Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Види аналізу банківської діяльності

 

У економічній літературі аналіз класифікується за різними ознаками. Ці ознаки доцільно використовувати і під час класи­фікації видів аналізу банківської діяльності.

З огляду на періодичність проведення аналіз фінансової стій­кості може класифікуватися так: щоденний; щотижневий; місяч­ний; квартальний; річний.

Залежно від спектра досліджуваних питань аналіз банківської діяльності поділяється на два види:

1) повний, коли вивчаються всі аспекти діяльності банку, тобто зовнішні та внутрішні його зв'язки;

2) тематичний, коли розглядається тільки вузьке коло питань, що дає змогу виявити можливості поліпшення окремих напрямів ді­яльності комерційного банку.

За суб'єктами (користувачами) розрізняють аналіз: внутрішній, тобто для внутрішнього користування (результати аналізу являють собою комерційну і банківську таємницю) і зовнішній, що прово­диться на підставі фінансової і статистичної звітності органами державного нагляду, акціонерами, інвесторами, аудиторами.

За охопленням об'єктів, що досліджуються, розрізняють такі види аналізу:

1) суцільний, коли досліджуються всі об'єкти для визначення всебічного фінансового стану банку;

2) вибірковий, коли вибирається один або кілька об'єктів дослідження для їх подальшого глибокого аналізу.

Залежно від мети і характеру аналізу розрізняють такі його види:

1.  Попередній — проводиться до здійснення якоїсь операції для
обґрунтування управлінських рішень і планових завдань, прогнозування й оцінки очікуваного виконання плану, попередження небажаних результатів, а також для оцінки стану рахунків з ме­тою виявлення можливості здійснення комерційним банком нових фінансових операцій.

2.  Оперативний — проводиться відразу після певної операції
або у випадку зміни ситуації за короткий проміжок часу (добу,
декаду тощо); здійснюється у процесі поточної роботи банку для
оцінки дотримання нормативів ліквідності, норми обов'язкового
резервування й інших показників.

3.  Підсумковий (заключний) — проводиться за певний звітний
період часу (місяць, квартал, півріччя, рік). Його цінність полягає
в тому, що діяльність банку вивчається комплексно і всебічно за
звітними даними відповідного періоду:  цей  вид аналізу застосовується  для

 

12

визначення ефективності діяльності  комерційного банку за звітний період, оцінки його фінансового стану, а також виявлення резервів підвищення прибутковості.

4.  Перспективний — застосовується для прогнозування основних фінансових показників (капіталу, валюти балансу, обсягу кредитно-інвестиційного портфеля тощо) і результатів фінансової діяльності.

Залежно від об'єкта дослідження аналіз банківської діяльності поділяється на такі види:

1. Функціональний — дає змогу виявити спеціалізацію діяльнос­ті комерційного банку, його місце в системі розподілу банківських послуг, форми і перспективи взаємодії з іншими контрагентами системи, а також оцінити ефективність і доцільність функцій, виконуваних банком. У результаті такого аналізу виявляються мож­ливості підвищення прибутковості і ліквідності банківських опе­рацій завдяки виключенню неефективних (одночасно з'ясовується ступінь надійності і конкурентоспроможності банку).

2.  Структурний — проводиться за видами банківських опера­
цій і дає змогу визначити склад і питому вагу економічних контр­
агентів за активними і пасивними операціями, а також структуру
доходів, витрат і прибутку банку.

3.  Операційно-вартісний — завдяки цьому аналізу розширюється уявлення про прибутковість банку, вартість і рентабельність (або збитковість) конкретних операцій. Він дає змогу оцінити значення кожного виду операцій у формуванні прибутку банку і розробити основні напрями депозитно-кредитної політики за ко­жним контрагентом з метою максимізації прибутку.

Макроекономічний аналіз банку як одного з учасників фінан­сового ринку дає змогу визначити масштабність активно-пасивних операцій і банківського прибутку конкретного банку в загальному обсязі банківської системи країни, а також рівень участі комер­ційного банку або групи банків у формуванні грошової маси, розподілі банківських послуг, регіональному розподілі кредитних ресурсів. Аналіз масштабності активно-пасивних операцій здійсню­ється через порівняння масштабів конкретних видів операцій із середніми або абсолютними (максимальними і мінімальними) значен­нями аналогічних показників по банківській системі в цілому.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров