняття «рекламна діяльність» та дав можливість ввести його до категоріального апарату сукупного гуманітарного знання; аксіологічний та функціональний підходи у дослідженні діяльності туристичної фірми, завдяки яким визначена її роль як сталого явища культурного життя суспільства.

В основу дослідження покладена теорія взаємодії. При вивченні маркетингової діяльності туристичного підприємства використовувались такі  основні методи здобуття соціальної інформації, як контент-аналіз, опитування, метод фокусованого інтерв'ю; методи аналізу — структурно-функціональний аналіз на макрорівні і символіко-інтеракціоністський підхід, теорія обміну, феноменологічний підхід, інформаційно-ентропійний підхід на мікрорівні. Тільки багатобічний аналіз, який поєднує підходи всіх парадигм, може дати достовірну картину стану маркетингової діяльності рекламного агентства.

Структурно робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій та сприску використаних джерел.

 

 

 

 


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров