Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (17)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (12)
(Методические материалы)

Значок файла РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ШАХТНОЙ АТМОСФЕРЫ Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Термодинамика» для студентов специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» (090200) (11)
(Методические материалы)

Значок файла Расчет параметров сети технологических трубопроводов угольных предприятий: Метод.указ./Сост. Ю.В. Коровина: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 25с (12)
(Методические материалы)

Значок файла Проектирование рудников: Методические указания к выполнению курсовой работы/Сост.: А. В. Деркаева: СибГИУ.–Новокузнецк, 2003.-18 (11)
(Методические материалы)

Значок файла Проектирование горных предприятий: Метод. Указания/Сост.: А.В. Деркаева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 30 (11)
(Методические материалы)

Значок файла Соловьева Ю.А. Основы программирования на зыке «Pascal»: Лаборатор-ный практикум / Ю.А. Соловьева, С.А. Шипилов, Т.В. Кораблина / ГОУВПО «СибГИУ». — Новокузнецк, 2003. – 74 (12)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Економічна сутність витрат як об’єкту обліку, контролю та аналізу

 

Для здійснення своєї діяльності торговельне підприємство використовує трудові, матеріальні та фінансові ресурси. Ресурси, що застосовуються в торговельно-технологічних процесах, споживаються і трасформуються у витрати.

            Згідно законодавчо-нормативних актів і системи бухобліку, що діяла до 1.01.2000 року за економічною сутністю поточні витрати торговельного підприємства являють собою сукупність затрат живої та уречливої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства; а за натурально-речовим складом – спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Під собівартістю операцій, пов'язаних з просуванням товарів, розуміють витрати з продажу товарів. Це витрати на перевезення, зберігання, фасування, доробку товарів, заробітна платня працівників, відрахування у державні позабюджетні фонди соціального призначення, амортизація основних фондів та нематеріальних активів.

По економічному змісту не всі витрати торговельного підприємства входять до складу витрат. Так, платежі по кредитам банків у межах ставки, встановленої законодавством, враховуються у складі витрат, а витрати по кредитам понад ставки сплачуються з чистого прибутку підприємства.

До витрат не включаються витрати, що перерозподіляються в середині суспільства (податки, штрафи, пеня, неустойки, збитки, від  безнадійних боргів), витрати від стихійного лиха, витрати на господарське утримання дитячих і культурно-освітніх установ.

Витрати пов’язані з просуванням товарів від виробника до споживача. До них відносяться витрати, пов’язані з придбанням, зберіганням, доробленням, реалізацією товарів та ін., а також витрати на утримання будівель та інвентаря, оренду основних засобів, сплату відсотків за користування кредитом, страхування майна (комерційного ризику), на торгову рекламу та ін.

 У відповідності до Типового положення про склад витрат та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності, економічна сутність витрат трактується так: до складу витрат включаються витрати підприємств торгівлі, що виникають у процесі руху товарів до споживача, а також витрати підприємств громадського харчування, пов'язані з випуском і реалізацією продукції власного виробництва.

Ці витрати формуються на трьох етапах діяльності:

-          витрати на придбання товарів для реалізації;

-          витрати на організацію торговельної діяльності;

-          витрати на реалізацію товарів.

Необхідно розрізняти витрати підприємства, пов'язані з придбанням товарів, капітальні вкладення у розширене відтворення основних фондів і поточні витрати, пов'язані з організацією торговельного процесу.

Торговельне підприємство, що працює на засадах ринкової економіки, повинне мати чітке уявлення про ефективність кожного виду витрат і їх вплив на величину витрат в цілому.

На сьогоднішній день основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат, а також вимоги до розкриття інформації про витрати у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженим МФУ від 31.12.99р. №318.

Саме визначення витрат надається у П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, так витрати - це зменшення економічних вигід на протязі звітнього періоду у вигляді вибуття або амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за виключенням зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам або вилученням капіталу власником.

Наприклад, до витрат, виникаючих у зв’язку зі зменшенням активів, відносяться:

-          нарахування зносу

-          списання матеріалів

-          нестачі товарів

-          благодійні внески

-          та інше

В свою чергу, витратами, які збільшують зобов’язання, є:

-          заробітня плата

-          податки та збори

-          відрахування на страхування

-          транспортні витрати

-          оренда,комунальні послуги та інші.

Для більш повного розуміння питання та для ефективного управління витрати розроблена відповідна класифікація. Ця класифікація використовується для проведення аналізу та аудиту витрат ( рис. 1.1.1. ).

За своєю економічною природою витрати бувають:

1.  Додаткові - витрати, пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері.

2.  Чисті - витрати, пов'язані із зміною форми вартості.

За ступенем залежності від обсягу товарообороту:

1.  Умовно-змінні - витрати, що залежать від обсягу товарообороту.

2.  Умовно-постійні - витрати, що не залежать від обсягу товарообороту.

Залежно від напрямку використання витрати підприємств торгівлі поділяються:

1.  Прямі - витрати, що відносяться безпосередньо на той структурний підрозділ, в якому вони здійсненні.

2.  Непрямі - витрати, що розподіляються пропорційно до обсягу товарообороту, торговельної потужності або чисельності працівників кожного підрозділу.

За ступенем доцільності здійснення витрат:

1.  Корисні - види витрат, які сприяють результативному здійсненню торговельно-виробничого процесу підприємства.

2.  Некорисні - види витрат,які пов'язані з обслуговуванням частини трудових, матеріальних і фінансових ресурсів торговельного підприємства, що невикористані (наприклад, виплата заробітньої платні робітникам, які виконують суспільні обов'язки ).

У зв’язку з необхідністю роздільного бухгалтерського обліку фінансових і внутрішньогосподарських показників необхідно розрізняти облік на цих двох рівнях. Фінансова бухгалтерія повинна вести узагальнений облік витрат. А інформація, отримана внутрішньогосподарським обліком, дає змогу приймати правельні і вивірені управлінські рішення та відповідати на запитання щодо вигідності придбання і продажу того чи іншого виду товарів, які необхідні витрати, щоб одержати відповідну суму прибутку.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров