Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (19)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (17)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Форми участі Міністерства фінансів у фінансовій діяльності держави

 

Міністерство фінансів України є суб’єктом фінансового контролю як центральний спеціалізований орган виконавчої влади з управління фінансами і по контролю за рухом і витрачанням державних фінансових ресурсів. Повноваження Міністерства фінансів України визначено у Бюджетному кодексі України та Положенні про Міністерство фінансів України (затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1837 від 27.12.2006).

Міністерство фінансів України займає важливе місце у системі фінансового контролю, одним з основних його завдань є забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю та здійсненням контролю за її проведенням Державною податковою адміністрацією, Державною митною службою, Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Державним казначейством [72, с. 329].

За період існування Міністерства фінансів України відбувалися зміни у його складі, функціях, компетенції тощо. На сьогодні Міністерство фінансів України має різноманітні функції, які забезпечують реалізацію його завдань. До таких функцій можна віднести:

контрольну;

організаційну;

аналітичну;

нормотворчу;

координаційну;

експертну;

інформаційну;

правозастосовну;

прогнозування [72, с. 329].

Міністерство фінансів України здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу як стосовно державного бюджету, так і місцевих бюджетів, якщо інше не передбачено законодавством України. Отже, однією з основних його функцій є контрольна, яка проявляється під час здійснення бюджетного контролю.

Так, відповідно до Бюджетного кодексу України за складання проекту закон про Державний бюджет України відповідає Міністерство фінансів України, що перевіряє дотримання бюджетного законодавства у процесі розроблення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Під час розгляду та прийняття закону про Державний бюджет України, Міністерство фінансів виявляє неточності в розрахунках прогнозів податкових надходжень і представляє проект закону про Державний бюджет на пленарному засіданні Верховної ради України.

Міністерство фінансів України готує і подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України, здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, а це означає, що Міністерство фінансів контролює як надходження коштів до бюджету, так і їх витрачання. Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням [72, с. 330].

Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи, після прийняття відповідних бюджетів, перевіряють правильність складання і затвердження кошторисів і планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів [7, п. 34].

На четвертій стадії бюджетного процесу Міністерство фінансів України та його органи, отримуючи звіти про виконання відповідних бюджетів та інші фінансові звіти за встановленими правилами, формами, здійснюють їх перевірку з метою встановлення відповідності бюджетному законодавству, повноти і достовірності інформації, що в них міститься [72, с. 331].

Крім вказаних вище, Міністерство фінансів України здійснює інші функції, які викладені у нормативно-правових актах, що визначають його правовий статус. Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України воно:

бере участь у розробці прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на поточний період і на перспективу;

розробляє проект державного бюджету України, прогнозні показники зведеного бюджету України, визначає порядок і строки подання центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими адміністраціями матеріалів для підготовки проекту державного бюджету;

подає пропозиції Кабінету Міністрів про удосконалення взаємовідносин між державним бюджетом і місцевими бюджетами;

у межах своїх повноважень виконує державний бюджет і складає звіт про виконання державного і зведеного бюджету України;

вдосконалює методи складання бюджету, порядок фінансування і здійснює методичне керівництво цими питаннями;

бере участь у підготовці загальнодержавних національних програм і забезпечує в установленому порядку їх фінансування, а також у розробці й здійсненні заходів по фінансовому оздоровленню економіки, активної інвестиційної політики, фінансуванні державних Інвестиційних програм і програм економічного розвитку України;

координує в межах своїх повноважень діяльність центральних органів виконавчої влади, пов’язану із забезпеченням своєчасного і повного надходження обов’язкових платежів до бюджетів;

бере участь у підготовці пропозицій щодо основних принципів грошово-кредитної політики України, покращання стану розрахунків і платежів;

здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України в установленому порядку випуск державних цінних паперів, визначає об'єми емісії облігацій внутрішньої державної позики за строками погашення в межах загального об’єму емісії, виступає від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення цінних паперів, що випускаються;

співпрацює відповідно до певних повноважень із міжнародними фінансовими організаціями і за дорученням Уряду проводить з ними переговори і консультації з питань фінансової політики й укладення кредитних договорів, згоду на обов’язковість яких має Верховна Рада України;

розробляє за дорученням Уряду програми державних зовнішніх запозичень, бере участь в організації роботи, пов’язаної Із залученням в економіку України іноземних кредитів відповідно до законодавства;

затверджує в установленому порядку плани рахунків, типові форми бухгалтерського обліку і звітності (крім звітності в банках і кредитних установах);

здійснює ліцензування підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством;

контролює в межах своїх повноважень цільове використання бюджетних коштів, а у випадках нецільового використання коштів або неподання звіту про використання утримує в установленому порядку із винних юридичних осіб кошти державного бюджету, використані не за цільовим призначенням;

проводить у центральних органах виконавчої влади, місцевих органах, на підприємствах, установах, в установах банків і організаціях усіх форм власності перевірки всіх фінансових документів [7, п. 4];

здійснює у межах свої повноважень контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства, яке регулює питання видобування, виробництва і реалізації дорогоцінних металів та каміння;

здійснює відповідно до законодавства України управління об’єктами державної влади, які належать до сфери його управління;

забезпечує реалізацію державної політики з проведення державних грошових лотерей, здійснює фінансовий контроль за діяльністю агентів, які мають свідоцтво на їх проведення;

розробляє з іншими органами виконавчої влади пропозиції щодо державної політики у сфері видобування, виробництва, використання і зберігання дорогоцінних металів і каміння органогенного утворення і напівкоштовного каміння;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її дотриманням в усіх органах держави, підприємствах і відомствах, які належать до сфери його управління;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань. [7, п. 4]

Контрольна функція Міністерства фінансів України реалізується і під час:

– погодження фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств;

– регулювання фінансових взаємовідносин між державним бюджетом та державними цільовими фондами;

– коригування показників фінансової бази пенсійної системи, забезпечення її збалансованості та стабільності;

– здійснення у межах своїх повноважень операцій з державним боргом з метою погашення та обслуговування державних боргових зобов’язань;

– подання в установлен

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров