Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Вивчення проблеми готовності  до шкільного навчання у вітчизняній  зарубіжній психології

Психологічна готовність до навчання у школі розглядається на сучасному етапі  розвитку психології як комплексна характеристика дитини, які розкриваються на рівні розвитку психологічних якостей, що є найбільш важливими передумовами для нормального включення в нове соціальне середовище для формування навчальної  діяльності. [4, С. 34]

            У психологічному словнику поняття "готовність до шкільного навчання" розглядається як сукупність морфологічних та фізіологічних особливостей дитини старшого дошкільного віку, що забезпечує  успішний перехід до систематичного, організованого шкільного навчання. [19, С. 67]

            В.С.Мухіна стверджує, що готовність до шкільного навчання - це бажання й усвідомлення необхідності  навчатись, що виникає  в результаті  соціального розвитку дитини, появи в неї внутрішніх протиріч, що задають мотивацію до навчальної  діяльності. [25, С. 27]

            Д.Б. Ельконін вважає, що готовність дитини до шкільного навчання припускає  "вращування" соціального правила, тобто системи соціальних відносин між дитиною і  дорослим. [10, С. 11]

            Найбільш повне поняття "готовність до школи" дано у визначенні О.Л.Венгера, під якою він розумів набір знань і  умінь, в якому повинні  бути присутніми всі   інші  елементи, хоча рівень  їхнього розвитку може бути різний. Складового цього набору, є насамперед мотивація, особистісна готовність, в яку входять "внутрішня позиція школяра", вольова та інтелектуальна готовність. [10, С. 35-39].

            Нове відношення дитини до навколишнього середовища, що виникає   при вступі у школу, Л. І. Божович назвала "внутрішньою позицію школяра", вважаючи це новоутворення критерієм готовност  до навчання у школі. [7, 8, 9]

            У своїх дослідженнях Т.А.Ніжнова вказує, що нова соціальна позиція   відповідна  й діяльність розвиваються тільки тоді, коли вони приймаються суб'єктом, тобто  стають предметом його власних потреб і  прагнень, змістом його "внутрішньої позиції". [20, С. 132]

            А.Н.Леонтьєв вважає безпосередньою рушійною силою розвитку дитини її реальну діяльність зі  змінами у "внутрішній позиції". [21, С. 21]

            В останні роки все більше уваги проблемі готовності до шкільного навчання приділяється за кордоном. При рішенні цього питання, як відзначає  Я.Йирасек, поєднуються теоретичні  побудови, з одного боку, практичний досвід, з  іншого. Особливість досліджень полягає в тому, що в центрі  цієї    проблеми стоять  нтелектуальні  можливост  дітей. Це знаходить висвітлення в тестах, що показують розвиток дитини в області мислення, пам'яті, сприйняття й  інших психічних процесів.[9, С. 13]

            На думку С.Штребела, А.Керна, Я.Йирасека, дитина, що вступає у школу, повинна мати визначені  ознаки школяра: бути зрілим у розумовому, емоційному   соціальному відношеннях. [13, С. 39]

            До розумової  області  автори відносять здатність дитини до  диференційованого сприйняття, довільній увазі, аналітичному мисленню і  так далі.

            Під емоційною  зрілістю вони розуміють емоційну стійкість і  майже повну відсутність  імпульсивних реакцій дитини.

            Соціальна зрілість зв'язується ними із потребою дитини в спілкуванні  з дітьми, із  здатністю підкорятися  інтересам, прийнятим умовностям дитячих груп, а так само із  здатністю взяти на себе соціальну роль школяра в суспільній ситуації  шкільного навчання.

            Проводячи порівняльний аналіз зарубіжних і вітчизняних досліджень, можна зробити висновок, що основна увага зарубіжних психологів спрямована на створення тестів   набагато в меншому ступені  орінтованої на теорію питання.

            У роботах вітчизняних психологів утримуються глибоке теоретичне  дослідження проблеми готовності  до школи.

            Важливим аспектом у питанні  вивчення шкільної  зрілості  і  вивчення проблеми психологічної  готовності  до навчання у школі  (О.Л. Венгер, С.Д. Цукерман, Р.І. Айзман, Г.Н. Жарова, Л.К. Айзман, А.И. Савонков, С.Д. Забрамная).

            Складовими компонентами психологічної  готовності  дитини до школи  є:

    - мотиваційна (особистісна),

    - інтелектуальна,

    - емоційно - вольова.

            Мотиваційна готовність - наявність у дитини бажання навчатись. У дослідженнях А.К. Маркової, Т.А. Матіс, А.Б. Орлова говориться про те, що виникнення усвідомленого відношення дитини до школи визначається способом подачі нформації про неї.

            Емоційний досвід забезпечується включенням дітей у діяльність, що активізує  як мислення, так і почуття.

            Особистісна готовність до школи виражається у відношенні  дитини до школи, вчителям навчальній діяльності,  включає так само формування в дітей таких якостей, що допомогли б їм спілкуватися з вчителями й однокласниками.

            Інтелектуальна готовність включає у себе наявність у дитини кругозору, запасу конкретних знань. Дитина повинна володіти планомірним   розчленованим сприйняттям, елементами теоретичного відношення до досліджуваного матеріалу, узагальненими формами мислення й основними логічними операціями, змістовним запам'ятовуванням. Інтелектуальна готовність також включає у себе формування в дитини початкових умінь в області  навчальної  діяльності , зокрема, уміння виділити навчальну задачу  перетворити не  в самостійну мету діяльності.

      В.В.Давидов вважає, що дитина повинна володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати і диференціювати предмети і явища навколишнього світу, уміти планувати свою діяльність здійснювати самоконтроль. При цьому важливо позитивне відношення до навчання, здатність до саморегуляції поведінки, прояв вольових зусиль для виконання поставлених задач. [12, С. 48]

            У вітчизняній психології  при вивченні інтелектуального компонента психологічної  готовності  до школи акцент робиться не на суму засвоєних дитиною знань, а на рівень розвитку  інтелектуальних процесів. Тобто дитина повинна уміти виділяти важливе в явищах навколишньої  дійсності, уміти порівнювати їх, бачити подібне і відмінне; дитина повинна навчитися міркувати, знаходити причини явищ, робити висновки.

            Обговорюючи проблему готовності  до школи, Д.Б.Ельконін  на перше місце ставив сформованість  необхідних передумов навчальної  діяльності. Аналізуючи ці  передумови, він і його співробітники виділили наступні  параметри:

     - уміння дітей свідомо підкоряти свої дії правилам, що узагальнено визначають спосіб дії;

     - уміння орієнтуватися на задану систему вимог;

     - уміння уважно слухати що говорить і точно виконувати завдання, пропоновані  в усній  формі;

     - уміння самостійно виконувати необхідне завдання по зразку[99, С. 43-49]

            Ці параметри розвитку довільності є частиною психологічної  готовності  до школи, на них спирається навчання в першому класі.

            Крім зазначеної складової психологічної готовності до школи, дослідники виділяють рівень розвитку мови.

            Підводячи підсумки до вище сказаного, ми бачимо, що в пізнавальному плані дитина  до надходження в школу  вже досягає досить високого рівня розвитку, що забезпечу  вільне засвоєння  шкільної  навчальної  програми.

            Крім розвитку пізнавальних процесів: сприйняття, уваги, уяви, пам'яті, мислення і  мови, у психологічну готовність до школи входять сформовані  особистісні  особливості. До надходження в школу в дитини повинні  бути розвиті  і  сформовані: навчальна мотивація, самоконтроль, трудові уміння   навички, рольова поведінка. [1, C.12]

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров