Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (16)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (16)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Економічна суть результатів діяльності підприємства

 

Будь-яка економічна категорія має велику кількість визначень. Це пояснюєть­ся існуванням різних наукових шкіл та на­прямків, які мають власні точки зору. Чітке визначення сутності та змісту понять є за­порукою запобігання помилок при прий­нятті важливих управлінських рішень. Особливо це стосується такої складної ка­тегорії, як фінансовий результат. Виходячи з цього, дослідження теоретичної бази ка­тегорії фінансових результатів є досить ак­туальним.

Сутність категорії фінансових ре­зультатів вивчалися без винятку вченими усьо­го світу. Питання про економічну природу фінансових результатів розглядав І. Бланк [13]. Науковці акцентують увагу на дослідженні сутності фінансових результатів з точки зору різних наукових шкіл. Л. Бернстайн [12], В. Гавриленко [25], А. Грачов [27], В. Ковальов [40] та інші приділяють більшу увагу аналізу результатів діяльності підприємства у взаємо­зв'язку з активами та капіталом.

Систематизація   поглядів   учених-економістів на визначення сутності фінан­сових результатів дозволить чітко визна­чити їх місце та роль в економіці, а також основні напрямки подальших досліджень.

Метою дослідження є сутність фінансових резуль­татів як економічної категорії та об'єкта бухгалтерського обліку для усунення по­милок в їх трактуванні та практичному ви­користанні.

Діяльність будь-якого суб'єкта гос­подарювання спрямована на отримання максимальної економічної вигоди. Еконо­мічна вигода у формі кінцевого результату діяльності може бути як позитивною (при­буток), так і негативною (збиток).

Підприємство отримує позитивну економічну вигоду (прибуток) у випадку, коли отримані доходи перевищують поне­сені витрати. Якщо ж підприємство отри­мало збитки, то це означає перевищення витрат над доходами. Тому фінансовий ре­зультат роботи підприємства, як одна з ос­новних категорій економіки, може висту­пати у двох формах - прибуток або збиток.

Безпосередньо з цією категорією пов'язані поняття доходів і витрат. Взаємозв'язок на­ведених категорій представлений на рис. 1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1.1. Форми фінансового результату діяльності підприємства

 

Фінансовий результат виступає як узагальнюючий показник, що інтегрує у собі вплив усієї фінансово-господарської діяльності підприємства. Він дає можли­вість встановити взаємозв'язок між усіма іншими економічними показниками та уза­гальнити результати діяльності підприємс­тва.

До XX ст. у західній економічній думці термін "прибуток" використовувався у широкому зрозумінні (власно прибуток та відсоток) та у вузькому (без включення проценту). В економічній літературі, особ­ливо німецькій, для визначення прибутку без відсотка використовувався також тер­мін "підприємницький дохід". У XX ст. те­рмін "прибуток" у вузькому його зрозу­мінні в основному витіснив ідентичний йому термін "підприємницький дохід".

Теорія прибутку має специфічні ри­си, які відрізняють її від тих розділів захід­ної економічної думки, які трактують інші основні доходи капіталістичного суспільс­тва - заробітну плату, процент та ренту. Походження цих доходів у відомих теоріях "факторів виробництва" ХVІІІ-ХІХ ст. по­яснювалося або виробничими затратами, або певними "жертвами", які приносять власники факторів виробництва. При та кому підході прибуток трактувався частіше за все як плата за кваліфіковану працю ке­рування (тобто просто як різновид зарпла­ти).

Згідно діючих в Україні облікових стандартів та нормативних актів, категорія прибутку визначається у трьох підсистемах бухгалтерського обліку: фінансовому, управлінському та податковому обліку.

1. Відповідно до П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" [6], прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров