Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Економічна суть результатів діяльності підприємства

 

Будь-яка економічна категорія має велику кількість визначень. Це пояснюєть­ся існуванням різних наукових шкіл та на­прямків, які мають власні точки зору. Чітке визначення сутності та змісту понять є за­порукою запобігання помилок при прий­нятті важливих управлінських рішень. Особливо це стосується такої складної ка­тегорії, як фінансовий результат. Виходячи з цього, дослідження теоретичної бази ка­тегорії фінансових результатів є досить ак­туальним.

Сутність категорії фінансових ре­зультатів вивчалися без винятку вченими усьо­го світу. Питання про економічну природу фінансових результатів розглядав І. Бланк [13]. Науковці акцентують увагу на дослідженні сутності фінансових результатів з точки зору різних наукових шкіл. Л. Бернстайн [12], В. Гавриленко [25], А. Грачов [27], В. Ковальов [40] та інші приділяють більшу увагу аналізу результатів діяльності підприємства у взаємо­зв'язку з активами та капіталом.

Систематизація   поглядів   учених-економістів на визначення сутності фінан­сових результатів дозволить чітко визна­чити їх місце та роль в економіці, а також основні напрямки подальших досліджень.

Метою дослідження є сутність фінансових резуль­татів як економічної категорії та об'єкта бухгалтерського обліку для усунення по­милок в їх трактуванні та практичному ви­користанні.

Діяльність будь-якого суб'єкта гос­подарювання спрямована на отримання максимальної економічної вигоди. Еконо­мічна вигода у формі кінцевого результату діяльності може бути як позитивною (при­буток), так і негативною (збиток).

Підприємство отримує позитивну економічну вигоду (прибуток) у випадку, коли отримані доходи перевищують поне­сені витрати. Якщо ж підприємство отри­мало збитки, то це означає перевищення витрат над доходами. Тому фінансовий ре­зультат роботи підприємства, як одна з ос­новних категорій економіки, може висту­пати у двох формах - прибуток або збиток.

Безпосередньо з цією категорією пов'язані поняття доходів і витрат. Взаємозв'язок на­ведених категорій представлений на рис. 1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1.1. Форми фінансового результату діяльності підприємства

 

Фінансовий результат виступає як узагальнюючий показник, що інтегрує у собі вплив усієї фінансово-господарської діяльності підприємства. Він дає можли­вість встановити взаємозв'язок між усіма іншими економічними показниками та уза­гальнити результати діяльності підприємс­тва.

До XX ст. у західній економічній думці термін "прибуток" використовувався у широкому зрозумінні (власно прибуток та відсоток) та у вузькому (без включення проценту). В економічній літературі, особ­ливо німецькій, для визначення прибутку без відсотка використовувався також тер­мін "підприємницький дохід". У XX ст. те­рмін "прибуток" у вузькому його зрозу­мінні в основному витіснив ідентичний йому термін "підприємницький дохід".

Теорія прибутку має специфічні ри­си, які відрізняють її від тих розділів захід­ної економічної думки, які трактують інші основні доходи капіталістичного суспільс­тва - заробітну плату, процент та ренту. Походження цих доходів у відомих теоріях "факторів виробництва" ХVІІІ-ХІХ ст. по­яснювалося або виробничими затратами, або певними "жертвами", які приносять власники факторів виробництва. При та кому підході прибуток трактувався частіше за все як плата за кваліфіковану працю ке­рування (тобто просто як різновид зарпла­ти).

Згідно діючих в Україні облікових стандартів та нормативних актів, категорія прибутку визначається у трьох підсистемах бухгалтерського обліку: фінансовому, управлінському та податковому обліку.

1. Відповідно до П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" [6], прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров