Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (15)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (15)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (14)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (20)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (33)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Сучасний рівень розвитку і структура рекреаційно-туристичного комплексу Єгипту

 

Туризм у Єгипті існує з незапам'ятних часів. Більш двох тисячоріч назад греки і римляни приїжджали сюди подивуватися древнім єгипетським храмам і гробницям. У наші дні два мільйони туристів щорічно приїжджають у Єгипет, щоб побачити такі чудеса світа, як сфінкс і піраміди фараонів. Іноземний туризм приносити країні величезний дохід.

Розвиткові туризму в Єгипті сприяло наперед усього його географічне положення і стрімкі історичний розвиток подій. Історичні періоди і цивілізації переміняли однин іншу залишаючи за собою, властиві тільки їм культурні прошарки, архітектуру, традиції.

Египтоманія захлеснула світову громадськість ще в середині 19 ст., коли безліч археологів і просто шукачів пригод відправлялись на пошуки своїх відкриттів, саме в цей період часу була зроблена безліч археологічних відкриттів.[21]

Важливим є те, що уряд країни також багато вклав зусиль і коштів у розвиток туристичної галузі. Особливо в таких напрямках, як розвиток дорожньої і транспортної інфраструктури, будівництво та реставрацію культурних та історичних закладів і пам'яток, у медичну галузь, а також, що є дуже важливим у безпеку перебування туристів у країні.

Створено проект розвитку підвідного туризму в Єгипті. Комплексний проект передбачає проведення робіт з дослідження, охороні і демонстрації культурних пам'ятників, що затонули в узбережжя Середземного моря в районі Олександрії. Очікується значно збільшити приплив туристів на цей відомий середземноморський курорт. Для задоволення потреб туристів, що захоплюються підвідним плаванням і цікавляться історією Єгипту, будуть побудовані нові дайвінг-центри.

Історія організованого туризму в Єгипті налічує понад 130 років. За цей час він пройшов непростий шлях становлення та розвитку від перших епізодичних подорожей іноземців до сучасної індустрії туристичного обслуговування. Сьогодні туризм лідирує у рейтингу провідних галузей економіки країни. Зважаючи на помітні успіхи Єгипту на терені організації та розвитку туристичної індустрії, цілком актуальною є потреба вив­чення його досвіду вітчизняними науковцями та фахівцями галузі туризму.

Динамізм єгипетського туризму ґрунтується, насамперед, на солідній нормативно-правовій базі (закони щодо діяльності туристичних компаній, готелів, гідів-екскурсоводів, інвестування, підготовки кадрів, регулювання діяльності на туристичному ринку, обмежень негативних впливів туризму та захисту моралі суспільства тощо), що доз­воляє здійснювати ефективне регулювання галузі та проводити гнучку державну по­літику щодо її розвитку. Розробка нормативних документів триває постійно у відповід­ності до нових потреб і напрямків розвитку туризму, наприклад, попит на плавучі го­телі, популярність підводного туризму диктують необхідність прийняття нових зако­нів, що регламентуватимуть ці види туристичної діяльності.

Аналіз туристичного ринку Єгипту.

Чітка визначеність туристичного законодавства, а також підтримка туризму з боку держави та суспільства в цілому, забезпечують його стабільний і результативний роз­виток. Так, у 1996 р. Єгипет відвідало 3900 тис. іноземних туристів (24 млн. ночівель), у тому числі 130 тис. туристів з країн СНД, доход від туристичної діяльності складав 6 млрд. дол. США, в тому числі 3,9 млрд. - від іноземного туризму. Загалом, туризм дає 5% національного доходу країни, а частка Єгипту в світовому доході туризму ста­новить 0,5%.[22]

За даними Центрального банку Єгипту середньодобові витрати іноземного турис­та в країні складають 135 дол. (туристи з СНД відповідно витрачають 109 дол.), у 1997 р. очікується зростання цього показника до 140 дол.

Понад 1 млн. громадян Єгипту, виїжджали до інших країн з метою туризму, але незважаючи на наявність значних туристично-рекреаційних ресурсів на внутрішньо­му ринку, більшість населення Єгипту надає перевагу відпочинку на власних курор­тах і в туристичних центрах. У 1996 р. 13 млн. єгиптян отримали послуги вітчизняних туристичних фірм, їхні середньодобові витрати складали від 35 до 70 дол.

За даними цього ж року, загальна площа закладів розміщення становила 1 млн. м2, що визнається недостатнім, якщо брати до уваги можливості залучення ту­ристів. У наступні 10 років передбачено введення в експлуатацію близько 200 тис. го­тельних номерів, до 2017 р. - 315 тис. номерів.

Станом на 1.08.1997 р. кількість туристичних категорійних готелів у Єгипті стано­вила 816 (75 000 номерів - 150 000 ліжок), з них 211 плавучих готелів (10 516 номе­рів - 21 238 місць). Будується ще 214 готелів на 36 163 номери - 72 958 місць і 27 пла­вучих готелів на 1 455 номерів - 2 910 місць. Обсяг інвестицій в один номер -50 000 дол.

В Єгипті діє 1200 туристичних підприємств, з них 120 здійснюють всі види турис­тичної діяльності (90% обсягу їх загальної підприємницької діяльності складає ту­ризм), інші мають вузьку спеціалізацію: продаж квитків, транспортне забезпечення, організація паломницьких турів тощо. Найбільший прибуток мають фірми, що працю­ють з американськими туристами.

У галузі постійно зайнято 165 тис. працюючих ( з яких 6,5 тис. екскурсоводи), ще 65 тис. працівників залучається до роботи у періоди максимального зростання турис­тичних потоків. Загалом, діяльність близько 35-40% населення країни пов'язана з туризмом.

1997-2005 рр. зростання обсягів туризму становило: 6 млн. туристів, 49 млн. туристичних ночівель, 7,5 млрд. дол. доходу.

У попередні десятиліття державна туристична політика була спрямована на вирішення 3 основних завдань:

1. Будівництво інфраструктури, передусім, доріг, комунікацій, аеропортів, готелів (починаючи з 1972 р. державою виділено на ці цілі 180 млрд. дол.).

2. Проведення економічної реформи, головним результатом якої стало скорочен­ня інфляції - з 23% до 6% (нині дефіцит бюджету становить менше 1%).

3. Приватизація державної власності: з 1993 р. приватний сектор у туристичному бізнесі становить 100% (на сьогодні в країні залишається лише 1 державна туристич­на компанія, яка буде приватизованою через 2 роки). При цьому наголошується на необхідності державного контролю та регулювання приватного сектора з метою його пропорційного розвитку.

Державне планування туризму здійснюється з урахуванням пропозицій приватно­го сектора: визначаються потреби туристичної галузі, промисловий розвиток, наяв­ність стандартів обслуговування, рівень розвитку людських ресурсів, співвідношення та можливості внутрішнього та міжнародного туристичного ринків, природно-рекреа­ційний та історико-культурний потенціал, розвиток туристичної інфраструктури.

Поряд з традиційним пізнавальним туризмом на туристичному ринку Єгипту актив­но розвиваються нові види турпродукту: розважальний, екологічний (в Єгипті створе­но 14 заповідників), екзотичний, підводний, пригодницький (сафарі, «Раллі фарао­нів») туризм, рибальство, лікування та оздоровлення у нових туристичних центрах Червоного та Середземного морів (прибережна зона Єгипту становить 6000 км, 85 % готелів курортної зони - 5-ти зіркові), в оазисах Нової долини та ін. Співвідно­шення відпочиваючих на курортах Червоного моря: 30% єгиптян і 70% іноземців. Планується будівництво великих водноспортивних комплексів на курортах Червоного моря (аквапарки тощо). З метою дотримання екологічних вимог діючими стандартами дозволено будівництво на пляжах будинків, що не перевищують 2 поверхи, плануван­ня території передбачає відведення не більш як 20% під закриті приміщення, 80% за­лишається як відкриті пляжі. Великою популярністю користуються круїзи по Нілу різ­ної тривалості та розміщення у плавучих готелях. Широкого поширення набув конгресний туризм, для розвитку якого створено всі необхідні умови, зокрема, побудова­но найбільший на Близькому Сході Конгрес-центр.

Усе це зумовило пропорційні зміни в структурі туризму: якщо раніше класичний пізнавальний туризм становив 80%, то нині - 30%, частка розважального туризму зросла до 70%.

Державою здійснюється сприятлива політика щодо стимулювання діяльності ту­ристичних підприємств через застосування пільг. Новостворене туристичне підприєм­ство, у т. ч. готелі, звільняється від податків на термін від 5 до 10 років. Підприємства сплачують лише податок від чистого прибутку, що є гнучким - від 30 до 48% (у разі, якщо прибуток становить 250 млн. дол. і більше). Державою не виділяються кредити на діяльність туристичного підприємства, але фінансується будівництво туристичних об'єктів, готелів тощо.

Державою створено пільгові умови для інвесторів, що спрямовано, насамперед, на розвиток нових туристичних районів: 1 м2 землі коштує 1 дол., передплата становить 20%, вартість сплачується через 8-10 років після отримання землі, інвестор на 10 ро­ків звільняється від сплати податків, але має здійснити заплановану забудову земель­ної ділянки протягом 3 років. Податок на туристичне обладнання становить не біль­ше 5%. Немає обмежень на трансфер валюти. Все це сприяє тому, що інвестори не тільки зводять туристичні об'єкти, але й займаються розвитком туристичної інфраст­руктури: будують дороги, електростанції та станції по очищенню води, а також відпо­відають за дотримання екологічних вимог. У разі, якщо іноземець вирішує повернути­ся до своєї країни, йому повертаються вкладені гроші.

Спостерігається тенденція до скорочення чисельності іноземних фахівців, які працюють у туристичній галузі Єгипту: нині вони залучаються переважно до надання консультативної допомоги. Проводиться планомірна політика щодо підготовки власних фахівців туристичної галузі.

Зважаючи на велику конкуренцію, що існує на єгипетському туристичному ринку, кожна туристична компанія прагне до зниження цін і покращення якості туристичного обслуговування.

В Єгипті існують готелі категорій 1-5 зірок, а також інші засоби розміщення: кварти­ри, вілли тощо. Класифікація та сертифікація готелів проводиться згідно з міжнарод­ною системою зірок, але враховує запити клієнтів з арабських країн (великою попу­лярністю користується сімейний туризм, пересічною вважається сім'я з чисельністю дітей більше 3) і дещо відрізняється від є

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров