Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Принципи співробітництва держав у сфері боротьби із злочинністю

 

Міжнародне співробітництво держав у сфері боротьби із злочинністю ґрунтується на системі певних критеріїв, стандартів, тобто міжнародних принципах. Це загальні, керівні, загальновизнані положення, що визначають сутність організації та діяльності держав, а також міжнародних організацій у сфері боротьби з міжнародними злочинними діяннями.

У юридичній літературі поширеною є думка про те, що зазначені принципи доцільно розташувати у двох групах. Першу групу становлять основні (загальні) принципи, що харак­теризуються спільними, загальновизнаними положеннями, дія яких поширюється на всю сферу міжнародного права. До другої групи включаються спеціальні (галузеві) принципи, які харак­теризуються більш вузькою сферою застосування, обумовленою специфікою предмета міжна­родно-правового регулювання. [5, С. 90; 9, С. 315][1]

Наведена класифікація відбиває системний характер принципів, їх об’єктивну обумовленість, розкриває закономірні взаємозв’язки між ними. Співробітництво у справі боротьби зі злочинністю є лише частиною міжнародного співробіт­ництва держав, тому на нього поширюються всі основні принципи міжнародного права.

Водночас, врахування галузевих особливостей при класифікації принципів має важливе практичне значення, оскільки дає можливість повніше виявити як загальні, так і специфічні риси, характерні для принципів, що застосовуються у конкретній сфері міжнародного співробітництва.

Основні (загальні) принципи характеризуються тим, що поширюються на всю сферу сучасного міжнародного права. Вони є нормативним вираженням найважливіших закономір­ностей і підвалин сучасної системи міжнародних відносин, «пронизують структуру міжнарод­ного права, регламентуючи характер зв’язків її елементів, і визначальною мірою впливають на механізм взаємодії цього права з іншими соціальними системами і насамперед із системою міждержавних відносин». [3, С. 437][2]

Основні принципи міжнародного права, зафіксовані у Статуті ООН, Декларації про прин­ципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, прийнятого Генеральною Асамблеєю ООН 24 жовтня 1970 р., Декларації принципів, якими держави-учасниці керуватимуться у взаємовідносинах, що містяться в Заключному акті Наради по безпеці і співробітництву в Європі від 1 серпня 1975 р.

До них зокрема, належать: незастосування сили або погрози силою; мирне вирішення міжнародних спорів; невтручання у внутрішні справи інших держав; міжнародне співробітни­цтво; рівноправність і самовизначення народів; суверенна рівність держав; добросовісне ви­конання зобов’язань в міжнародному праві; повага прав людини; недоторканність кордонів; територіальна цілісність.

Проаналізуємо дію окремих загальних принципів міжнародного права і специфіку, яку вони набирають при регулюванні співробітництва у сфері міжнародної боротьби зі злочинністю.

Незастосування сили або погрози силою. Відповідно до п. 4 ст. 2 Статуту ООН «усі члени Організації Об’єднаних Націй утримуються в їх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим способом, несумісним із цілями Об’єднаних Націй». [1][3] Обов’язок незастосування сили поширюється на всі держави і є основою для співробіт­ництва між державами в різних сферах, в тому числі й у сфері боротьби зі злочинністю. Нормативний зміст зазначеного принципу є досить широким. Його можна викласти в таких основних положеннях:

1) співробітництво між державами у сфері боротьби зі злочинністю має ґрунтуватися на добровільній основі, без будь-якого примусу силою, чи погрози силою. Це положення має важливе значення для всього об’єму співробітництва держав у справі міжна­родної боротьби зі злочинністю, починаючи з питань укладення міжнародно-правових дого­ворів і завершуючи їх сумлінним виконанням;

2) проблеми, що виникають при співробітництві в сфері кримінальної юстиції, не можуть використовуватися для безпідставного прямого або непрямого застосування сили чи погрози силою. Статут ООН передбачає лише два виняткові випадки, коли збройна сила може бути застосована: з метою самооборони (стаття 51) і за рішенням Ради Безпеки ООН у випадку загрози мирові, порушення миру або акту агресії (статті 39 і 42).

Мирне вирішення спорів у сфері міжнародної боротьби зі злочинністю діє тією ж мірою, як й в інших сферах міжнародних відносин. Відповідно до п. 3 ст. 2 Статуту ООН усі члени Організації Об’єднаних Націй вирішують свої міжнародні спори мирними засобами так, щоб не піддавати загрозі міжнародні мир, безпеку і справедливість. Особливістю принципу мирного вирішення міжнародних спорів є досить широкий перелік засобів мирного врегулювання спірних питань. Під час вирішення спору у сфері кримінальної юстиції, держави вправі самостійно обирати спосіб його мирного вирішення. Такі способи, як правило, містяться у текстах договорів.

Арбітражний спосіб вирішення спору зокрема передбачений: Конвенцією про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1980 р., Конвенцією про маркірування пластикових вибухових речовин із метою їх виявлення 1991 р., Конвенцією про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 р. Заз­начений спосіб знайшов своє втілення в Конвенції ООН про боротьбу з незаконним оборотом наркотичних засобів і психотропних речовин (19 грудня 1988 р.), де передбачено, що у разі виникнення будь-якого спору між двома або декількома Сторонами щодо тлумачення або застосування даної Конвенції Сторони консультуються між собою з метою врегулювання спору шляхом переговорів, розслідування, посередництва, примирення, арбітражу, звернення в ре­гіональні органи, судового розгляду або іншими мирними засобами на їх вибір.

Відповідно до принципу невтручання у внутрішні справи жодна держава, або група держав, не мають права втручатися у внутрішні справи будь-якої іншої держави (п. 7 ст. 2 Статуту ООН).

Боротьба зі злочинністю – справа внутрішньої компетенції держави. Виходячи з цього і керуючись загальновизнаним принципом невтручання, можна виділити такі основні положення застосування зазначеного принципу в боротьбі зі злочинністю: 1) держави самостійно визначають конкретні напрями співробітництва, а також партнерів співробітництва в сфері боротьби зі злочинністю; 2) держави є вільними у визначенні масштабу співробітництва; 3) при застосуванні норм міжнародного права ніхто не може втручатися у внутрішні справи інших держав; 4) додержуючи принципу невтручання у внутрішні справи держав, під час укладення договорів, спрямованих проти злочинності, усі процесуальні питання вирішуються тільки згідно з внутрішнім законодавством держави.

Принцип міжнародного співробітництва зобов’язує держави використовувати для розв’­язання проблем, що виникають, метод співробітництва, а не конфронтації. [4, С. 431][4] Статут ООН, ряд міжнародно-правових документів самі по собі є втіленням принципу міжнародного співробітництва. Останнє у сфері боротьби зі злочинністю має особливе значення: воно є складовою частиною зазначеного співробітництва і покликано забезпечити не тільки викорінення зло­чинності, а й економічний і соціальний прогрес в світі.

Принцип поваги до прав людини як одна з основних норм відносин між державами, а також його подальший розвиток у сучасній міжнародній практиці одержав відображення і закріплення в ряді міжнародних документів. Прикладами можуть слугувати Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації 1966 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. та інші важливі документи.

У сфері боротьби із злочинністю зазначений принцип має особливе значення, оскільки саме тут нерідко спостерігається втручання в особисте життя людини, обмеження її свободи і особистої недоторканності. Зокрема, згідно з ст. 7 Європейської конвенції 1983 р. про передачу засуджених осіб, держава, де винесений вирок, забезпечує, щоб особа, яка підлягає передачі, дала на це свою згоду і зробила це без примусу і з повним розумінням правових наслідків, що можуть настати після передачі.

Серед спеціальних принципів у сфері міжнародно-правової боротьби зі злочинністю можна виділити невидачу громадян і політичних емігрантів. Співробітництво держав у сфері боротьби зі злочинністю ведеться лише щодо загальнокримінальних злочинів. Обвинувачувані у вчиненні політичних злочинів або переслідувані з політичних мотивів особи, не підпадають під дію міжнародних договорів.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров