Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Економічна ефективність запропонованих заходів

 

З метою обслуговування клієнта з максимально можливим комфортом традиційними заходами банків є розширення мережі філій та продовження часу обслуговування. Однак із розвитком сучасних технологій нині у практиці діяльності КБ „Приватбанк” пропонується передати управління депозитними операціями на аутсорсинг з використовкванням віддаленого (дистанційного) банківського обслуговування фізичних і юридичних осіб через банкомати, управління рахунком (банкінг) через телефон, Інтернет.

Технологія дистанційного управління рахунком по телефону передбачає надання клієнтом розпоряджень банку щодо його власного рахунку. За допомогою цього виду обслуговування клієнт матиме змогу здійснювати практично всі операції, пов’язані з банківським обслуговуванням:

оперативно контролювати надходження коштів на свій рахунок (при безготівковому переказі заробітної плати, дивідендів, процентів за депозитом);

здійснювати необхідні платежі (оплата комунальних платежів, оплата товарів і послуг, послуг мобільного, міського і міжнародного зв’язку, Інтернет, навчання тощо);

поповнити платіжну картку шляхом переказу коштів з поточного рахунку клієнта;

розмістити тимчасово вільні кошти на депозити, які після закінчення визначеного клієнтом терміну обслуговування банк автоматично повертає кошти разом із нарахованими процентами на поточний рахунок.

Подібні послуги в Україні надаються, однак обсяги їх надання в десятки раз нижчі, ні за кордоном. Телефонне обслуговування клієнтів є досить вигідним як для банків, так і для клієнтів, і характеризується низкою переваг. По-перше, телефонні центри дають можливість інтегрувати вхідні і вихідні дані на відміну від традиційної схеми співбесіди працівника банку з клієнтом, що забезпечує ефективний зв’язок із вкладником та управління процесом комунікації. По-друге, сума накладних витрат з розрахунку на одного клієнта на один телефонний контакт є майже на 50% нижчою ніж при обслуговуванні клієнта у відділенні банку. По-третє, ці послуги характеризуються високим рівнем якості.

Ефективне обслуговування вкладників КБ „Приватбанк” за допомогою телефонів доцільно проводити лише за умови впровадження банком найсучаснішого обладнання, значних витрат коштів на вирішення складних технічних завдань, пов’язаних з інтеграцією комп’ютерних і телефонних стандартів, обслуговування клієнтів в режимі реального часу і запам’ятовувальні пристрої, а також проведення широкомасштабних рекламних заходів. Ці витрати з часом окупляться і виправдають свою ефективність.

Важливим напрямком діяльності, на який сьогодні КБ „Приватбанк” доцільно звернути увагу, є ряд трастових послуг, які прямо не пов’язані із депозитною діяльністю, але дозволяють тимчасово залучити вільні кошти клієнтів – фізичних та юридичних осіб. Розвиток цих операцій в світі став можливим в умовах накопичення певних матеріальних та фінансових активів як окремими громадянами, так і підприємствами, корпораціями, що зумовлює об’єктивну необхідність правильно ними розпорядитися, контролювати та примножити їх. Це спричинило виникнення та розвиток трастових послуг, виконанням яких у більшості країн займаються переважно банки, які здійснюють: облік операцій, зберігання цінностей, операції з цінними паперами, послуги з фінансового аналізу та прийняття рішень, а також, на думку деяких відомих науковців – депозитні операції.

До найпоширеніших трастових послуг, які банки пропонують своїм клієнтам, слід віднести:

ведення депозитних рахунків клієнтів та проведення операцій за ними (оплата рахунків за дорученням клієнтів, одержання належних клієнтам платежів);

купівля за рахунок клієнта цінних паперів і їх  продаж з метою максимізації його прибутку при «нормальному» рівні ризику;

стягнення на рахунок клієнта його прибутків (дивідендів, процентів тощо).

Доцільно впроваджувати для клієнтів трастові послуги типу «майстер траст», специфіка яких полягає в обслуговуванні банками пенсійних фондів або інших компаній, які нагромаджують кошти свої контрагентів і бажають отримувати вищий прибуток з цих коштів за рахунок концентрації фінансових ресурсів при їх вкладенні у надійні та високоприбуткові активи (акції й облігації великих компаній, дорогоцінні метали). Тобто, дане обслуговування здійснюється шляхом управління загальним рахунком довірителів з метою максимізації їхнього прибутку.

Новим перспективним видом трастових послуг, пов’язаних із залученням коштів клієнтів є створення спеціалізованих трастів. Сьогодні у вітчизняній банківській практиці слід впроваджувати такі трасти:

корпоративний траст, який організується у формі майна, що закладається в банку для забезпечення випуску облігацій компаній або корпорацій;

траст найманих робітників, що має форму пенсійного фонду або переслідує ціль участі у прибутках. У першому випадку керівництво компанії та її працівники вносять кошти у фонд, який управляється банком для виплат останнім при досягненні ними пенсійного віку. Коли в даному випадку має місце внесення коштів підприємцями, такий фонд називають трастом без участі. В цьому випадку компанія переводить частину прибутку у трастовий фонд банку, що у майбутньому здійснює розподіл внесків і прибутки працівникам компанії, коли вони досягнуть пенсійного віку;

інституційний траст, який може створюватися вищими навчальними закладами і передаватися банку на довірче управління;

комунальний траст, який може бути створений групою осіб, що проживають у певній території і засновує у банку траст на користь місцевої громади.

Усі трастові операції, здійснювані банками в частині формування фінансових ресурсів, пов’язані з великою відповідальністю. Тому банки, які займаються здійсненням таких операцій, повинні відповідати таким критеріям:

лояльний підхід до клієнта (дотримання умов трастової угоди, норм етики, порядності та розуміння потреб свого клієнта);

пряме виконання доручень клієнта відповідно до умов укладеної угоди;

компетентне надання кваліфікованої допомоги клієнту;

старанність у виконанні трастових операцій (уникнення недбалості і збитків у проведенні трастових операцій).

Консультант, який володіє методикою, по-перше, зможе провести всебічний неупереджений аналіз, виділивши найбільш важливі для клієнта питання. По-друге, банківські фахівці повинні мати досвід у здійсненні цих послуг на різних об'єктах у будь-якій галузі економіки. По-третє, в обов'язки банківських консультантів повинно входити не тільки опис процесів, але і вироблення та обґрунтування практичних рекомендацій.

Формування періодичних оглядів допомагає банку та його клієнтам бути постійно в курсі про стан депозитного ринку. Клієнт, який досить активно користується депозитними послугами банку, все таки відчуває потребу у аналітичній підтримці. Тому мінімальний рівень послуг, який може бути наданий клієнту у цій сфері діяльності, якраз і полягає в інформаційно–аналітичній підтримці. Завдяки широким можливостям доступу до різноманітної фінансової інформації, наявності сучасних  телекомунікаційних та програмних засобів, банки володіють відомостями про явища та події, що відбуваються на національних та міжнародних ринках банківських послуг. Це дає змогу надавати банкам інформаційно–аналітичні послуги для своїх клієнтів. До найпоширеніших видів таких послуг слід віднести наступні:

інформування про чинне законодавство зарубіжних країн у сфері депозитної діяльності банків;

доведення інформації про умови залучення коштів на відповідні депозитні програми та види депозитів, їхню дохідність та умови її підвищення;

оперативне інформування клієнтів про тенденції депозитного ринку,  прогнозування ситуації на ринку депозитних послуг.

підготовка інформаційних звітів про здійснені депозитні послуги клієнтові.

На даний час варто пропонувати комплексне обслуговування, невід’ємною складовою якого були б депозитні послуги банків та послуги, пов'язані із інвестиціями у ринок цінних паперів. Вкладення у різноманітні інструменти ринку цінних паперів – акції, облігації, інструменти грошового ринку, в інвестиційні фонди й інші, у світі відомі вже багато років і завоювали величезну популярність у середовищі, як інституціональних, так і індивідуальних вкладників, тому що пропонуються практично різні можливості та варіанти отримання доходу від інвестування.

Широкий спектр висококваліфікованих інвестиційних продуктів і професійні консультації дозволяють вибрати інвестиційну стратегію, що найбільше відповідатиме можливостям і цілям, погодивши при цьому рівень бажаного доходу і прийнятого ризику, і створити прийнятний інвестиційний портфель, досягаючи у такий спосіб  кращих результатів.

Під час існування аутсорсингу депозитних орперацій доцільно пропонувати послугу – інвестиційний накопичувальний депозит. Пояснимо принцип функціонування такого депозиту. Так, наприклад, мінімальна початкова сума внеску на інвестиційний накопичувальний депозит – 5000 гривень, мінімальна сума додаткового внеску – 500 гривень.

Використовуючи інвестиційний накопичувальний депозит, вкладники мають можливість одержати більш високі процентні доходи, у порівнянні з традиційними видами банківських депозитів і поточними рахунками. Кошти, які знаходяться на накопичувальних рахунках інвестуються в акції стабільних компаній, що приносять від 15% до 25% річних. Протягом декількох років ставка доходу може постійно збільшуватися, тому що світові ринки цінних паперів постійно нарощують темпи розвитку. Накопичувальні інвестиційні рахунки дають можливість у будь-який час поповнювати і вилучати кошти з рахунку, що наближує рівень їх ліквідності  до рівня ліквідності звичайних банківських поточних рахунків і дає переваги перед банківськими депозитами з фіксованим терміном вкладень (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

Переваги інвестиційного накопичувального рахунку

Види рахунків

Доход, отриманий на вільні грошові кошти

Ліквідність

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров