Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в ат-мосферный воздух: Метод. указ./ Сост. Е.Б.Серебряная, Н.К.Коротких: ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2003 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Работа с базами данных в DELPHI. Метод. указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 24 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Программирование циклических алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Л.Д. Павлова – 2-е изд. испр. и перераб. : СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 20 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Правоведение: Рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины «Правоведение» студентами очной и заочной форм обучения /сост.: Н.Е. Анохина: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.- 7с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Основные экологические термины: Метод. разработка / Сост.: С.А.Лежава, Е.Б. Серебряная: СибГИУ. – Новокузнецк, 2000.- 32 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА Методическая разработка для студентов очного и заочного обучения всех специальностей (14)
(Методические материалы)

Значок файла Практикум по курсу «Экология» и рекомендации к составлению раз-дела «Экологичность проекта» пояснительной записки при дипломном проектировании для студентов всех специальностей (13)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Міграція радіонуклідів в ґрунті

 

У перші місяці після аварії на Чорнобильській АЕС в період випадіння радіоактивних опадів основним шляхом надходження радіонуклідів в сільськогосподарські рослини був аеральний – через надземні органи. Сільськогосподарські угіддя і посіви були забруднені великою кількістю коротко-, середньо- та довгоживучих радіонуклідів. В результаті радіоактивного розпаду до кінця вегетаційного періоду вклад окремих радіонуклідів в сумарну активність змінився - зросла частка середньо- та довгоживучих радіонуклідів. Теперішній післяаварійний період характеризується радіоактивним забрудненням фітомаси довгоживучими 90Sr та 137Сs за рахунок кореневого надходження. Тривалість періоду забруднення цими радіонуклідами може складати десятки і сотні років [14].

 Головним критерієм оцінки радіаційного стану агросистем на сьогодні є вміст радіонуклідів в ґрунті і сільськогосподарській продукції. Саме продукція рослинництва і тваринництва є основним джерелом формування дози опромінення людини [30].

Критичність з точки зору дії радіоактивних викидів на агроекосистему належить трофічним ланцюгам, початковою ланкою яких є ґрунт. Під міграцією радіонуклідів у ґрунті розуміємо сукупність процесів, що призводять до переміщення радіонуклідів між його генетичними горизонтами чи перерозподілу між різними фазами та станами і викликають перерозподіл радіонуклідів по глибині і в горизонтальному напрямку [33].

Після того, як первинне поле радіоактивного забруднення сформувалось, ґрунт можна вважати вихідною ланкою міграції радіонуклідів в природному середовищі. Прохоров В.М. провів класифікацію факторів, які впливають на рухомість радіонуклідів в ґрунті.

Рис. 1. Класифікція факторів, які впливають на рухомість радіонуклідів в ґрунті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радіонукліди відрізняються за типом поведінки в системі ґрунт - розчин: стронцій - тип поведінки обмінний, основний механізм закріплення в ґрунті – іонний обмін. Цезій - тип поведінки обмінний в макроконцентраціях і необмінний в мікроконцентраціях; механізм закріплення в ґрунті - необмінне поглинання [34].

Неоднозначно впливає на рухомість радіонуклідів кислотність ґрунту [14]. Для 90Sr і 137Cs при збільшенні кислотності вона підвищується.

На сорбцію радіонуклідів ґрунтами впливають концентрація та властивості їх ізотопних та неізотопних носіїв: для 137Cs - стабільний цезій і калій, для 90Sr  стабільний стронцій і кальцій [25].

Одним із факторів, що визначає поведінку радіонуклідів, є час взаємодії їх з ґрунтом. Уперше процес без обмінної фіксації був відмічений В.М Клечковським із співробітниками [22]. Найбільш інтенсивно цей процес іде в перший період після надходження радіонуклідів у ґрунт. Через 30-80 діб після внесення водорозчинних 90Sr і 137Cs  в ґрунт їхня рухомість знижувалась в декілька разів, а потім змінювалась більш повільно на протязі 17-25 років [31]. Зниження рухомості цезію в ґрунті отримало назву “старіння” [6]. У ході цього процесу цезій бере участь в кристалохімічних реакціях з входженням в міжпакетний простір кристалічних решіток глинистих мінералів, де він значно міцніше закріплюється і меншою мірою переходить у розчин.

Радіонукліди фіксуються ґрунтом з різною міцністю. Якщо стронцій знаходиться в ґрунті в обмінному стані, то більша частина цезію фіксується необмінно [6]. Процеси сорбції та десорбції призводять до того, що радіонукліди знаходяться в ґрунті у різних формах.

Широко використовується класифікація форм знаходження радіонуклідів за методом їх витіснення із ґрунту різними екстрагентами. У ґрунтах з високою кислотністю, слабкою насиченістю основами, легких  за гранулометричним складом вміст рухомих форм радіонуклідів вищий, ніж у більш родючих та важких за механічним складом ґрунтах. Із збільшенням часу контакту 137Cs з ґрунтом вміст різних форм радіонукліду міняється. Вміст обмінної та кислоторозчинної форм 137Cs в дерново-підзолистому супіщаному ґрунті через 7 років після внесення зменшився в 2,5-3,0 рази [6].

Дослідження, проведені після аварії на ЧАЕС, показали, що вміст доступних форм 137Cs в ґрунті природних біогеоценозів знижувався в перші роки досить різко. Періоди півзменшення відносно вмісту обмінної форми  цезію залежали від гідрологічного режиму ґрунтів та відстані від атомної станції і варіювали від 1,8-3,7 років для "ближньої" та від 1,4-2,7 років для "дальньої" зони. У мінеральних ґрунтах переважно більша частина цезію знаходилась в необмінному стані [5].

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров