Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Ліцензування підприємництва як засіб адміністративного регулювання підприємницької діяльності

 

Юридична природа ліцензування полягає в легітимації правоздатності (в області дії локальних заборон при загальному дозволі) або наділенні спеціальною правоздатністю осіб (при загальній забороні) у сфері суспільних відносин, що держава зазначила об’єктами своїх публічних інтересів.

Ліцензування можна визначити як правовий режим провадження окремих встановлених законодавством видів господарської діяльності, що передбачає державне підтвердження та визначення меж прав на їх здійснення, контроль за цією діяльністю та можливість її припинення за особливими підставами з боку повноважних органів держави. Крім того, ліцензування повинно розглядатися як форма поручництва, де держава, в особі уповноважених на те органів, виступає поручником здійснення субєктами господарювання діяльності, що ліцензується.[1]

Відповідно до ст. Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» основними принципами державної політики у сфері ліцензування є:
1) забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб’єктів 
господарювання;
2) захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян, 
захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки
держави;
3) встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України;
4) встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності. Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню. 

З метою впорядкування встановлених нормативно-правовими актами України правил та порядку одержання суб’єктами господарювання дозволів на здійснення господарської діяльності, потрібно виходити з того, що єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом діяльності є ліцензія. В цілях систематизації законодавства необхідно уніфікувати термінологію, яка застосовується, тим більше, що це підтверджується однаковою сутністю дозвільних документів, незважаючи на різноманіття їх назв. Ліцензію можна визначити як документ державного зразка, виданий компетентним органом або уповноваженою ним особою, який засвідчує право його володаря на провадження зазначеного в ньому виду діяльності, виконання певних дій або використання прав.

В законодавстві відсутні критерії, а також процесуальний порядок віднесення тих або інших видів діяльності до таких, що потребують ліцензування. У звязку з цим, ліцензуються найрізноманітніші види господарювання. В Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» необхідно закріпити положення про те, що ліцензуванню підлягають лише ті види господарської діяльності, які являються небезпечними для необмеженого кола осіб, які не беруть участі в її здійсненні, залучають в своє середовище необмежене коло учасників, включаючи їх майно, являються досить прибутковими і, як наслідок, потребують підвищеного оподаткування. Визначну роль у процедурі визнання необхідності ліцензування певних видів діяльності повинні відігравати Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, створена при ньому Експертно-апеляційна рада та інші зацікавлені особи, включаючи самих субєктів господарювання.

Аналіз процедури та логіки ліцензування господарської діяльності, встановленого національним законодавством, дозволяє виділити наступні його стадії. Перша стадія включає в себе комплекс заходів, спрямованих на забезпечення вирішення питання про видачу або відмову у видачі ліцензії субєкту господарювання. Основними етапами цієї стадії є: а) порушення ліцензійного процесу (прийняття та реєстрація заяви, інших необхідних документів); б) перевірка даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, та відповідності його ліцензійним умовам, встановленим для обраного виду діяльності; в) прийняття рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі.

У випадку відмови у видачі ліцензії субєкту господарювання ліцензійний процес припиняється на першій стадії. У разі прийняття позитивного рішення переходить у стадію здійснення контролю за додержанням володарями ліцензій ліцензійних умов, встановлених до обраного виду діяльності, яка може супроводжуватись такими факультативними діями як продовження дії ліцензії на наступний термін,  переоформлення та видача її дубліката.

Необхідно спростити порядок продовження строку дії ліцензії для субєктів господарювання, до яких немає серйозних претензій з боку органу ліцензування. В таких випадках продовження строку дії ліцензії на заняття певним видом господарської діяльності має відбуватися не за правилами видачі ліцензії, а шляхом подання субєктом господарювання (до закінчення строку дії попередньої ліцензії) документу, що підтверджує внесення плати за ліцензію. Такі дії повинні тягнути за собою продовження строку дії ліцензії на визначений строк. Несплата коштів за ліцензію тягне за собою припинення ліцензійних відносин.

Контроль, нагляд та звернення громадян є дієвими і достатніми способами забезпечення законності в сфері ліцензування господарської діяльності. Основний тягар контрольних повноважень приходиться на органи, які здійснюють видачу ліцензій. Такий контроль можна визначити, як здійснювану у встановлених законом, підзаконними нормативними актами формах та підставах перевірки органами ліцензування дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, визначення результатів їх дотримання та виконання, виявлення допущених порушень, причин і умов, що їм сприяють, їх усунення та попередження, а також  застосування до підконтрольних субєктів заходів примусу.[2]

Адміністративний нагляд у сфері ліцензування полягає у здійсненні спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування перевірки діяльності органів ліцензування, виконання ними вимог чинного законодавства з метою виявлення та попередження правопорушень, усунення їх наслідків. Він здійснюється без втручання в оперативну діяльність піднаглядного та притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.

Застосування заходів адміністративного примусу є необхідним і дієвим заходом попередження, припинення та відповідальності за правопорушення у сфері провадження тих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Проте ці заходи не кодифіковані, підстави та порядок їх застосування регламентовані здебільше суперечливими та застарілими актами, що призводить до порушення принципів встановлення єдиного порядку ліцензування господарської діяльності на території України та законності при їх застосуванні.

Найбільш поширеними зловживаннями у сфері ліцензування є:

1) вимога документів, не передбачених за­конодавством (здебільшого вони мають за­здалегідь нездійсненний характер, що веде до хабарництва);

2) «прохання» перевести кошти у поза­бюджетні фонди;

3) включення до інструкції, що регламен­тує вид діяльності, робіт, які не мають до цієї діяльності ніякого відношення;

4) вимога обов’язкового страхування лі­цензії.[1] Пастух І.Д. Організаційно-правові засади ліцензування господарської діяльності в Україні / Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2005. – С. 17.

Горячая Линия


Вход для партнеров