Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (2)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (4)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Визначення соціальної група та історія її дослідження

 

Проблематика соціальних груп – найбільш поширена та розроблена сфера соціально-психологічних досліджень. Це те безпосереднє середовище, в якому особистість живе і розвивається. На думку Трофімова Ю.Л., пояснити поведінку людини поза аналізом со­ціального та психологічного контексту неможливо. Вияв­лення закономірності функціонування малих груп сприяє кращому розумінню процесів, що відбуваються у великих групах. Питання організації та управління людьми, ролі гру­пових факторів у діяльності, регуляції міжособистісних сто­сунків є дуже важливим із практичної точки зору. Саме тому соціальні групи посідають особливе місце у структурі соціально-психологічного знання [19, 459].

Орбан-Лембрик Л.Е. також вказує на те, що найчастіше об'єктом вивчення соціальної психології є соціальна група. Йдеться про реальні групи, учасники яких взаємопов'язані спільними цінностями, діями, взаємозалежні у способі життя, впливають один на одного з метою задоволення значущих потреб, цілей та інтересів. Розгляд їх із різних точок зору, у різних вимірах забезпечує цілісне і всебічне пізнання соціальної групи як феномену [13, 280].

            Донцов А.І. вказує, що етимологічно термін «група» має два корені: «вузол» і «коло». В XVII ст. термін «група» (від італійського groppo , gruppo) використовувався художниками й скульпторами для позначення такого способу компонування образотворчого матеріалу, при якому фігури, утворюючи доступну погляду єдність, надають цілісне художнє враження. В XVIII ст. це слово широко поширюється як вказівка на можливість об'єднання деякого числа однорідних неживих об'єктів і починає вживатися для найменування реальних людських сукупностей, члени яких володіють якою-небудь загальною ознакою, що їх відрізняє [5, 17].

            До кінця XIX ст. у понятійний апарат соціальної психології міцно ввійшли такі поняття, як «національний характер», «національна свідомість (самосвідомість)», «соціальне мислення», «менталітет», «колективні уявлення», «масова поведінка», «лідерство» та інші [5, 18].

Відносно сталим об'єднанням людей є група. Сукупність людей, що претендує називатися групою, об'єднана не лише спільністю умов і засобів соціальної життєдіяльності, а й взаємовпливами індивідів.

За визначенням Орбан-Лембрик Л.Е., соціальна група — відносно стійка сукупність людей, пов'язаних між собою спільними цінностями, цілями, системою взаємин, взаємовпливів і включених до типових форм діяльності [13, 280].

Винославська О.В. вказує, що група – це сукупність людей, які виділяються із соціуму завдяки наявності певних ознак (спільна професія, уподобання, погляди) [2, 289].

Даючи визначення поняттю групи, треба розглядати її як елементарну ланку структури соціальних відносин, функціональну одиницю у системі суспільного поділу праці. Андрєєва Г.М. визначає соціальну групу як утворення, в якому суспільні відносини виступають як безпосередні особисті контакти. Це реально існуюча «контактна» група, де реалізуються певні суспільні зв'язки, що опосередковані спільною діяльністю [1, 231].

За ствердженням Донцова А.І., особлива увага соціальних психологів приділяється соціальній групі – обмеженій сукупності безпосередньо («тут і тепер») взаємодіючих людей, які:

·       відносно регулярно й тривало контактують віч-на-віч, на мінімальній дистанції, без посередників;

·       мають загальну мету або цілі, реалізація яких дозволяє задовольнити значимі індивідуальні потреби й стійкі інтереси;

·       приймають участь у загальній системі розподілу функцій і ролей у спільній життєдіяльності, що припускає в різному ступені виражену кооперативну взаємозалежність учасників;

·       розділяють загальні норми й правила всередині міжгрупової поведінки, що сприяє консолідації внутрішньо-групової активності й координації дій стосовно середовища;

·       розцінюють переваги від об'єднання як переважаючі та більші, ніж вони могли б одержати в інших доступних групах, а тому відчувають почуття солідарності один з одним і вдячність групі;

·       володіють ясним і диференційованим (індивідуалізованим) уявленням один про одного;

·       пов'язані досить певними й стабільними емоційними стосунками;

·       представляють себе як членів однієї групи й аналогічно сприймаються [5; 6].

На думку Орбан-Лембрик Л.Е., до основних ознак соціальної групи належать:

·       включення їх у широкий соціальний контекст;

·       наявність загальної особистісно значущої основи для перебування індивідів у межах групи;

·       достатня тривалість існування, що є передумовою створення предметів і феноменів групової культури, історії;

·       зовнішня та внутрішня організація;

·       певні типи впливу і відносин між індивідами, загальноприйняті норми і цінності;

·       усвідомлення індивідами своєї належності до групи і виникнення на цій основі «Ми-почуття»;

·       наявність групових атрибутів (назва, символи тощо) [13, 280].

На думку Орбан-Лембрик Л.Е., соціальна психологія розглядає групу як простір, в якому функціонує окремий індивід, як самостійний суб'єкт активності і як важливий інститут соціалізації особистості [14, 190].

Варто розглянути, за якими основними напрямками розвивалося дослідження соціальних груп в соціальній психології на Заході, де ця проблема набула значного поширення. Андрєєва Г.М. виділяє три основних напрямки в дослідженні малих груп, що склалися в руслі різних дослідницьких підходів: 1) соціометричний; 2) соціологічний; 3) школа «групової динаміки» [1, 238].

            Соціометричний напрямок у вивченні малих соціальних груп пов'язаний з ім'ям Морено Дж. Автор Морено Дж. виходив з ідеї про те, що в суспільстві можна виділити дві структури стосунків: макроструктуру (яка для Морено означала «просторове» розміщення індивідів у різних формах їхньої життєдіяльності) і мікроструктуру, що означає структуру психологічних стосунків індивіда з оточуючими його людьми. Згідно Дж.Морено, всі конфлікти, у тому числі соціальні, обумовлені розбіжністю мікро- і макроструктур. Отже, завдання соціальної психології у дослідженні соціальних груп полягає в перебудовуванні макроструктури таким чином, щоб привести її у відповідність із мікроструктурою.

            Соціологічний напрямок у вивченні малих соціальних груп пов'язаний із традицією, що була закладена в експериментах Мейо Е. Суть їх полягала в тому, що Мейо Е. припустив, що усвідомлення важливості того, що відбувається, своєї участі в якомусь заході, уваги до себе призводить до більшого включення у виробничий процес і росту продуктивності праці, навіть у тих випадках, коли відсутні об'єктивні поліпшення. Мейо Е. тлумачив це як прояв особливого почуття соціабельності – потреби відчувати себе «приналежності» до якоїсь групи. Другою лінією інтерпретації стала ідея про існування серед робітників бригад із особливими неформальними відносинами, які саме й проявилися у ході виробничого процесу. [1, 239].

Теоретичне значення відкриттів Мейо Е. полягає в одержанні нового факту – існування в малій групі двох типів структур – формальної та неформальної груп. Після експериментів Мейо Е. виник цілий напрямок у дослідженні малих груп, пов'язаний переважно з аналізом кожного із двох типів групових структур, виявлення значення кожного з них у системі керування групою [7, 201].

Школа «групової динаміки» являє собою найбільший «психологічний» напрямок досліджень соціальних груп і пов'язана з ім'ям Левіна К.. Американський період діяльності Левіна К. після еміграції з Німеччини почався зі створення в Центра вивчення групової динаміки. Напрямок досліджень у цьому центрі опиралося на створену Левіним К. «теорію поля». Центральною ідеєю теорії поля є те, що закони соціальної поведінки варто шукати через пізнання психологічних і соціальних сил, його що детермінують. Ця теорія розвинена в аспекті дослідження груп, до аналізу соціальних та психологічних сил, їхньої локалізації й виміру. Найважливішим методом аналізу психологічного по

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров