Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Оцінка вартості власного капіталу

 

процесі аналізу власного капіталу банку велике значення має питання оцінки його вартості. Оцінка вартості власного капі­талу дає змогу одержати додаткову інформацію для прийняття відповідних управлінських рішень поточного і перспективного плану, визначити ефективність діяльності банку.

У банківській практиці існує кілька способів визначення вар­тості власного капіталу банку. Кожний з них має як позитивні сторони, так і певні вади.

Перший спосіб — це визначення бухгалтерської (балансової) вартості власного капіталу банку. Згідно з цим способом усі ак­тиви та зобов'язання банку обліковуються на його балансі за вар­тістю їх придбання чи виникнення. Власний капітал розраховує­ться як різниця між балансовою вартістю активів та зобов'язань. Такий спосіб оцінювання прийнятний лише тоді, коли балансова та ринкова вартість активів і зобов'язань не дуже різняться між собою. Якщо ринкова вартість з тих чи інших причин значно відхиляється від первісної балансової вартості, то зазначений спосіб призводить до спотворення результатів, неадекватності оцінки власного капіталу банку. Цей спосіб простий, не потребує наяв­ності спеціальної кваліфікації у працівників банку та значних ви­трат на здійснення оцінки.

Другий спосіб — спосіб ринкової вартості — полягає в тому, що активи та зобов'язання банку оцінюються за ринковою вартіс­тю, виходячи з якої розраховується власний капітал банку. Цей спосіб точніше відбиває реальний рівень захищеності банку, дає змогу більш динамічно та реалістично оцінювати вартість влас­ного капіталу, оскільки ринкова вартість активів і зобов'язань постійно змінюється. Однак банки здебільшого не зацікавлені в такому способі визначення вартості власного капіталу, особливо коли він не сприяє зміцненню позицій банку на ринку. Цей спо­сіб здебільшого використовується менеджментом банку для вну­трішніх потреб, хоча він корисний і для зовнішніх користува­чів — вкладників та кредиторів банку.

Зауважимо, що способу ринкової вартості властиві окремі не­доліки. По-перше, не завжди доцільно та правильно можна оці­нити активи та зобов'язання за ринковою вартістю. По-друге, за­значений спосіб трудомісткий, вимагає наявності висококваліфі­кованих фахівців, а також значних грошових витрат.

Сутність третього способу — способу регулювальних бухгал­терських процедур — полягає в обчисленні розміру власного капіталу за правилами та вимогами, встановленими органами, що здійснюють нагляд і контроль за банківською діяльністю. За цим способом власний капітал банку розрахову-

 

27

ється як сума низки його складових елементів. Порядок визначення та склад власного капіталу різниться залежно від країни, однак з метою захисту вкладників та кредиторів, забезпечення фінансової стійкості та прозорості банківських систем рядом економічно розвинутих країн була укладена Базельська угода. Нею визначені єдині осно­вні підходи до визначення складу та порядку розрахунку власно­го капіталу банків країн, що підписали зазначену угоду.

Основні положення Базельської угоди використовують й інші країни, зокрема Україна. Національний банк України при визна­ченні адекватності власного капіталу банків дотримується поло­жень цієї угоди. При цьому НБУ постійно вдосконалює методику визначення розміру власного капіталу.

Зауважимо, що цьому способу розрахунку власного капіталу властиві недоліки.

По-перше, розробляючи порядок розрахунку власного капіта­лу банків, Національний банк України виходить із цілей органу, що здійснює нагляд та контроль за банківською діяльністю, та власної монетарної політики.

По-друге, постійна зміна та вдосконалення цього способу роз­рахунку власного капіталу банку ускладнює порівнянність при здійсненні аналізу фінансового стану банку. Змінюючи правила розрахунку власного капіталу, слід забезпечити порівнянність його величини через перерахування даних минулих звітних пері­одів за новими правилами.

По-третє, зазначений спосіб допускає включення деяких видів боргових зобов'язань та резервів на покриття збитків до складу власного капіталу. Це може призвести до спотворення результатів аналізу діяльності банку, створити враження його благополучної діяльності.

Методологічною основою для розрахунку регулятивного капі­талу є положення Закону України «Про банки і банківську діяль­ність». Згідно з ним капітал банку включає основний і додатковий капітал. Складовими основного капіталу є: сплачений і зареєст­рований статутний капітал; розкриті резерви (створені або збіль­шені за рахунок нерозподіленого прибутку); надбавки до курсу акцій і додаткові внески акціонерів у капітал; загальний фонд по­криття ризиків, створюваний під невизначений ризик під час проведення банківських операцій, за винятком збитків за поточ­ний рік і нематеріальних активів. Додатковий капітал складається з нерозкритих резервів, резервів переоцінювання активів, гібрид­них капітальних інструментів і субординованого боргу. НБУ має право визначити інші статті балансу банку для включення до до­даткового капіталу, а також умови і порядок такого включення.

Згідно з методикою Національного банку України регулятивний власний капітал банку складається із суми основного капіталу (ка­пітал 1-го рівня) за вирахуванням  суми  недосформованих  резервів  за  активними  операціями

 

28

банків, додаткового капіталу (капітал 2-го рівня), за вирахуванням відвернень.

Алгоритм розрахунку розміру регулятивного власного капіта­лу банку має такий вигляд:

РВК = ОК + ДК – В,

де РВК — регулятивний власний капітал банку;

ОК — основний капітал, зменшений на суму недосформова­них резервів за активними операціями банку;

ДК — додатковий капітал банку;

В — відвернення.

 

При цьому слід враховувати такі основні підходи, характерні для зазначеної методики Національного банку України:

1.  Основний капітал є постійним джерелом коштів, яке не може
передаватися, перерозподілятися чи вилучатися у банку, а його
розмір ґрунтується на консервативному підході до оцінювання
активів банку. Мова йде про виключення «виявлених» збитків,
оскільки недосформований резерв фактично вже є оціненим збитком банку, а тому у наступних періодах він обов'язково змен­шить розмір власного капіталу. Таке зменшення може бути у вигляді витрат на формування резервів для покриття імовірних збитків від активних операцій або у вигляді збитків від списання активів.

2.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров