Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Роль аналізу в управлінні комерційним банком

 

Вивчення явищ природи і громадського життя неможливе без аналізу. Термін «аналіз» походить від грецького слова «analis», що в перекладі означає «розділяю», «розчленовую». Отже, аналіз у вузькому розумінні являє собою розчленовування явища або предмета на складові для вивчення їх як частин цілого. Таке роз­членовування дає змогу «заглянути усередину» досліджуваного предмета, явища, процесу, зрозуміти його внутрішню сутність, визначити роль кожного елемента в досліджуваному предметі або явищі. Наприклад, щоб зрозуміти сутність вартості банківських ресурсів, які залучаються, необхідно знати не тільки складові цієї вартості, а й залежність її від кон'юнктури ринку, виду банківсь­ких ресурсів, суми і термінів, на які останні залучаються. Чим де­тальніше буде розкладений на складові досліджуваний предмет (або явище), тим більше матимемо інформації для вироблення виваженої політики поведінки банку на фінансовому ринку.

Водночас відзначимо, що явища і процеси, які відбуваються в навколишньому середовищі, неможливо осмислити тільки за до­помогою аналізу. Досить часто виникає потреба у використанні інших методів, наприклад синтезу, який виявляє зв'язки і залеж­ності між окремими частинами досліджуваного предмета. Сучас­на діалектика виходить із єдності аналізу й синтезу як наукових методів вивчення реальності. Тільки аналіз і синтез у єдності за­безпечують наукове вивчення явищ у їх усебічному діалектично­му взаємозв'язку. Отже, аналіз у широкому розумінні — це спо­сіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, засно­ваний на розчленовуванні цілого на складові та вивченні їх у всьому розмаїтті зв'язків і залежностей.

У зв'язку з суттєвими змінами на фінансовому ринку України зростає роль і значення аналізу банківської діяльності як для са­мого банку, так і для його ділових партнерів, клієнтів, акціонерів банку і держави в цілому. Регулярне проведення банком аналізу своєї діяльності дає змогу йому ефективно управляти активними й пасивними операціями для максимізації прибутку і забезпечен­ня стабільного фінансового стану. Це особливо важливо  в сучасних умовах,  коли загострилося суперництво банків і небан-

 

4

ківських фінансово-кредитних установ, які виконують різні операції щодо  залучення  вільних  грошових  ресурсів підприємств  і насе­лення. Такі установи успішно конкурують із банками, здійсню­ючи суто банківські операції, а також операції, які банки не ма­ють права виконувати відповідно до законодавства (страхування, операції з нерухомістю та ін.) У вітчизняній економічній літера­турі поки що немає єдиного підходу до аналізу банківської діяль­ності комерційного банку. Немає навіть сталої думки щодо змісту цієї діяльності. У цій ситуації особливої актуальності набувають дослідження фінансового стану банку. Конструктивна роль таких досліджень полягає у їх спрямуванні на розроблення цілісного підходу до оптимізації управління банком.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров