Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (19)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (17)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Міграція радіонуклідів в системі ґрунт – рослина

 

Надходження радіонуклідів з ґрунту в рослини залежить від багатьох факторів. Серед них фізико-хімічні властивості радіонуклідів, агрохімічні властивості ґрунту, біологічні властивості рослин, технологія вирощування культур, особливості погодних умов року та інші.

Вплив властивостей ґрунту на накопичення найбільш значущих радіонуклідів у рослинах було вивчено В.М. Клечковським, І.В.Гулякіним, К.В. Юдінцевою, Р.М. Алексахіним [14]. У цілому поведінка радіонуклідів в ґрунті підлягає основним закономірностям, характерним для макро- та мікроелементів. Разом з тим В.М. Клечковський відмічав, що вона відрізняється певною специфічністю, тому що вони знаходяться в ґрунті у вкрай низьких концентраціях. А головне – більшість радіонуклідів, зокрема ізотопи стронцію, цезію, плутонію, америцію як хімічні елементи не впливають на певні фізіолого-біохімічні процеси, як, наприклад, мікроелементи цинк, кобальт, мідь, марганець та інші.

Порівняння накопичення радіонуклідів рослинами із водного розчину та з ґрунту показало, що внаслідок сорбції ґрунтом змінюється як накопичення радіонуклідів рослинами, так і послідовність за ступенем їх поглинання. Радіонукліди в системі “водний розчин-рослина” утворюють ряд:137Сs > 90Sr> 144Се > 131I . При вирощуванні на ґрунті перехід 90Sr зменшується в середньому у 20 разів, а 137Сs - 100-1000 разів. Змінюється і послідовність в ряду: 90Sr > 131I > 140Ва > 137Сs > 239Pu [41].

Поведінка радіонуклідів в ланці ґрунт-рослина переважно аналогічна поведінці їх стабільних аналогів. Надходження радіонуклідів в рослини відбувається інтенсивніше із супіщаних та піщаних ґрунтів, ніж з ґрунтів важкого механічного складу. Механічні мулисті фракції чорнозему більш сильно знижують надходження 137Сs в рослини у порівнянні з фракцією мулу з дерново-підзолистого ґрунту, що можна пояснити їх різним мінералогічним складом [38].

У загальному вигляді вплив ґрунту виявляється у зниженні біологічної доступності радіонуклідів у ряду збільшення вмісту обмінних катіонів, органічної речовини, мулистих частинок, мінералів монтморилонітової групи, ємності поглинання. Накопичення радіонуклідів рослинами з ґрунту в залежності від його властивостей змінюється в 10-20 разів, а для деяких нуклідів - до 100-200 разів [33].

У вивченні поведінки радіонуклідів в системі ґрунт-рослина значна увага приділяється вивченню залежності між концентраціями радіоактивних речовин в ґрунті та рослинах. Більшість авторів схиляються до лінійного характеру цього закону.

Вперше лінійну залежність накопичення радіонуклідів рослинами від їх вмісту в ґрунті було встановлено В.М. Клечковським та його співробітниками в 1956 р. у вегетаційних дослідах [21]. Досліди такого ж напрямку продовжували І.В. Гулякін та К.В. Юдінцева і довели, що надходження радіонуклідів в рослини лінійно збільшується із збільшенням їх концентрації в ґрунті, але до певної межі [13]. Пізніше цими ж авторами відмічено, що в міру збільшення дози стабільного ізотопу цезію, внесеного в ґрунти різного механічного складу з постійним вмістом 137Сs, поглинання радіоцезію рослинами збільшується прямо пропорційно, при чому для піщаних ґрунтів цей процес більш інтенсивний. Лінійність накопичення 90Sr сільськогосподарськими культурами відмічалась І.Ф. Зубарєвою та співавторами [17].

Лінійному характеру залежності накопичення 137Сs рослинами від рівня забрудненості ґрунту присвячено ряд робіт Б.С. Прістера. [42] Деякі автори заперечують лінійність залежності концентрації цезію в рослинах від концентрації 137Сs в ґрунті, хоча і відзначають, що для побудови достовірної залежності необхідні розбіжності в щільності забруднення на декілька порядків.

Роль кислотності ґрунту у накопиченні радіонуклідів рослинами відмічено в багатьох роботах [36]. Доступність радіонуклідів збільшується в кислому середовищі, що пов'язано із зміною їх хімічної форми.

Необхідно відмітити вплив процесу “старіння” 137Cs на його біологічну рухомість. У роботі [7] показано, що якщо прийняти накопичення цезію в рослинах в перший рік за 100%, то на другий і третій роки засвоєння радіонукліду рослинами складатиме 30 і 20%, відповідно. Про зміну доступності цезію рослинам в залежності від часу його контакту з ґрунтом повідомляється і в інших роботах.

На біологічну рухомість 90Sr і 137Cs здійснюють вплив агрометеорологічні фактори. Встановлено, що накопичення 137Cs в рослинах знаходиться в оберненій залежності від кількості опадів за вегетаційний період і від запасів вологи в метровому шарі ґрунту. У залежності від конкретних погодних умов року коефіцієнти переходу можуть коливатись до 3 разів [10].

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров