Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Концептуальні основи формування вартості активів на  підприємствах

 

Управління вартістю як метод стратегічного управління було започатковано в роботах зарубіжних вчених, найбільш відомою з яких є праця авторів Т. Коупленда, Т. Колера та Д.Мурріна [63].

Окремі аспекти теорії управління вартістю розроблялись вітчизняними вченими в межах досліджень проблем конкурентоспроможності, реформування власності, корпоративного управління, управління виробничим потенціалом,

теорій вартості. Останніми роками проблемам управління вартістю в цілому було присвячено і ряд робіт дослідників країн пострадянського простору [42, 72, 79].

Управління будь-яким об’єктом в цілому можна охарактеризувати як цілеспрямований вплив на фактори і умови формування самого об’єкту.

 Фактор, за визначенням А.Устенка, викладеним в „Економічній енциклопедії” – „істотне об’єктивне причинне явище або процес у виробництві, під впливом якого змінюється рівень його ефективності” [48, с.781].

У господарській діяльності підприємству постійно доводиться визначати, відповідають чи не відповідають ресурси, які до нього надходять (наявні, ті, що вибувають), вимогам, які пред'являються до активів. Результати таких операцій необхідні перш за все самому підприємству, а також користувачам його фінансової звітності для отримання об'єктивної інформації про реальний розмір вартості майна підприємства.

Активами підприємства є ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигід у майбутньому. Розкриємо зміст критеріїв визнання активів, які відзначені в тексті.

У загальному вигляді під ресурсами підприємства мають на увазі грошові кошти, цінності, запаси, можливості, джерела коштів, доходів. Іншими словами, ресурсами підприємства є необоротні й оборотні активи, що перебувають на балансі і можуть забезпечити досягнення передбачуваних підприємством цілей. Вирішальне значення для визнання ресурсів активами має не факт перебування їх на балансі, а рух коштів підприємства у готівковій і безготівковій формах, зумовлений використанням ресурсів.

Необхідною умовою визнання майна, зобов'язань та господарських операцій у фінансовій звітності є можливість їх оцінки у грошовому вираженні. Оцінка - це процес визначення вартості об'єктів у грошовому вираженні, проведений таким чином, щоб її можна було використати як для окремих об'єктів бухгалтерського обліку, так і для їх груп.

Грошова оцінка об'єктів бухгалтерського обліку здійснюється за принципом єдиного грошового вимірника, визначеного п. 18 П(С)БО 2 "Баланс" [3]. Це потребує вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці. Проведена оцінка активів та зобов'язань використовується підприємством і з метою оподаткування. У зв'язку із внесенням змін до податкового законодавства значно зменшилась різниця в оцінці активів і зобов'язань в бухгалтерському обліку та з метою оподаткування, однак в окремих випадках вона все ж збереглась. У такому разі підприємство, що зобов'язане вести бухгалтерський облік [1, ст. 3 п. 2], здійснює коригування облікових та звітних даних для потреб складання податкової звітності.

Оцінки в бухгалтерському обліку та з метою оподаткування здійснюються або на дату придбання активів чи виникнення зобов'язань, або на дату передачі (обміну). Наведені види оцінки обумовлюються тим, що підприємство одночасно працює на двох ринках: купівлі і продажу, ціни на яких навіть для тих самих активів можуть відрізнятися.

Ціна продажу активу може відрізнятись від ціни придбання через втрату активом вартості, інфляцію, зростання цін, фізичний чи моральний знос.

Оцінка на дату придбання включає суму всіх переданих підприємством грошових коштів чи матеріальних цінностей. Загальна сума витрат на придбання права власності і використання активу становить його собівартість або первісну вартість.

При придбанні активів за грошові кошти їх собівартість повинна бути мінімальною для покупця. Покупець приймає правильне (оптимальне) рішення щодо придбання активу визначених характеристик за запропоновану мінімальну ціну. Ціна придбання активу може бути перевірена з метою визначення оптимальності прийнятого рішення. Вона вказує на реальну вартість активу на дату його придбання.

Якщо активи отримують в обмін на інші немонетарні (негрошові) активи або безоплатно, їх оцінка здійснюється за справедливою вартістю, яка і буде первісною.

Оцінка активів, отриманих за бартерними угодами, з метою оподаткування може здійснюватися виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни [2, пп. 7.1.1]. Звичайна ціна - "ціна продажу товарів (робіт, послуг) продавцем, включаючи суму нарахованих (сплачених) процентів, вартість іноземної валюти, яка може бути отримана в разі їх продажу особам, які не пов'язані з продавцем при звичайних умовах ведення господарської діяльності" [2, пп. 1.20]. Наведене визначення містить дві суперечності, які не дозволяють прирівняти звичайну ціну до справедливої вартості.

1. Справедлива вартість в бухгалтерському обліку є мінімально можливою ціною з урахуванням принципу обачності [1, ст. 4], який визначає необхідність дотримання принципів обліку, що запобігають завищенню оцінки активів підприємства. Визначений з метою оподаткування рівень "звичайної ціни" не має верхньої межі, а лише нижню, отже, фактично вона може бути завищеною, що зустрічається при бартерному обміні досить часто. У бухгалтерському обліку, як правило, не враховується різниця між звичайною ціною та справедливою вартістю, й активи оприбутковуються за звичайною ціною, що може перевищувати їх справедливу вартість. Звичайно, підприємство у цьому випадку має втрати. У зв'язку з цим потрібно контролювати діяльність менеджерів, які займаються придбанням активів, та вишукувати можливості придбання цих активів за грошові кошти.

2. При здійсненні бартерного обміну  датою виникнення валового доходу вважається одна з подій, що відбулася першою: або дата відвантаження товарів (робіт, послуг), або дата їх фактичного оприбуткування (отримання) [2, пп. 11.3.4].

Отже, при здійсненні бартерного обміну валові доходи та витрати виникають практично у всіх випадках. Збалансовує валові доходи або витрати заключна (балансуюча) операція.

За умови що балансова вартість переданих запасів є нижчою їх справедливої вартості, вони приймаються до обліку за балансовою вартістю.

При обміні активами, неподібними функціональним призначенням або справедливою вартістю, первісною вартістю придбаних активів вважається справедлива вартість переданих активів. Якщо при здійсненні цієї операції були передані або отримані грошові кошти, до справедливої вартості об'єктів додаються (віднімаються) ці кошти.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров