Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Методи та прийоми аналізу банківської діяльності

 

У процесі комплексного аналізу банківської діяльності необ­хідно використовувати таку методику, яка найбільшою мірою сприятиме його ефективності. Під методикою проведення будь-якого аналізу слід розуміти сукупність способів, правил і заходів щодо найбільш доцільного виконання певної роботи. В аналізі банківської діяльності методика являє собою сукупність аналіти­чних способів і правил вивчення діяльності банку, спрямованих на дослідження різних об'єктів аналізу. Вони допомагають одер­жати найбільш повну оцінку фінансової стійкості та прибутковості банку, яка враховується його керівництвом у процесі прийняття управлінських рішень щодо вироблення подальшої стратегії роз­витку банку.

Під методом у широкому значенні наука розуміє спосіб дослі­дження свого предмета. Методом аналізу банківської діяльності комерційного банку є комплексне органічно пов'язане дослідження діяльності комерційного банку з використанням статистичних, економіко-математичних, облікових та інших способів обробки інфор­мації. Особливостями методу аналізу банківської діяльності є: ви­користання системи показників, які характеризують діяльність банку; вивчення факторів та причин їх зміни; виявлення і вимі­рювання взаємозв'язку між ними. Для проведення комплексного аналізу банківської діяльності використовуються такі методи:

1. Метод порівняння. Передбачає зіставлення невідомого (до­сліджуваного) явища, предметів із відомими, вивченими раніше, з метою визначення їх спільних рис або відмінностей. За допомо­гою цього методу визначаються загальне і специфічне в економіч­них явищах, вивчаються зміни досліджуваних об'єктів, тенденції і закономірності їх розвитку. В аналізі фінансової стійкості порів­няння (як основний або допоміжний метод) використовують  для  вирішення  всіх  його  завдань.  Можна  виділити  такі

найтиповіші ситуації, коли використовується порівняння та його цілі:

1)  зіставлення планових і фактичних показників для оцінки
ступеня виконання плану;

2)  зіставлення фактичних показників із нормативними, що дає змогу проконтролювати дотримання банком різних нормативів, установлених НБУ;

3)  порівняння фактичних показників із показниками минулих
років (звітних періодів) для визначення тенденцій розвитку як банку,
так і економічних процесів, що впливають на його діяльність;

4)  зіставлення показників банку, що аналізуються, з показниками інших банків-конкурентів для визначення позицій банку на фінансовому ринку за різними показниками фінансової діяльності;

5)  зіставлення паралельних динамічних рядів для вивчення взаємозв'язків

 

9

досліджуваних показників; наприклад, паралель­ний аналіз динаміки доходів і витрат дає можливість виявити, чи забезпечується перевищення доходів над витратами, що позитивно впливає на прибутковість банку;

6)  зіставлення різних варіантів управлінських рішень із метою
вибору оптимального; наприклад, установлюючи процентну ставку за депозитами населення, вибирають такий її рівень, який забезпечив би необхідний обсяг даного виду банківського ресурсу з урахуванням наявності достатніх можливостей для обслугову­вання вкладників;

7)  зіставлення результатів діяльності до і після впровадження
якогось нововведення; наприклад, витрати коштів на придбання
(будівництво) офісу банку в центрі міста можуть компенсуватися
залученням солідних клієнтів, що забезпечить банку збільшення
залишків на розрахункових рахунках.

2.  Метод приведення показників до порівнянного вигляду. На­
приклад, щоб згрупувати усі видані банком кредити, необхідно
привести їх суми до порівнянного вигляду (оскільки банк видає
кредити як у національній, так і в іноземній валюті); для цього
суми кредитів в іноземній валюті трансформуються в гривневий
еквівалент множенням на відповідний валютно-обмінний курс,
і тільки після цього підсумовуються усі видані банком кредити
(гривневі кредити і гривневі еквіваленти кредитів в іноземній валюті). Цей метод використовується також у разі порівняння фактичних показників із показниками попередніх періодів. Наприклад, в умовах інфляції складно проаналізувати динаміку показників без приведення їх до порівнянного вигляду. Для цього необхідно фактичне значення якогось вартісного показника розділити на індекс інфляції за даний період, і лише після цього отриманий показник можна порівнювати з показником минулого періоду.

3.  Метод використання абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники  характеризують  кількісні  розміри  наданих  кредитів, залучених

коштів, капіталу банку та ін., а відносні від­бивають співвідношення певних абсолютних показників. Віднос­ні показники виражаються у формі коефіцієнтів (за базу взято 1) або відсотків (за базу взято 100). До них відносять показники виконання плану, динаміки, структури (питома вага), ефективності та ін. Цей метод є одним із ключових в аналізі банківської стій­
кості. З його допомогою (через різні коефіцієнти) оцінюються
показники ліквідності, платоспроможності, прибутковості банку.

Метод групувань дає змогу через систематизацію даних ба­лансу розібратися в сутності аналізованих явищ і процесів. Під час аналізу банківської діяльності застосовуються різні угруповання рахунків балансу, а саме: власних і залучених коштів, довго- і короткострокових  кредитів, термінів активно-пасивних операцій  (для  розрахунку показників  ліквідно-

 

10

сті), видів доходів, витрат і прибутків. Статті можуть бути згруповані також за ступенем лік­відності, економічної сутності банківських операцій, рівнем при­бутковості (за активом) і вартості (за пасивом).

5. Балансовий метод слугує головним способом для визначення співвідношень, пропорцій двох груп взаємозалежних та урівноважених економічних показників, підсумки яких мають бути тотожними. Цей метод допомагає зрозуміти економічний зміст функціонування банку. Правильно розуміючи («читаючи») баланс банку, можна охарактеризувати його поточний фінансовий стан (через показники платоспроможності і ліквідності), а також ефективність активно-пасивних операцій (через показники прибутковості).

6. Графічний метод. Графіки є масштабним зображенням показників за допомогою геометричних знаків (ліній, прямокутників, кіл) або умовних художніх фігур і мають велике ілюстративне значення. Завдяки їм досліджуваний матеріал стає зрозумілішим.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров