Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Экология. Общие вопросы: Методические указания. /Сост. Кабанова Г.М.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. 30с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Типовые структуры алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Н.В. Балицкая, Л.Д. Павлова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 25 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Создание и обработка электронных таблиц средствами Microsoft Excel. Метод. указ. / Сост. В.В. Автушенко, Л.Д. Павлова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 22 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Событийно-управляемые программы. Метод.указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 30 с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в ат-мосферный воздух: Метод. указ./ Сост. Е.Б.Серебряная, Н.К.Коротких: ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2003 (17)
(Методические материалы)

Значок файла Работа с базами данных в DELPHI. Метод. указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 24 с (15)
(Методические материалы)

Значок файла Программирование циклических алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Л.Д. Павлова – 2-е изд. испр. и перераб. : СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 20 с (13)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Організація аналітичної роботи в банках

 

Аналітичне дослідження, його результати та їх використання в банківському менеджменті мають відповідати певним принципам (вимогам), які накладають свій відбиток на це дослідження і яких по­винні обов'язково дотримуватися у процесі організації і проведення аналізу банківської діяльності. Розглянемо основні з цих принципів:

1.  Урахування специфіки тієї країни, де функціонує банк, зокрема, її законодавства, нормативних вимог центрального банку, основних напрямів грошово-кредитної політики уряду.

2.  Науковий характер, тобто аналіз має базуватися на комплексному науковому  підході  (використання передового досвіду, новітніх методів досліджень та ін.).

Комплексність, тобто аналіз повинен охоплювати всі сторони діяльності банку, щоб з'ясувати його фінансовий стан і виробити необхідні заходи для поліпшення його функціонування.

4.  Забезпечення системного підходу до аналізу. При цьому
кожний досліджуваний об'єкт розглядається як складна динамічна система елементів, певним способом пов'язаних між собою і з зовнішнім середовищем. Кожний об'єкт необхідно  вивчати з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішніх зв'язків, взаємозалежності і взаємопідпорядкованості його окремих елементів. Наприклад, аналіз якості активів супроводжується вивченням різних ризиків (кредитних, процентних та ін.), що, у свою чергу, також є об'єктом аналізу банківської діяльності.

5.  Об'єктивність, конкретність, точність, які означають, що аналіз має ґрунтуватися на достовірній інформації, а висновки і рекомендації супроводжуватися точними аналітичними розрахун­ками. У зв'язку з цим необхідно постійно удосконалювати орга­нізацію обліку, внутрішнього і зовнішнього аудиту, а також ме­тодику аналізу для підвищення точності і достовірності його розрахунків.

6.  Дієвість, тобто аналіз повинен ефективно впливати на діяль­ність банку; з його допомогою керівництво може вчасно виявляти недоліки, а також попереджати виникнення їх у майбутньому. Результати аналізу мають служити для керівництва банку інфор­маційною базою для прийняття управлінських рішень з оптимізації функціонування банку.

7.  Проведення аналізу за планом і систематично. Для цього необхідно організувати в банку окремий підрозділ (департамент), що безпосередньо здійснює аналіз його діяльності, з чітким розподілом обов'язків серед співробітників.

8.  Оперативність. Швидке і своєчасне проведення аналізу дає змогу керівництву  банку  приймати  правильні  управлінські рішення,  що відпові-

 

14

дають поточній кон'юнктурі фінансового рин­ку і пріоритетам розвитку банку.

9.  Демократизм. Участь в аналізі широкого кола співробітників банку забезпечує істотне підвищення його ефективності, що не тільки позитивно впливає на фінансові показники, а й створює необхідні умови для згуртованості колективу.

Отже, проведення комплексного аналізу банківської діяльнос­ті на основі перелічених принципів сприяє підвищенню його ефек­тивності і поліпшенню результатів фінансової діяльності.

Для одержання об'єктивних результатів, які сприяють підвищен­ню ефективності функціонування банку, у комплексному аналізі банківської діяльності доцільно виділити такі етапи його проведення:

1) уточнюються об'єкти, мета і завдання аналізу, складається план аналітичної роботи;

2)      розробляється система різних показників, за допомогою яких характеризується об'єкт аналізу;

3)      збирається і підготовлюється до аналізу необхідна інформа­ція (перевіряється її точність, приводиться до порівнянного вигляду та ін.);

4) фактичні результати порівнюються з показниками плану
звітного періоду, фактичними даними минулих років (періодів),
основними показниками банків-конкурентів тощо;

5) зібрана інформація детально аналізується різними методами
економічного аналізу банківської діяльності;

6) виявляються відхилення фактично отриманих результатів
від планових або нормативних, а також причини цих відхилень і
можливості їх усунення;

7) на підставі результатів аналізу пропонуються рекомендації щодо вдосконалення управління активно-пасивними операціями (зміна структури активів і пасивів із мінімальним рівнем різних банківських ризиків).

Для проведення комплексного аналізу банківської діяльності необхідно мати аналітичні матеріали, що дають змогу одержати достовірну, повну і всебічну інформацію про банк (його фінансо­вий стан і результати діяльності). До такої інформації відносять насамперед баланс банку і звіт про прибутки і збитки.

Баланс комерційного банку — це бухгалтерський баланс, у якому відбивається стан власних, залучених і позичених коштів банку, їх розміщення в кредитні й інші активні операції. За да­ними балансу здійснюється контроль за формуванням і розмі­щенням грошових ресурсів, станом кредитних, розрахункових, касових та інших банківських операцій, включаючи операції з цінними паперами.

 

 

15

Баланси комерційних банків є головною частиною їх звітності.
Аналіз балансів дає змогу контролювати ліквідність банків, здійснювати управління фінансовою стійкістю. Керівництво банку, використовуючи звіти інших банків, знайомиться зі станом їхніх справ під час установлення кореспондентських відносин, надання міжбанківських кредитів та ін. Баланси банків будуються за уні­фікованою формою. Ступінь деталізації операцій обмежена комерційною таємницею, характерною для практики комерційних банків, що функціонують в умовах конкуренції. Звичайно, в балансах не виділяються сумнівні та збиткові операції, а також страхові
резерви, використовувані для їх покриття. Одночасно мають бути
забезпечені достовірність і наочність балансу, щоб не підірвати
конкурентоспроможності банків і зберегти довіру до них.

Банківські баланси є комерційною інформацією і відповідають її основним вимогам: оперативності, конкретності, вагомості. Опе­ративність банківського балансу виявляється в його щоденному впорядкуванні. Банківський баланс є джерело

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров