Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Сутність та види банківського капіталу

 

Поняття «банківський капітал» вживається в економічній лі­тературі й на практиці досить часто, і залежно від контексту в цей термін вкладається різний зміст. Банківський капітал ототож­нюється з такими термінами, як «власний капітал», «власні кошти», «банківські ресурси» тощо. Не вдаючись до аналізу всіх точок зору на поняття «банківський капітал», дамо таке визначення, яке, на нашу думку, найкраще відбиває його суттєві риси: банківський капітал — це грошові кошти та виражена у грошовій формі час­тка матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що пере­бувають у розпорядженні банків і використовуються ними для здійснення операцій з розміщення коштів та надання послуг з ме­тою одержання прибутку.

Глибшому розумінню поняття «банківський капітал» сприяє його поділ на окремі складові з подальшим групуванням їх за од­норідними ознаками, тобто класифікація видів банківського капі­талу. Залежно від мети та завдань, які ставляться під час класифі­кації, використовуються різні її критерії. Однак при цьому слід враховувати, що, мобілізуючи вільні грошові кошти одних суб'єк­тів ринку та передаючи їх різними способами іншим суб'єктам, банки завжди керуються головною метою своєї діяльності — одержання прибутку.

Не вдаючись до аналізу всіх критеріїв класифікації банківсь­кого капіталу (це виходить за межі нашого дослідження), ми зу­пинимось на одному з них. Найпоширенішою є класифікація банківського капіталу за джерелом його утворення. Розрізняють залучений, позичений та власний банківський капітал. Залучений капітал — це грошові кошти юридичних та фізичних осіб, залучені банком на вклади. Операції, пов'язані з залученням коштів на вклади, мають назву депозитних, а таке залучення — депозитним. Запозичення коштів на міжбанківському ринку, у центральному банку, або через продаж власних боргових зобо­в'язань на грошовому ринку має назву недепозитного, а отри­маний у такий спосіб банківський капітал — позиченим. Спіль­ним для залученого та позиченого банківського капіталу є те, що це чужі для банку кошти, його зобов'язання перед вкладни­ками і кредиторами.

 

19

Власний капітал банку являє собою грошові кошти та вира­жену у грошовій формі частину майна, які належать його влас­никам, забезпечують економічну самостійність і фінансову стійкість банку, використовуються для здійснення банківських операцій та надання послуг з метою одержання прибутку. Порів­няно з іншими сферами підприємницької діяльності власний капітал банку має незначну питому вагу у сукупному банківсь­кому капіталі. Це пояснюється специфікою діяльності банків як фінансових посередників, що здійснюють мобілізацію тимчасо­во вільних коштів на грошовому ринку з подальшим їх розмі­щенням серед юридичних та фізичних осіб. Тому власний капі­тал у банківській діяльності має дещо інше призначення, аніж в інших сферах підприємництва. Це чітко простежується через функції, які виконує власний капітал банку.

Сутність захисної функції власного капіталу полягає у тому, що він слугує насамперед для захисту інтересів вкладників і кре­диторів банку, для покриття можливих збитків від банківської ді­яльності. Ця функція включає гарантування вкладів, яке захищає інтереси вкладників банку у разі його ліквідації чи банкрутства, а також забезпечує функціонування банку у випадку виникнення збитків від його поточної діяльності. Зазначені збитки, як прави­ло, покриваються за рахунок поточних прибутків. Якщо їх для цього, а також для покриття непередбачених витрат недостатньо, то використовується частка власного капіталу. Тому, коли банк має достатній резервний капітал га інші подібні резерви, він три­валий час може вважатися надійним та платоспроможним навіть за наявності збитків від поточної діяльності. Використання залу­ченого та позиченого капіталу для покриття поточних збитків з економічного погляду неприпустимо, оскільки вони самі є бор­гом банку перед кредиторами і вкладниками.

Роль захисної функції власного капіталу банку змінюється під дією низки факторів: загальноекономічного та фінансового стану країни, а також стабільності грошової сфери; стану гаран­тування вкладів у країні; стратегії і тактики банків, насамперед у галузі підпорядкування їх забезпеченню ліквідності та фінан­сової стійкості. Чим вищий у країні рівень розвитку гаранту­вання вкладів та здійснення активних операцій, тим менші ви­моги до захисної функції власного капіталу і тим менша його сума може перебувати в обороті банку. Однак надмірне «захоп­лення» ліквідними та безризиковими активами призводить до зниження прибутковості банку, втрати його позицій на грошо­вому ринку та ринку банківських операцій і послуг.

Наступна функція власного капіталу —.забезпечення опера­тивної діяльності банку. Порівняно з іншими сферами підприєм­ницької діяльності зазначена функція в банківській діяльності є другорядною (порівняно із захисною функцією) для власного капіталу банку. Однак недооцінювати чи ігнорувати  її  не  слід,  особливо  на  перших кроках створення та діяльності

 

20


банку, коли за рахунок власного капіталу формується його інфраструктура та розгортається банківська діяльність. Відчутна роль цієї функції власного капіталу у процесі подальшого розширення та структурного розвитку банку, розроблення і впровадження но­вих банківських технологій та продуктів.

Сутність регулювальної функції полягає в тому, що через фіксацію розміру власного капіталу (або окремих його складо­вих) регулювальні та наглядові органи впливають на діяльність банку в цілому. Зокрема, встановлення нормативу адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) має на меті недопустити надмірної мінімізації банками власного капіталу зара­ди максимізації отримуваних доходів, знизити ризик банкрутс­тва банків та підвищити рівень захисту інтересів вкладників і кредиторів.

Багатофункціональне призначення власного капіталу робить його неоднорідним за своїм складом. Одна його частина, при­значена для забезпечення банківської діяльності, є найбільш постійною і виступає у формі статутного капіталу, частково ре­зервного та субординованого капіталу, емісійних різниць, пере­оцінки основних засобів, фондів розвитку банку і матеріального заохочення його працівників. Друга частина власного капіталу призначена для страхування активних та інших операцій і по­слуг банку від збитків. Ця частина більш рухома й виступає час­тково у формі резервного капіталу, резервів для покриття імовір­них збитків від активних операцій. Третя частина призначена для регулювання розміру власного капіталу, однак може використовуватися також для забезпечення банківської діяльності і для страхових потреб банку. Тому розмір цієї частини власного капіталу найбільш рухомий, може змінюватися залежно від змі­ни стратегічних і тактичних цілей самого банку, а також від зміни вимог регулювальних та наглядових органів. Зазначена частина власного капіталу виступає у формі нерозподіленого прибутку, частково для цього можуть залучатись кошти на умо­вах субординованого боргу.

Краще зрозуміти сутність власного банківського капіталу дає змогу його класифікація за різними ознаками (рис. 2.1).

Залежно від організаційно-правової форми діяльності банку його власний капітал поділяється на акціонерний і пайовий. Ак­ціонерний власний капітал формується початково від випуску та розміщення акцій. У разі продажу акцій за ціною вищою, ніж но­мінальна вартість, засновники (акціонери) банку одержують емі­сійний дохід, який є складовою власного капіталу. Подальше зростання акціонерного капіталу відбувається як за рахунок капі­талізації частки прибутку й деяких інших коштів, так і через до­даткову емісію акцій. Зауважимо, що іноді акціонерним називає­ться власний капітал, який належить акціонерному банку на правах власності, а значить, і його акціонерам.  Іноді  акціонерний  капітал  в  економічній  літературі розгляда-

 

21

ється у вузькому зна­ченні — як мобілізований шляхом емісії акцій.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров