Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Основні параметри та характеристики соціальної групи

 

Розглядаючи особливості соціально-психологічного аналізу групи, варто вказати на її основні параметри та особливості. За ствердженням Донцова А.І., детальний аналіз соціально-психологічних уявлень про природу соціальної групи дозволяє виокремити такі головні ознаки цього психологічного феномену:

·       включеність людської спільноти в ширший соціальний контекст, систему суспільних відносин, які визначають можливість виникнення, сутність та межі існування групи, і такі, що задають (прямо або опосередковано) моделі, норми або правила межіндивідуальної й колективної поведінки й міжгрупових відносин;

·       наявність у членів групи значимої підстави (причини) спільно перебувати в групі, що відповідає інтересам всіх її учасників та сприяє реалізації потреб кожного;

·       подібність участі людей, які перебувають в групі, – люди приймають умови, події життя та їх наслідки, і в силу цього мають спільність вражень і переживань;

·       тривалість існування, достатня для виникнення не тільки специфічної мови та каналів внутрішньо-групових комунікацій, але й колективних історій (традицій, спогадів, ритуалів) і культури (уявлень, цінностей, символів), що мають уніфікуючий вплив на світовідчуття членів групи і тим самим зближує їх;

·       поділ і диференціація функціональних ролей (позицій) між членами групи або її підгруп, обумовлені характером загальних цілей і завдань, умов і засобів їх реалізації, складом, рівнем кваліфікації й здібностями утворюючих групу осіб. Дана ситуація припускає кооперативну взаємозалежність учасників, компліментарність (взаємодоповнюваність) міжособистісних відносин;

·       наявність органів (інстанцій) планування, координації, контролю групової життєдіяльності й індивідуальної поведінки, які персоніфіковані в особі одного зі членів групи, наділеного особливим статусом (вождя, монарха, лідера, керівника й т.п.), представлені підгрупою, що володіє спеціальними повноваженнями (парламент, політбюро, дирекція, ректорат і т.п.), або розподілені між членами групи й забезпечують цілеспрямованість, упорядкованість і стабільність її існування;

·       усвідомлення учасниками своєї приналежності до групи, самокатегоризація в якості її представників, подібніших один до одного, ніж до членів інших об'єднань, виникнення на цій основі почуття «Ми» («Свої») і «Вони» («Чужі») з тенденцією переоцінювати достоїнства перших і недоліки других, особливо в ситуації міжгрупового конфлікту. В такому випадку конфлікт стимулює зростання внутрішньо-групової солідарності за рахунок часткової деперсоніфікації самосприйняття членів групи, які розглядають себе в ситуації погрози ззовні як її рівнозначних захисників, а не ізольованих власників унікальних особливостей;

·       визнання даної людської спільності як групи її соціальним оточенням, обумовлене участю групи в процесі міжгрупової диференціації, що сприяє становленню й відокремленню окремих суспільних об'єднань і дозволяє зі сторони розрізняти їх у складній структурі соціального цілого й ідентифікувати їхніх представників на основі поділюваних співтовариством критеріїв [5, 22-23].

За Трофімовим Ю.Л. [19], шляхом соціально-психологічного аналізу дослід­жуються такі параметри групи, як її склад, структура, групові процеси, норми, цінності, санкції. Як вказує Орбан-Лембрик Л.Е., досліджуючи особливості соціальної групи, соціальна психологія послуговується параметрами, що характеризують групу як цілісність, а також тими, що характеризують індивіда як члена групи [14, 191].

До параметрів, що характеризують групу як цілісність, відносяться психологічний зміст спільної діяльності, композиція (склад) групи, структура та групові процеси. Залежно від типу групи кожен параметр може набувати різного значення[13, 282].

Важливою умовою та основною ознакою існування соціальної групи є психологічний зміст спільної діяльності, який Орбан-Лембрик Л.Е. визначає як сукупність цілей, завдань та операцій, які сприяють задоволенню основних мотивів цієї діяльності, потреб та соціальних цінностей членів групи [13, 282].

За свідченням Орбан-Лембрик Л.Е., особливості становлення, функціонування та розвитку групи залежать від психологічних властивостей, її діяльності. Спільна активність членів групи може бути спрямована на реалізацію основної її мети і на підтримку внутрішньої групової цілісності. У цьому процесі реалізуються два види діяльності: зорієнтована на досягнення основної соціальної мети, заради якої створена група (інструментальна діяльність); спрямована всередину групи задля її згуртування, розв'язання конфлікту, розвитку емоційних контактів (експресивна діяльність) [14, 192].

За свідченням Андрєєвої Г.М., склад групи може бути описаний по-різному залежно від того, що є значимим в кожному конкретному випадку, наприклад, вікові, професійні або соціальні характеристики членів групи. Не буває єдиної схеми опису складу групи у зв'язку з різноманіттям реальних груп. У кожному конкретному випадку починати варто з того, яка реальна група вибирається як об'єкт дослідження: шкільний клас, спортивна команда або виробнича бригада. Іншими словами, психолог відразу задає деякий набір параметрів для характеристики складу групи залежно від типу діяльності, з якою дана група пов'язана. Природно, що особливо сильно розрізняються характеристики великих і малих соціальних груп, і вони повинні бути вивчені окремо [1, 239-240].

На думку Трофімова Ю.Л., перелік ознак для характеристики структури реальної групи залежить від типу її діяльності. Існує кілька формальних ознак структури групи: структура комунікацій, структу­ра керівництва, підлеглості та ін. Крім того, можна виділяти емоційну структуру групи, структуру міжособистісних стосунків та її зв'язок із функціональною структурою групової діяльності. При розгляді групи як суб'єкта діяльності аналіз структури групової діяльності має включати аналіз функцій кожного члена групи. Співвідношення цих двох структур є співвідношенням «неформальних» та «формальних» взаємин у групі [19, 455].

Серед групових процесів треба виділити ті, які організують діяльність групи. Це насамперед процеси групової динаміки, що відображають весь цикл життєдіяльності групи та її етапи: утворення, функціонування, розвиток і розпад. Процесами групової динаміки вважаються керівництво та лідерство, прийняття групових рішень, утворення групових норм, формування структури групи, згуртованість, конфлікти, тобто всі ті процеси, які фіксують і забезпечують психологічні зміни, що відбуваються в групі під час її існування. Важливий аспект групової динаміки — це розвиток групи, його якісно специфічні рівні, особливості різних параметрів групової діяльності на кожному з цих рівнів [20, 15].

            За ствердженням Орбан-Лембрик Л.Е., для характеристики індивіда як члена групи використовують поняття «групові норми та цінності», «групові санкції», «групові очікування», «статус особистості», «позиція особистості», «роль особистості», «ранг особистості» [13; 14].

Групові норми та цінності виконують регулятивну функцію у взаємодії членів групи. За визначенням Орбан-Лембрик Л.Е., групові норми – це певні правила, стандарти поведінки, вироблені групою для забезпечення спільної діяльності її членів [13, 284].

Групові норми сприяють підвищенню стабільності групи, вони не тільки впливають на членів групи, а й становлять основу соціального контролю [19, 455].

За визначенням Трофімова Ю.Л., соціальний контроль – це система засобів впливу суспільства та соціальних груп на людину з метою регуляції її поведінки відповідно до прийнятих норм. Соціальний контроль вирішує два завдання – підтримує стабільність соціальної структури та забезпечує її позитивний розвиток. Вплив соціального контролю найбільше відчувають особи, які демонструють поведінку, що не відповідає нормам або відхиляється від них [19, 456].

Залежно від типу таких відхилень група застосовує певні санкції до своїх членів. Характер цих санкцій залежить від рівня розвитку групи. На думку Корнєва М.Н., Коваленко А.Б., санкції можуть бути двох типів – позитивні і негативні, вони застосовуються з метою забезпечення виконання норм [7, 98].

Поведінка членів групи залежить від системи очікувань щодо виконання групових норм. Такі очікування (у соціальній психології вони мають назву експектацій – від англ. – очікування) – це різновид соціальних санкцій, що впорядковують систему взаємин і взаємодій у групі. На відміну від офіційних регуляторів поведінки в групі експектації мають неформалізований і не завжди усвідомлюваний характер. Вони характеризуються правом очікування від оточуючих поведінки, що відповідає їх груповому статусу, та обов'язком поводитися відповідно до обґрунтованих очікувань інших людей [19, 456].

Становище індивіда у групі визначають його статус, позиція, роль і ранг. Значною мірою воно залежить від відносин ширшої соціальної системи, до якої належить група, тобто статусу групи [13; 14].

Отже, стає зрозумілим, що основними параметрами соціально-психологічного аналізу групи є зміст спільної діяльності, склад та структура групи, групові процеси, групові норми та цінності, санкції, соціальний контроль тощо. Але сутність вказаних параметрів для кожної соціальної групи є різною, оскільки даними ознаками неможливо охопити все різноманіття груп та їх особливостей.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров