Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (7)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (9)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Динаміка розвитку групи

 

Мала група, як і кожен соціальний організм, переживає у своєму розвитку зміни етапів, стадій, які різняться характером домінуючих тенденцій у внутрішньо-групових взаєминах. Кожен із представників різних соціально-психологічних шкіл по-своєму виокремлює ці етапи. Наприклад, американський психолог Б. Такмен, надаючи перевагу двовимірній моделі розвитку групи, розглядає дві основні сфери (виміри) групової життєдіяльності: інструментальну (ділову) сферу, пов'язану з розв'язанням групового завдання, та експресивну (емоційну) сферу, домінантою якої є міжособистісний контекст розвитку групової структури. Обидві сфери групового розвитку, хоч і впливають одна на одну, наділені своїми внутрішніми особливостями та закономірностями. У кожній сфері існує по чотири стадії, які послідовно змінюють одна одну.

Російський дослідник Уманський Л.І. [24], розкриваючи свою концепцію поетапного розвитку групи, взяв за основу послідовну зміну стадій, які різняться ступенем психологічної інтегрованості у діловій та емоційній сферах. Груповий розвиток, на його погляд, починається з точки, яка знаходиться всередині стадії і називається конгломерат (лат. conglomerates — нагромаджений) — сукупність незнайомих один одному індивідів. Розвиток групи може відбуватися за двома напрямами: за просоціальної орієнтації (рух до позитивного полюса) група, долаючи різні стадії, розвивається уверх аж до найвищої точки, якою є колектив. За асоціальної спрямованості (рух до негативного полюса) група перетворюється на антиколектив. Поступальний розвиток групи, на думку Уманського Л.І., стримують (і зумовлюють) такі суперечності: між потенційними можливостями групи та її реальною діяльністю; між зростаючою інтеграцією членів групи і потребою кожного з них реалізуватися в ній особистісно; між посиленням орієнтації групи на спільне «Ми» і усвідомленням місця і ролі групи в ширшій соціальній спільності [24, 94].

Модель, запропонована Волковим І. [3], відображає власне емоційну динаміку групи. Охоплюючи чотири послідовних фази розвитку міжособистісного контакту – від первинного сприймання і впізнавання до зчеплення, вона містить детальний аналіз розвитку емоційних взаємин у малій соціальній групі.

Англійські консультанти з управління Майк Вудкок і Дейв Френсіс, аналізуючи проблему зрілості групи, зосереджуються на таких стадіях її розвитку: притирання, ближній бій, експериментування, ефективність і зрілість. За їх спостереженнями із підвищенням якості роботи групи розширюються можливості об'єднаних у ній індивідів. Унаслідок цього все більше їх бере участь у плануванні, прийнятті рішення, розв'язанні проблем [13, 309].

Різноманітні стадії групового розвитку аналізують стратометрична теорія колективу (Петровський А.В.), емпірична модель розвитку групи (Стенфорд Г. і Роарк А.) та ін.

За ствердженням Кричевського Р.Л., Дубовської Е.М., механізмами групової динаміки є: вирішення внутрішньо-групових протиріч; «ідіосинкразичний кредит»; психологічний обмін [10, 93].

Розглянемо вказані механізми групової динаміки. Дослідники групового розвитку відзначають наявність декількох типів внутрішньо-групових протиріч. Так, вивчаючи динаміку колективоутворення в тимчасових юнацьких групах (робота здійснювалася в рамках параметричного підходу Уманського Л.І.), Кирпичник А.Г. звернув увагу на протиріччя, по-перше, між зростаючими потенційними можливостями групи і її актуальною діяльністю й, по-друге, між зростаючим прагненням членів групи до самореалізації й самоствердження й одночасно тенденціями включення особистості в групову структуру, інтеграції її із групою [10, 93].

            «Ідіосинкразичний кредит». З аналізом поведінки лідера пов'язане виділення Кричевським Р.Л., Дубовською Е.М. іншого механізму розвитку групи, що отримали в роботах найвідомішого дослідника лідерства Е. Холландера назву феномену «ідіосинкразичного кредиту». Передбачається, що, всупереч традиційним уявленням, високостатусний суб'єкт (лідер) не обов'язково жорстко реалізує норми групи. Він привносить в її життя деякі нововведення, хоча б і ціною відходу від ряду колишніх норм, сприяючи тим самим ефективнішому досягненню групової мети й переводячи групу на інший, вищий рівень функціонування. Причому, відповідно до моделі, члену групи може бути дозволене відхилення від групових норм пропорційно його минулому внеску в досягнення групових цілей. Внаслідок чого й виникає феномен «ідіосинкразичного кредиту», що представляє собою своєрідний дозвіл з боку групи на девіантну поведінку [8, 106].

            Психологічний обмін. Кричевський Р.Л., Дубовська Е.М. вказують, щоб краще пояснити суть психологічного обміну, варто звернутися до одного з його різновидів – так званого ціннісного обміну як механізму міжособистісної взаємодії в малій соціальній групі [10, 94].

Стосовно до взаємодії людей у малій соціальній групі мається на увазі, що в різноманітті форм спільної діяльності цінності можуть виступати у вигляді яких-небудь значимих характеристик членів групи, що відносяться до властивостей їхньої особистості, умінням, досвіду й т.п. і реалізованих ними в ході рішення вартих перед групою задач із користю для окремих партнерів і групи в цілому [4, 102].

            Досить яскравим прикладом ціннісного обміну служать відносини партнерів по групі у феномені лідерства: ефективна реалізація членами групи значимих, або ціннісних, характеристик (один з «предметів» обміну) приносить їм авторитет і визнання (інший «предмет» обміну) – ключові компоненти статусу у групі, що також є важливими людськими цінностями. Іншими словами, психологічний зміст ціннісного обміну, виходячи з відповідного розуміння цінності, полягає у взаємному задоволенні сторонами-учасницями взаємодії певних соціальних потреб один одного шляхом взаємного надання кожній зі сторін відповідних цінностей [10, 93].

            Таким чином, для повноцінного існування групи повинні функціонувати явні та приховані групові процеси, які зумовлюють динаміку її розвитку

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров