Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Форми участі Міністерства фінансів у фінансовій діяльності держави

 

Міністерство фінансів України є суб’єктом фінансового контролю як центральний спеціалізований орган виконавчої влади з управління фінансами і по контролю за рухом і витрачанням державних фінансових ресурсів. Повноваження Міністерства фінансів України визначено у Бюджетному кодексі України та Положенні про Міністерство фінансів України (затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1837 від 27.12.2006).

Міністерство фінансів України займає важливе місце у системі фінансового контролю, одним з основних його завдань є забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю та здійсненням контролю за її проведенням Державною податковою адміністрацією, Державною митною службою, Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Державним казначейством [72, с. 329].

За період існування Міністерства фінансів України відбувалися зміни у його складі, функціях, компетенції тощо. На сьогодні Міністерство фінансів України має різноманітні функції, які забезпечують реалізацію його завдань. До таких функцій можна віднести:

контрольну;

організаційну;

аналітичну;

нормотворчу;

координаційну;

експертну;

інформаційну;

правозастосовну;

прогнозування [72, с. 329].

Міністерство фінансів України здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу як стосовно державного бюджету, так і місцевих бюджетів, якщо інше не передбачено законодавством України. Отже, однією з основних його функцій є контрольна, яка проявляється під час здійснення бюджетного контролю.

Так, відповідно до Бюджетного кодексу України за складання проекту закон про Державний бюджет України відповідає Міністерство фінансів України, що перевіряє дотримання бюджетного законодавства у процесі розроблення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Під час розгляду та прийняття закону про Державний бюджет України, Міністерство фінансів виявляє неточності в розрахунках прогнозів податкових надходжень і представляє проект закону про Державний бюджет на пленарному засіданні Верховної ради України.

Міністерство фінансів України готує і подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України, здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, а це означає, що Міністерство фінансів контролює як надходження коштів до бюджету, так і їх витрачання. Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням [72, с. 330].

Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи, після прийняття відповідних бюджетів, перевіряють правильність складання і затвердження кошторисів і планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів [7, п. 34].

На четвертій стадії бюджетного процесу Міністерство фінансів України та його органи, отримуючи звіти про виконання відповідних бюджетів та інші фінансові звіти за встановленими правилами, формами, здійснюють їх перевірку з метою встановлення відповідності бюджетному законодавству, повноти і достовірності інформації, що в них міститься [72, с. 331].

Крім вказаних вище, Міністерство фінансів України здійснює інші функції, які викладені у нормативно-правових актах, що визначають його правовий статус. Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України воно:

бере участь у розробці прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на поточний період і на перспективу;

розробляє проект державного бюджету України, прогнозні показники зведеного бюджету України, визначає порядок і строки подання центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими адміністраціями матеріалів для підготовки проекту державного бюджету;

подає пропозиції Кабінету Міністрів про удосконалення взаємовідносин між державним бюджетом і місцевими бюджетами;

у межах своїх повноважень виконує державний бюджет і складає звіт про виконання державного і зведеного бюджету України;

вдосконалює методи складання бюджету, порядок фінансування і здійснює методичне керівництво цими питаннями;

бере участь у підготовці загальнодержавних національних програм і забезпечує в установленому порядку їх фінансування, а також у розробці й здійсненні заходів по фінансовому оздоровленню економіки, активної інвестиційної політики, фінансуванні державних Інвестиційних програм і програм економічного розвитку України;

координує в межах своїх повноважень діяльність центральних органів виконавчої влади, пов’язану із забезпеченням своєчасного і повного надходження обов’язкових платежів до бюджетів;

бере участь у підготовці пропозицій щодо основних принципів грошово-кредитної політики України, покращання стану розрахунків і платежів;

здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України в установленому порядку випуск державних цінних паперів, визначає об'єми емісії облігацій внутрішньої державної позики за строками погашення в межах загального об’єму емісії, виступає від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення цінних паперів, що випускаються;

співпрацює відповідно до певних повноважень із міжнародними фінансовими організаціями і за дорученням Уряду проводить з ними переговори і консультації з питань фінансової політики й укладення кредитних договорів, згоду на обов’язковість яких має Верховна Рада України;

розробляє за дорученням Уряду програми державних зовнішніх запозичень, бере участь в організації роботи, пов’язаної Із залученням в економіку України іноземних кредитів відповідно до законодавства;

затверджує в установленому порядку плани рахунків, типові форми бухгалтерського обліку і звітності (крім звітності в банках і кредитних установах);

здійснює ліцензування підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством;

контролює в межах своїх повноважень цільове використання бюджетних коштів, а у випадках нецільового використання коштів або неподання звіту про використання утримує в установленому порядку із винних юридичних осіб кошти державного бюджету, використані не за цільовим призначенням;

проводить у центральних органах виконавчої влади, місцевих органах, на підприємствах, установах, в установах банків і організаціях усіх форм власності перевірки всіх фінансових документів [7, п. 4];

здійснює у межах свої повноважень контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства, яке регулює питання видобування, виробництва і реалізації дорогоцінних металів та каміння;

здійснює відповідно до законодавства України управління об’єктами державної влади, які належать до сфери його управління;

забезпечує реалізацію державної політики з проведення державних грошових лотерей, здійснює фінансовий контроль за діяльністю агентів, які мають свідоцтво на їх проведення;

розробляє з іншими органами виконавчої влади пропозиції щодо державної політики у сфері видобування, виробництва, використання і зберігання дорогоцінних металів і каміння органогенного утворення і напівкоштовного каміння;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її дотриманням в усіх органах держави, підприємствах і відомствах, які належать до сфери його управління;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань. [7, п. 4]

Контрольна функція Міністерства фінансів України реалізується і під час:

– погодження фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств;

– регулювання фінансових взаємовідносин між державним бюджетом та державними цільовими фондами;

– коригування показників фінансової бази пенсійної системи, забезпечення її збалансованості та стабільності;

– здійснення у межах своїх повноважень операцій з державним боргом з метою погашення та обслуговування державних боргових зобов’язань;

– подання в установлен

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров