Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Психодіагностичні  методики для визначення ступеня готовності  дитини до навчання у школі

 

Розвиток мислення дітей-шестирічок відбувається в процесі формуванняя розумових дій. Основою для цього є реальні дії з матеріальними предметами. Шляхом інтериоризації зовнішніх дій у них утворюються наочно-образні і логічно-понятійні види мислення, які стають могутнім інструментом пізнання світу і забезпечують можливість створення узагальнених уявлень про речі і явища.

            Шестирічки легко засвоюють знання про деякі загальні властивості і стани тіл, про залежність будови тіла тварин від умов їх існування, про співвідношення окремих частин і цілого, про одиницю і множину тощо, і застосовують набуті знання в своєму мисленні.

            Виявлена в дослідженнях Ж. Піаже, О. В. Запорожця, Л. А. Венгер можливість сформувати в дошкільному віці поняття і логічні операції не означає, що саме вони повинні стати основними завданнями розумового виховання дітей. На цьому віковому етапі найголовнішим є розвиток наочно-образних форм мислення, до яких дошкільний вік є найбільш сензитивним.
            Однією з передумов попередження можливих труднощів у навчанні шестиліток є з’ясування їх підготовленості до школи. Для розв’язання цієї проблеми потрібно чітко визначити зміст поняття “готовність дитини до школи” і розробити надійний інформаційний критерій її визначення. Жодне з цих питань сьогодні ще не розв’язано [22 с. 61-67].

            В психологічній літературі різні автори розглядають готовність дитини до навчання в школі як складне поняття, в яке включають:
    1. Фізичну готовність, яка визначається особливостями фізичного розвитку організму дитини;

    2. Функціональну готовність, пов’язану з відповідністю рівня дозрівання окремих мозкових структур і нервово-психічних функцій умовам і завданням шкільного навчання;

    3. Психологічну готовність, обумовлену рівнем розвитку окремих якостей особистості.
    Л. І. Божович, О. В. Запорожець, Л. А. Венгер та ін., вивчаючи психологічну готовність дитини до шкільного навчання, виділяють в ній декілька структурних компонентів, а саме:

    - інтелектуальний компонент, який включає порівняно розвинуте дифференційоване сприймання, стійку увагу, наявність аналістичного мислення, логічне запам’ятовування, оволодіння на слух розмовною мовою, розвиток здібностей до навчання;

    - мотиваційний компонент, який включає позитивне ставлення дитини до школи і учіння, певний рівень розвитку пізнавальних інтересів і мотивації досягнень;
    - емоційно-вольовий компонент, який передбачає сформованість механізмів вольової регуляції дій і поведінки, розвиток емоційної стійкості;
    - соціальний компонент, який передбачає наявність у дитини потреби в спілкуванні з іншими дітьми, вміння підкорятися інтересам групи, вміння встановлювати стосунки з ровесниками і дорослими.

            Провідна роль належить мотиваційному і соціальному компонентам. Соціальна зрілість, а не технічні вміння (читати, лічба) визначають готовність дитини до школи. Л.А. Венгер зазначає, що психологічна готовність до школи полягає не в тому, що у дитини виявляються сформованими “шкільні” якості, а в тому, що вона оволодіває передумовами до наступного їх формування.

Експериментальна робота

Завдання 1.

            Мета: Виявити у дітей знання і практичні вміння, які їм прийдеться застосовувати на уроках.

    а) Дитині пропонують намалювати людину.

            Інструкція. Візьми листок паперу і намалюй людину: можна хлопчика чи дівчинку, дядю чи тьотю, кого ти хочеш (як конкретно малювати людину ніяких вказівок давати не треба).

    б) Дитині показують аркуш паперу, на якому написано декілька коротких слів і пропонують написати їх точно так, як на папері. Наприклад: «ВІН ЇВ СУП».
    Інструкція: Подивись уважно як тут написані літери. Постарайся написати такі ж і точно так само.

    в) Дитині пропонують аркуш паперу, на якому точками нанесено п’ятикутник із 10 точок. Вона повинна нарисувати так як на взірці.

            Інструкція: Подивись уважно на ці точки і нарисуй точно так само.

            Обробка одержаних даних. Кожне з цих завдань оцінюється за п’ятибальною системою. Найвищий результат оцінюється в 1 бал, а самий низький – 5 балів. Проміжний (середній) рівень – 2, 3, 4 бали. В сумі балів: від 3 до 5 – високий рівень готовності до школи, від 5 до 9 – середній рівень готовності, від 10 до 11 – низький рівень і якщо більше 11 балів – відхилення в психічному розвитку.

Замітка до оцінювання.

    а) 1 бал – за фігуру людини, у якої зображені такі частини тіла: голова, 2 вуха, брови, рот, ніс, шия, туловище, 2 руки з п’ятьма пальцями на кожній, ноги (нижня частина туловища відокремлена від верхньої).

    2 бали – у фігури можуть бути відсутні вуха, ніс, волосся.

    3 бали – відсутність шиї, одягу, волосся, та інших великих деталей.

    4 бали – примітивне зображення.

    5 балів- «головонога» людина тобто основною ознакою виставлення балів є точність і чіткість виконання завдань. Ця ж ознака лежить в основі оцінки виконання двох інших типів завдань (пункти «б» і «в»).

Завдання № 2.

            Мета: Вивчення продуктивності запам’ятовування за допомогою сприймання інформації зоровим аналізатором.

            Умови проведення досліду. Дітям пред’являють таблицю з 12 геометричних фігур, які вони повинні розглянути і запам’ятати.
            Інструкція: Перед тобою таблиця, на якій нарисовані різні фігури. Тобі необхідно за 2 хвилини запам’ятати їх як можна краще. Після того як фігури будуть сховані, нарисуй на папері ті, які ти запам’ятав і в тому порядку, в якому запам’ятав (студентам фігури пред’являють лише перед проведенням досліду).

            Аналіз і обробка одержаних результатів. Високий рівень – 8-10 і більше фігур, відтворених дитиною. Хороший рівень – 6-8 фігур. Середній рівень – 4-6 фігур. Низький рівень - 1-3 фігури.

            Діти достатньої шкільної зрілості повинні показати не нижче середнього рівня.

Завдання 3.

            Мотиви учбової діяльності дітей 6-річного віку.
            Мета: Вивчення інтересу до учіння у дітей 6 років.
            Метод вивчення – індивідуальна бесіда.

            Умови вивчення – природні. (Студенти можуть провести бесіду під час неперервної практики в школі чи у вільному спілкуванні з дітьми вдома, на вулиці тощо).

            Запитання:

1. Чи хочеш ти ходити до школи? Чому?

2. Як ти готуєшся до школи?

3. Що тобі більше за все подобається в школі?

4. Хотілось би тобі повернутися в дитячий садок? Чому?

5. Чи хотів би ти, коли виростеш, бути вчителем?

            Особистісна готовність виражається як в позитивних відповідях на запитання, так і в прагненні учитися в школі, в наявності пізнавальної потреби. При одержанні негативних відповідей треба уточнити їх причини, з’ясувати чому у дитини є відсутнім інтерес до школи, після цього письмово зробити відповідні висновки.

            У вітчизняній психології також відзначається розмаїтість підходів до методик визначення психологічної готовності до школи. Різні дослідники висувають на перший план неоднакові аспекти розвитку як  основні критерії готовності до шкільного навчання. Так, наприклад, Д.Б. Ельконін вважав найважливіше  діагностування рівня сформованості передумов до навчальної діяльності (уміння працювати за зразком, уміння виконувати вказівки дорослого, орієнтуватися на систему визначених правил при виконанні діяльності й ін.). Інший відомий психолог Л.І Божович основну увагу приділяла особистісному розвиткові дошкільника, сформованості його мотиваційно-потребнісної сфери (докладний аналіз різних підходів до розуміння і діагностики психологічної готовності до школи представлений у книзі Н.І. Гуткіної. Психологічна готовність до школи. М. , 1993).

            Розглянемо коротко програму діагностики психологічної готовності до школи, запропоновану й апробовану Н.І. Гуткіною (вона представлена в названій вище книзі цього автора).

            Діагностична програма включає ряд методик: 1 - Методика по визначенню домінування пізнавального або ігрового мотивів в афективно-потребнісній сфері дитини (у назві позначена мета методики); 2 - Методика виявлення сформованості "внутрішньої позиції школяра" (спеціально побудована бесіда з дошкільником); 3 - Методика "будиночок", що включає завдання по змальовуванню зразка і що дозволяє діагностувати особливості довільної уваги, сенсомоторики, уміння працювати за зразком; 4 - Методика "так й ні", що застосовується для діагностики уміння дитини діяти за правилом і являє собою модифікацію відомої гри "так" і "ні" не говоріть, чорного з білим не носіть"; 5 - Методика "чобітки", спрямована на діагностику уміння користуватися правилом для рішення задачі й особливостей розвитку процесу узагальнення; 6 - Методика "послідовність подій", призначена для вивчення особливостей розвитку логічного мислення, мови і здатності до узагальнення; 7 - Методика "звукові прятки", призначена для перевірки фонематичного слуху.

            На основі обстеження дитини по даній діагностичній програмі складається спеціальна психологічна карта. В результаті обстеження виявляються діти, що потребують корекційно-розвиваючої роботи, що дозволяє сформувати необхідний рівень готовності до школи. У ході обстеження виявляються також діти з випереджальним розвитком, у відношенні яких психологом повинні бути сформул

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров