Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Системи управління конкурентоспроможністю підприємства

 

Досягнення високого рівня КСП можливе лише за умов застосування системного підходу до управління конкурентоспроможністю. Під систе­мою управління конкурентоспроможністю підприємства (товарів, робіт, послуг) слід розуміти сукупність організаційної структури, процесів, тех­нологій, положень ресурсів тощо, необхідних для створення і реалізації умов, які сприятимуть створенню конкурентних переваг у теперішньому чи майбутньому бізнес-середовищі [17].

Необхідність системного підходу до управління КСП пояснюється великою кількістю факторів, що впливають на КСП, серед яких можна виділити технологічні, фінансові, інформаційні, ринкові та інші.

Система КСП охоплює всі види діяльності, що пов'язані зі створен­ням конкретних конкурентних переваг підприємства, товарів, робіт, по­слуг. Вона впливає на всі стадії життєвого циклу продукту, а також на всі процеси, починаючи з визначення потреб ринку і закінчуючи задоволенням потреб споживача [18].

Серед різноманітних систем управління, які застосовуються на вітчизняних підприємствах, доцільно виділити адаптивну систему управ­ління конкурентоспроможністю, яка дає змогу:   

 - ураховувати в управлінні КСП особливості передбачуваного зовнішнього конкурент­ного середовища та динамічного державно-правового поля (воно харак­терне для перехідного періоду державотворення в Україні);

- підвищувати надійність системи управління в умовах впливу випадкових факторів; забезпечувати інваріантність системи КСП до різних типів підприємств; оптимізувати час розробки і впровадження системи в практику функціо­нування підприємств;

- підвищувати рівень гнучкості й мобільності систе­ми управління КСП [17].

Розробники адаптивної системи управління КСП виділяють декіль­ка послідовних циклів, які вимагають реалізації таких етапів [19]:

- виконуються ґрунтовні комплексні маркетингові дослідження ринку, за допомогою яких вивчається зовнішнє середовище (потреби спо­живачів, місткість ринку, рівень платоспроможного попиту, конкурентне середовище, чинники державно-правового регулювання підприємницької діяльності, сезонність ринку тощо);

- аналізується та оцінюється КСП підприємства;

- установлюються «сильні» та «слабкі» сторони конкурентів і влас­ного підприємства;

- розробляється конкурентна стратегія поведінки підприємства і тактики її реалізації, а потім формується конкретне технічне завдання на виробництво і збут продукції, а також вимоги щодо необхідної цінової політики, системи товароруху та просування товару;

- оцінюються показники, які закладені в технічне завдання, на пред­мет відповідності очікуваному рівню КСП;

- організується виробництво;

- забезпечується виробничо-збутова діяльність підприємства шля­хом реалізації якісно-цінових параметрів продукції, які відображають забезпечення «реальної» ринкової КСП маркетинговими засобами руху і просування товарів та гнучкою ціновою політикою.

Досягнуті у такий спосіб виробничо-збутові показники формують нову виробничо-збутову програму підприємства, яка коригується з урахуванням результатів роботи адаптивної системи в попередньому циклі з урахуванням необхідності пристосування до мінливого зовнішнього середовища [20].   Практична реалізація адаптивної системи управління КСП забезпечує підприємство властивістю адаптації до невизначеного зов­нішнього конкурентного середовища, а також можливістю досягнення очікуваного рівня КСП. Для координації різних підрозділів під час функ­ціонування адаптивної системи можливе застосування принципу «Cross function» («через функції»), який передбачає перебудову організаційних структур управління через виділення цільових адміністративних груп, що забезпечують єдину політику на всіх стадіях створення товару. Роль кож­ної з груп змінюється від консультативної до визначальної, а підприємство перетворюється в єдиний комплекс, який забезпечує максимально ефек­тивний спосіб виробництва конкурентоспроможних товарів [21].

У світовій практиці накопичився суттєвий досвід управління КСП. В першу чергу слід назвати корпорації Японії, СІЛА та деяких країн Захід­ної Європи .

Японська система комплексного управління КСП забезпечує виробництво продукції з високим рівнем конкурентних переваг та його постійне зростання. Продукція японських корпорацій у порівнянні з американсь­кою чи західноєвропейською має більш високий рівень КСП, що можна пояснити такими причинами [22,23]:

- по-перше, управління КСП в Японії враховує бідність сировин­них і енергетичних ресурсів і необхідність випуску високо конкурентоспроможної продукції для забезпечення ефективного функціонування й розвитку економіки держави. Отже, з одного боку, необхідно ввозити сировину і паливо, з іншого - вивозити і вигідно продавати як можна біль­ше готової продукції;

- по-друге, поширена у промисловості Японії система охоплює всю діяльність корпорації, базується на комплексній системі управління КСП. Вона увібрала в себе досягнення інших держав - США, Великобританії, Німеччини, Італії, Франції тощо;

- по-третє, досягнення Японії базуються на високопрофесійній підго­товці робітників, які працюють з більшим успіхом, ніж у будь-якій державі;

- по-четверте, відповідальність за розробку довгострокового плану управління КСП продукції несе керівництво найвищої ланки управління, воно проводить контроль за строками виконання плану і приймає при не­обхідності відповідні корегуючи дії та рішення (планування - виконання - контроль - коректуючи дії). В результаті обговорення керівництвом вищої ланки з керівниками підрозділів корпорації формуються проекти планів для кожного підрозділу. Таким чином планування КСП поширюється на всі підрозділи корпорації й рівні керівництва.

Японські фахівці вважають, що сьогодні недостатнім є лише врахування існуючих проблем споживачів. Необхідно постійно виявляти при­ховані потреби і використовувати їх як основу при плануванні нової продукції, що сприятиме досягненню максимального рівня її КСП. При цьому слід враховувати потреби не тільки груп покупців - кінцевих споживачів, а й інших корпорацій, бізнес-сфер як самої Японії, так і держав - потенцій­них споживачів майбутніх виробів;

- по - п’яте, у системі управління КСП японських корпорацій реалізо­ваний принцип зацікавленості працівників у виробництві високоякісної й висококонкурентної продукції. Його суть полягає у тому, що на кожному робочому місці повинні створюватись умови, які сприятимуть уникнен­ню дефектів. При цьому не можна порушувати технологічні параметри, по­вторювати раніше допущені помилки;

- по-шосте, для японських корпорацій характерною є внутрішня кор­поративна перевірка продукції керівництвом вищої ланки корпорації, обговорення проблем із зацікавленими особами, пошук шляхів і засобів поліпшення стану справ. Перевірка має профілактично-запобіжний харак­тер, націлена на навчання на робочому місці [24].

Японський економіст К. Такамацу подає опис найбільш характер­них рис японської системи підвищення рівня КСП виробника [25]:

- багаторічне і цілеспрямоване розв'язання проблем КСП на основі всього передового, сучасного, що містить теорія і створює прак­тика у цій галузі. З кінця 40-хх рр. XX ст. японська промисловість крок за кроком рухалась до комплексного управління КСП. Почат­ком цього стало освоєння статистичних методів контролю рівня якості, а, відповідно, і рівня конкурентоспроможності, що базуєть­ся на навчанні й оволодінні навичками;

- послідовна робота з вивчення потреб споживачів. Поступово вихо­вався культ споживача - замовника. Налагоджувалась чітка систе­ма глибокого вивчення характеру й обсягу потреб, основних вимог до них, враховувались різноманітні психологічні фактори, японсь­кі фахівці досягли значних успіхів у вивченні не лише внутрішніх споживачів, а й зовнішніх (на міжнародному ринку). В японських корпораціях виконавець кожної операції розглядає виконавця на­ступної як свого споживача і тому виконує свою частину виробни­чого процесу особливо якісно;

- потреба всезагальної участі (принцип «лідерства»). Реалізація цьо­го положення досягається досить широким спектром дій: націо­нальним законодавством, оцінкою і аналізом помилок, допуще­них іншими виробниками аналогічної продукції, виділенням для розв'язання проблем КСП достатньої кількості засобів і часу тощо;

- розуміння необхідності регулярних перевірок функціонування та­кої системи;

- організування робіт, спрямованих на забезпечення підвищення за­гального рівня КСП;

- модернізація інтелектуального і фізичного потенціалу працівників у формі участі в різноманітних спеціалізованих гуртках; широко розвинена і постійно діюча система пропаганди значення зростання КСП продукції для забезпечення стійких темпів еконо­мічного зростання;

- державний вплив на підвищення КСП національної продукції. Вве­дена обов'язкова державна сертифікація й паспортизація для про­дукції, що буде реалізовуватись на зовнішніх ринках. Японських підхід до управління КСП продукції легко простежується в мережі різноманітних комп'ютерних технологій. Цю галузь в Японії харак­теризують як зрілу, для неї характерним є повне оновлення моделей через кожні 2-5 місяців. При цьому велике значення приділяється питанням розробки проекту, оцінки технічного рівня, якості й пер­спектив КСП виробу на довиробничій стадії. Експериментальний зразок проходить цілий спектр виробничо-технічних і соціально - економічних випробувань в умовах, наближених до реальних і в середовищі

підвищеної активності  

Забезпечення надійності виробу здійснюється через систему інспектування корпорацією-виробником готової продукції, технологічного процесу виробництва електронних компонентів корпорації - постачальника. Для цього створюється група спеціалістів за видами компонентів, які спрямовуються на заводи, де вони здійснюють систематичний нагляд за всіма стадіями технологічного процесу, вживають заходи з усунення порушень, за результатами роботи складають контрольні картки, що підтверджують здатність технологічного процесу забезпечити стабільний рівень КСП компонентів [22].

Після енергетичної кризи на початку 70-х рр. XX ст. в Японії посилилася увага до забезпечення підвищення КСП на довиробничій стадії разом з підвищенням видатків на НДДКР. В умовах зменшення темпів економіч­ного зростання японські корпорації спрямували свої стратегічні дослід­ження на нову продукцію й нові технології. Значні капіталовкладення на НДДКР стимулювалися й тим, що на той час вже стало зрозуміло - копію­вання зарубіжних технологій дає можливості конкурувати на міжна­родному ринку [22,23].

Сьогодні японський уряд дещо зменшує жорсткість контролю за КСП продукції, яку постачають на зовнішні ринки. Це зумовлено тим, що корпорації Японії завоювали міцні позиції на зовнішніх ринках, забезпечили стійке лідерство за якістю і КСП, оволоділи методами управління нею й тому здатні самостійно вести конкурентну боротьбу (так званий «ефект інерції»)[22].

У США високий рівень конкурентоспроможності виробників забезпечується шляхом створення і використання ряду спеціалізованих стратегічних програм підвищення конкурентоспроможності кінцевого продукту. Так, однією з найбільш відомих програм такого типу є програма, складе­на для корпорації «ІВМ», яка містить такі положення:

- переконання працівників у важливості реалізації програми підвищення КСП продукції корпорації й особистої участі в цьому кожного працівника;

- необхідність додаткових затрат на підвищення рівня КСП продукції (на­приклад, витрат на підвищення якості, поліпшення обслуговування тощо);

- розроблення методів і заходів мотивування виробництва конкурентноздатної продукції;

- конкретизація методів контролю КСП продукції;

- введення принципу «нуль дефектів»;

- встановлення єдиного для всіх «дня міркуван­ня»;

- розроблення індивідуальних програм конкурентної бездефектної ро­боти;

- введення і використання систем заохочень за результатами.

 Робота в межах програми завершується аналізом виконаного і досягнутого, під­биттям підсумків, створенням програм на наступний період.

В американських корпораціях управління КСП розуміють як адміністративну діяльність, яка складається з ряду етапів [21]:

- встановлення базових вимог до рівня КСП;

- оцінка відповідності про­дукції цим вимогам;

- вжиття заходів, скерованих на досягнення відповідних вимог;

- наступне підвищення вимог до рівня КСП.

При цьому контроль за КСП має значний вплив на створення проектів високого технічного рівня, виготовлення й обслуговування висококонкурентоспроможної продукції у сфері експлуатації. Тому він посилюється на всіх стадіях життєвого цик­лу продукції і має не лише контрольний, а й аналітичний характер. Такий контроль прийнято називати всезагальним. Він ділиться на ряд стадій:

- контроль за розробкою нової продукції;

- вхідний контроль матеріалів і ком­плектування;

 - контроль конкурентоспроможності процесу виробництва продукції;

- контроль обслуговування продукції у споживача;

- контроль за розробкою нової продукції і встановлення вимог до рівня КСП майбутнь­ої продукції [25].

Призначення вхідного контролю матеріалів і комплектування у тому, щоб ввести у виробництво лише ті з них, які повністю забезпечать КСП готової продукції. Контроль КСП передбачає формування плану внутрішнього техніко-технологічного процесу виробництва, забезпечення виробництва продукції, що відповідає заданим вимогам і задовольняє вимоги споживача.

            Система контролю КСП охоплює всю організацію, її підрозділи і гру­пи персоналу. Вона дозволяє здійснювати постійний, скоординований контроль за ходом проектування й виготовлення продукції. Такий конт­роль американські корпорації поширюють на сферу обслуговування своєї продукції у споживача При здійсненні контролю за КСП вихо­дять з положень того, що КСП є справою кожного працівника і тому може призвести до відповідальності всіх працівників[26,27].

Дж. Вейлінгтон [28] зазначає, що «... керівництво корпорації повинно розуміти, що комплексна система управління КСП продукції є не тимчасо­вим проектом, призначеним для покращення КСП корпорації і зниження загального рівня витрат виробництва. Тільки у тому випадку, коли основні проблеми, пов'язані з підвищенням КСП чи зменшенням видатків, будуть ліквідовані, система управління КСП продукції перетвориться для керів­ників корпорації у постійно діючий важіль покращення КСП продукції».

Американські фахівці вважають, що добре організована й ефектив­на система управління КСП продукції може

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров