Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (1)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (2)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (1)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (2)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сутність та форми прояву емоційних станів

 

  Проблема психічних станів у вiтчизнянiй психології до теперішнього часу мало вивчена. Хоча всі науковці визначають психічний стан як один із компонентів психіки людини. На сучасному етапі розвитку вітчизняної психологічної науки відсутні загальноприйняте визначення цього терміна, структура i функції, детермінанти, класифiкацiї та методи його дослідження. Причина подібного явища полягає у самiй природi психiчних станiв, якi займають проміжне положення мiж психiчними процесами та психiчними властивостями особистостi. Це форма психiчної активностi людини, конкретна реакція всiєї нашої психiки на конкретну ситуацiю, що склалася навколо нас. Це момент єдностi статики (психiчнi властивостi) та динамiки (психiчнi процеси: пiзнавальнi, емоцiйнi, вольовi) функцiонування психiки людини. Але межі мiж цими явищами розмитi й вiдноснi, що створює певнi труднощi у вивченнi психiчних станiв та дiагностиці. Про складнiсть цього явища свiдчить той факт, що американський психолог У.Джемс (1842-1910) визначав психологiю як науку про психiчнi стани людини (Бенедиктов).

  У вiтчизнянiй психологiї цю проблему дослiджували М.М.Ланге (наприклад, афективнi проявлення, мотивацiйнi стани, гiпнотичнi стани), О.Ф.Лазурський (наприклад, увага, емоцiйнi стани та їхні прояви). Фiзiологiчнi механiзми психiчних станiв  обґрунтовували І.М.Сєченов i І.П.Павлов. Як окремий науковий напрямок необхiдно видiлити роботи В.М.Бехтерєва та його учнiв, у яких описуються генезис психiчних станiв, особливо емоцiйні, що проявляються на тлi загальної психiчної напруженостi.

  Уперше проблему психiчних станiв як загальнопсихологiчну категорiю, що потребує систематичного вивчення, порушив М.Д. Левітов. Вiн проаналiзував наукову лiтературу з цiєї проблеми, розглянув механiзми прояву психiчних станiв, виклав загальнi завдання  вивчення їх: а) видiлення психiчних станiв в особливу категорiю психологiї та визначення її зв'язкiв з iншими психологiчними категорiями; б) розгляду механiзмiв виникнення й розвитку психiчних станiв та визначення їхніх зв'язкiв з iндивiдуально-психологiчними особливостями людини; в) дослiдження психiчних станiв у рiзних видах людської дiяльностi тощо [13, с. 127-129].

  Розглянемо бiльш конкретно поняття "психiчний стан". В. Даль пiд станом розумiє "положення, в якому хтось або щось перебуває” М.Д. Левiтов визначає психiчнi стани так: "цiлiсна характеристика психiчної дiяльностi за певний перiод часу, що визначає своєрiднiсть психiчних процесiв  залежно вiд вiдображення речей і явищ дiйсностi та психiчних властивостей особистостi". Перевагою даної дефiнiцiї є те, що вона видiляє психiчнi стани iз системи психiчних явищ, пiдкреслюючи, що вони є щось цiлiсне i на певному вiдрiзку часу характеризують своєрiднiсть психiчної дiяльностi. Таким чином, вони з одного боку, пов'язанi з психiчними процесами (але, на вiдмiну вiд них, бiльш цiлiсно), з iншого - з психiчними властивостями особистостi.

  Існують й iншi дефiнiцiї, пов'язанi з вивченням функцiональних станiв, що виникають у рiзних видах дiяльностi. Наприклад, Є.П.Ільїн так визначає психофiзiологiчний стан: "Це цiлiсна реакцiя особистостi на зовнiшнi та внутрiшнi стимули, спрямованi на досягнення позитивного результату” [3, с. 45].

  В.М. Мясищев визначає психiчний стан як загальний функцiональний рiвень, на тлі якого розвиваються психiчнi процеси.

  У психологiчних словниках також немає чiткого визначення цього поняття, а викладено тiльки окремi категорiальнi показники явища. Наприклад, у психологiчному словнику за редакцiєю К.К. Платонова вказано його промiжне мiсце мiж психiчними процесами та психiчними властивостями особистостi. У психологiчному словнику за редакцiєю А.В. Петровського i М.Г. Ярошевського психiчний стан розглядається як поняття, що використовується для вiдокремлення в психiцi iндивiда одночасно статичного моменту,  порiвняно з психiчними процесами та стiйкими проявами психiчних властивостей [8, с. 45-53].

  Отже, на основi цих дефiнiцiй можна визначити, що психiчний стан, як психологiчне явище, характеризується цiлiснiстю, є реакцiєю особистостi на зовнiшнi та внутрiшнi стимули, служить промiжною ланкою мiж процесами та властивостями особистостi, безпосередньо пов'язаний з ними й на певному вiдрiзку часу характеризує своєрiднiсть психiчної дiяльностi,  має певнi часовi границi.

  Таким чином, психiчний стан - це вiдображення особистiстю ситуацiї в динамiцi психiчної дiяльностi, що виражається в єдностi поведiнки та переживання на певному промiжку часу.

  Нас у більшому ступені цікавить проблема емоційних станів школярів. Емоційні стани - у тому чи іншому ступені інтенсивності - супроводжують практично будь-яку інтелектуальну діяльність людини, тому що відображають, згідно розповсюдженої у вітчизняній психології концепції, відношення між мотивами та успіхом або можливістю успішної реалізації відповідної їм діяльності суб’єкта. Однією з визначальних рис емоційних станів є їх “інтегративність”: охоплюючи весь організм людини, емоційні стани здійснюють суттєвий вплив на ефективність діяльності людини. Емоційний стан впливає не тільки на відносно прості, наприклад сенсорні, але й найбільш складні - інтелектуальні процеси. Тому від своєчасного і об’єктивного розпізнавання емоційного стану та від уміння прогнозувати емоційну стійкість школяра залежить вирішення цілого ряду важливих практичних завдань.

  Взагалі, предмет психологічного дослідження повинен лежати “у площині перехрещення” трьох фундаментальних для психології категорій: свідомість - діяльність - особистість.

  Відповідно до розроблювального в радянській психології діалектико-матеріалістичного розуміння сутності психіки як відображення, а діяльності як процесу, у якому, за словами О.О.Леонтьева, відбувається " перехід відбиваного змісту в зміст відображення", "...психічні процеси, узяті в їхній конкретній цілісності, - це процеси не тільки пізнавальні, але і "афективні", емоційно-вольові. Вони виражають не тільки знання про явища, але і відношення до них, у них відбиваються не тільки самі явища, але і їхнє значення для їхнього суб'єкта, що відбиває, для його життя і діяльності"[15, с. 37-46].

Відображення життєвих ситуацій під кутом зору потреб, визнаних людиною цінності, цілей, до досягнення яких він прагне, приводить до виникнення в нього емоцій.

Особливість емоцій, як підкреслює О.М. Леонтьев, полягає в тому, що вони не є психічним відображенням самої предметної дійсності,  а виконують роль внутрішніх сигналів, що відбивають "...оцінююче особистісне відношення суб'єкта до ситуацій, до своєї діяльності і до своїх проявів у них". Це відношення завжди упереджене: наявність у людини тих чи інших потреб додає предметам і впливам зовнішнього світу емоційне забарвлення, "... порушується їхня рівність перед суб'єктом". У цьому і виявляється специфіка емоцій як форми "...переживання чи відповідності невідповідності предметів і явищ дійсності потребам людей і вимогам суспільства".

  "Емоція, - пише П.Жане - виникає безпосередньо  зі сприйняття ситуації", причому, як справедливо уточнює П.Фресс, "...емоціогенна ситуація не існує як така. Вона залежить від відношення між мотивацією і можливостями суб'єкта". Характер цього відношення конкретизований П.В. Симоновим у його інформаційній теорії емоцій, відповідно до якої сам факт виникнення емоції, її "знак" і інтенсивність обумовлені взаємодією таких факторів, як величина потреби і ступінь імовірності її задоволення в даний момент у порівнянні з раніше наявним у суб'єкта прогнозом. Якщо величина потреби велика, а імовірність її успішного задоволення мала, виникають емоції "негативного знака" [26, с. 57-63].

  У нашій культурі, на наш погляд, не прийнято відкрито виявляти емоції. Треба знати, що стримування як позитивних, так і негативних емоцій може викликати дискомфорт, відбитися на самопочутті, стані здоров'я, а також призвести до неконтрольованого «вибуху». Тому саме в дитячому віці треба оволодіти вмінням конструктивно виявляти свої емоції. Ці знання можна отримати, виконуючи вправи, спрямовані па формування вміння розуміти почуття інших людей та адекватно виявляти свої.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров