Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Проблеми і перспективи стахування вантажів в Україні

 

У зв’язку з включенням України до проекту розбудови транс’європейських коридорів питання економічної ефективності вітчизняного ринку страхування вантажів є особливо актуальні.

З-поміж інших видів страхової діяльності страхування вантажів вирізняється специфічними властивостями об’єкта страхування – конкретного вантажу. Порівняно з іншими традиційними видами страхування, наприклад, страхування від нещасних випадків, страхування будівель зі статичними властивостями об’єктів на випадок пожежі, об’єкти страхування вантажів змінюють свої характеристики відповідно до появи якісно нових товарів та матеріалів.

Науково-технічний прогрес зумовлює постійне оновлення ринку таких об’єктів страхування з новими фізико-хімічними властивостями, що вимагає від страховиків постійного моніторингу і комплексних досліджень щодо міри їх впливу на величину ризику втрати чи пошкодження вантажу, а також пошуку засобів його безпечного транспортування.[24]

За таких умов сучасні вітчизняні страховики повинні бути обізнані не лише з суто фінансовими питаннями страхової діяльності, а й бути спроможними аналізувати ризики з урахуванням природничо-технологічних характеристик об’єктів страхування і засобів їх транспортування. Особливого значення це набуває в умовах інтеграційних процесів науки, техніки та економіки, у яких провідним фактором виробництва стає інноваційна ідея. Ефективність діяльності вітчизняного ринку страхування вантажів вимагає формування розвиненої інформаційної інфраструктури моніторингу ризиків і їх наукового дослідження, що може бути забезпечене лише за умов достатньої консолідації та інтенсифікації творчої діяльності науково-технічних кадрів страхових компаній і суб’єктів інфраструктури щодо реалізації спільних загально-ринкових інтересів у підвищенні конкурентноздатності та забезпеченні сталого розширення вітчизняного страхового поля. Згідно з даними футурологічного прогнозу, виконаного на кафедрі фінансів підприємств і страхової справи КНЕУ під керівництвом д.е.н., професора Осадця С.С., понад 75% потенційного ринку страхування вантажів на сьогодні лишається неосвоєним. При збереженні існуючих темпів розвитку вітчизняного ринку страхування вантажів цей показник до 2010 р. знизиться до 50%. Отже, і в подальшій перспективі потенціал освоєння вітчизняного ринку страхування вантажів залишатиметься достатньо значним.

Для забезпечення постійного розвитку вітчизняного ринку страхування вантажів і його конкурентноздатності сьогодні необхідно створити умови, які б сприяли росту зацікавленості страховиків в узгодженому співробітництві з усіма суб’єктами інфраструктури страхового ринку: сюрвейєрами, актуаріями, аварійними комісарами, а також з охоронними та пошуковими службами і з державно-контролюючими органами.[16]

На жаль, вітчизняна страхова інфраструктура все ще залишається на етапі становлення, вимагаючи спеціальних досліджень та законодавчого визначення правового статусу кожного з суб’єктів, формування системи відповідних незалежних інститутів, котрі функціонували б у взаємо узгоджених процесах страхового реінжинірингу, сприяючи їх інтеграції у відповідні міжнародні організації.

За умов фінансової слабкості вітчизняних страховиків та відсутності вмотивованої солідарно-комерційної зацікавленості всіх суб’єктів ринку страхування вантажів у співробітництві, вирішення цих проблем з ініціативи і за матеріального забезпечення його приватних суб’єктів сьогодні не є реальним.

Український сектор страхування є досить нерозвинутим та на шляху свого розвитку має певні проблеми. По-перше, його наглядацький орган (Державна комісія) не має достатнього фінансування для ефективного виконання своїх функцій. Ця ситуація викликає занепокоєня, якщо вразувати надзвичайну важливість нагляду на перших етапах розвитку та існуючі на сьогодні можливості для шахрайства та кримінальної діяльності. Один чи два випадки шахрайства погіршать репутацію всього сектора та завадять його розвитку на багато наступних років. По-друге, захист споживачів є недостатнім. Наприклад, страхувальники часто не можуть реалізувати свої права, тому що суди перевантажені, повільні та недосвідчені у вирішенні суперечок, пов’язаних із страхуванням. По-третє, більшість водіїв досить не має полісів із страхування цивільної відповідальнсті власників транспортних засобів. Це залишає багато потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах без будь-якого захисту. [17 с. 159]

Зміни, які відбуваються у житті суспільства, та стратегічний курс нашої держави на інтеграцію до європейського та світового співтовариств стають визначальним фактором суспільно-політичних перетворень у країні, в т. ч. у питаннях розвитку страхування. Ухвалення Законів України „Про страхування", „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", прийняття Кабінетом Міністрів України

За останні роки визначальними чинниками реформування страхового ринку України стали:

·         законодавчі засади, що регламентують функціонування фондового, інвестиційного та страхового ринків України;

·         Рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (ФАТФ);

·         стратегія інтеграції України до Європейського Союзу та Світової організації торгівлі, прийняті Україною міжнародні зобов'язання, що визначають напрями та умови гармонійного розвитку фінансового ринку в Україні;

·         прийнятні для України міжнародні стандарти та принципи страхової справи, що сприяють позитивному розв'язанню проблем у цій сфері;

·         національний досвід розвитку і функціонування страхового ринку. [24]

Недостатність початкового капіталу, повільні темпи його нарощування, фактичний розмір сформованих резервів переважної більшорсті вітчизняних страхових компаній зумовлює вкрай низькі можливості вітчизняних страхових компаній з покриття великих збитків. Нарощуванням капіталу сьогодні активно займаються лише близько половини операторів ринку. Неквапливість страховиків часто зумовлена досить тривалим терміном, відведеним на проведення капіталізації, частково відсутністю (донедавна) контролюючого органу, повноважного вживати санкції до порушників. Без механізму контролю над наповненням і підтриманням необхідного статутного капіталу вимоги Закону «Про страхування» стосовно обсягів статутних фондів страховиків, нівелюються дуже швидко. Цифри у звітах засвідчать достатньо велику капіталізацію ринку, але реальність буде іншою.

Для підвищення захисту інтересів споживачів страхових послуг необхідно удосконалити порядок ліцензування діяльності страховиків, підвищити вимоги до джерел формування статутного капіталу та фінансового стану засновників (учасників) страховиків і осіб, що мають істотну частку капіталу, а також до оцінки їхньої ділової репутації з метою запобігання використання страхового ринку для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

При цьому запровадити безперервний моніторинг діяльності страховиків та посилити контроль за дотриманням страховиками вимог щодо забезпечення платоспроможності, фінансової стійкості, розміру чистих активів і статутного капіталу. Розробити методичні рекомендації зі складання планів заходів фінансового оздоровлення страховиків, із застосуванням оцінки ринкової вартості їх активів.

Для того, щоб інтереси споживачів страових послуг задовольнити необхідно забезпечити консолідований нагляд за страховиком страхової групи (страхового холдингу) та відпрацювати порядок консолідованої оцінки всіх ризиків, прийнятих ним та створити при цьому фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя, сприяти утворенню фондів страхових гарантій. Також удосконалити нормативно-правову базу щодо правил формування та розміщення страхових резервів, порядку купівлі валюти, доступу страховиків до ринків цінних паперів іноземних емітентів та сприяти прийняттю законів щодо запровадження в обіг іпотечних цінних паперів; розробити нормативно-правові акти, спрямовані на розвиток страхового посередництва, здатного забезпечити альтернативне вирішення спорів на ринку страхових послуг.

Необхідно підвищити вимоги до фінансової надійності страховиків та страхових брокерів, розробити та впровадити вимоги щодо функціонування системи внутрішнього контролю страховиків (внутрішнього аудиту), впровадити міжнародні норми корпоративного управління для страховиків та забезпечити удосконалення аналізу статистичної інформації з страхування та звітності страховиків і страхових посередників.[17]

Для забезпечення стабільності розвитку страхового ринку на підставі удосконалення системи правового забезпечення та системи регулювання, нагляду і контролю за діяльністю учасників страхового ринку необхідно забезпечити формування ефективного державного регулювання та нагляду у сфері страхування з урахуванням принципів та стандартів, рекомендованих Міжнародною асоціацією органів нагляду за страховою діяльністю, а також забезпечити подальшу адаптацію законодавства України у сфері страхування до законодавства Європейського Союзу.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров