Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (16)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (21)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (11)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (15)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (22)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (36)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Соціально-психологічні етапи розвитку особистості

 

Витоками розвитку особистості дитини є успадковані нею форми соціальної активності, що виявляються у взаємодії людей, їхній культурі, звичаях і традиціях, а також система виховання, ідеологія і мораль. Вони містять потенціал майбутнього особистісного розвитку дитини, що сам по собі, без належних умов не може бути реалізований у її персональній індивідуальності.

За свідченням Ліфарєвої Н.В., умовами особистісного розвитку дитини є:

?  своєчасне включення дитини в систему соціальних людських взаємовідносин;

?  присутність поруч розвинутих і різних особистостей, психологію яких вона може опанувати і поведінці яких вона у змозі наслідувати;

?  наявність ефективних методів виховання, розрахованих на те, щоб передати дитині, яка росте, необхідну для її особистісного розвитку інформацію [15, 145].

Як рушійні сили особистісного розвитку дитини виступають, з одного боку, ті внутрішні протиріччя, з якими вона стикається в процесі дорослішання, а з іншого боку, – зовнішні стимули, що спонукають її як особистість змінюватися.

Розглянемо етапи розвитку особистості дитини, які виокремлює Ліфарєва Н.В.:

?  Перший етап розвитку особистості дитини можна назвати етапом формування характеру і мотивації досягнення успіхів. Він належить до віку від народження до трьох років. Під впливом спілкування і поведінки дорослих з дитиною в цей час закладаються основи майбутнього характеру і прагнення до успіхів;

?  Другий етап являє собою період розвитку самосвідомості і початок відкритого прояву характеру (від трьох до шести років). У цей час формуються самооцінка і рівень домагань дитини, складаються особистісні якості, що виявляються згодом у роботі, у діловому й власному спілкуванні з людьми;

?  Третій етап – етап прихованого формування світогляду й моралі. Він припадає на молодші шкільні роки (вік – від 6 до 12 років). У цьому віці головною є навчально-пізнавальна діяльність, а в пов'язаному з нею спілкуванні дитини з дорослими і ровесниками закладаються основи моральної позиції індивіда;

?  Четвертий етап – первинний у відкритих проявах світогляду і моралі. Він пов'язаний з навчанням дітей у середніх і старших класах школи (віковий період – від 12 до 16 років) [15, 146].

Перехід від одного етапу особистісного розвитку до іншого зазвичай пов'язаний з двома обставинами: проявами кризи вікового розвитку і зміною головного типу спілкування. У цей час змінюється ставлення дитини до самої себе, оточуючих людей і до своїх обов'язків. Основні критичні, переломні періоди особистісного вікового розвитку дітей припадають на третій, сьомий, тринадцятий-чотирнадцятий роки.

Як вказує Ліфарєва Н.В., до закінчення школи, тобто до віку 16-17 років, особистість можна вважати в основному сформованою. Ті зміни, що відбуваються з людиною у подальшому її житті, як правило, не впливають на більшість особистісних рис, що, визначившись по закінченні школи, надалі залишаються практично незмінними. Ранній юнацький вік – це час відносної стабілізації особистості, її практичної підготовки до самостійного життя [15, 147].

За ствердженням Заброцького М.М., розвиток особистості в дитинстві відбувається під впливом різноманітних соціальних інститутів: сім'ї, школи, позашкільних закладів, засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення) і живого, безпосереднього спілкування дитини з оточуючими людьми [8, 123].

У різні вікові періоди особистісного розвитку кількість соціальних інститутів, причетних до формування дитини як особистості, та їхнє виховне значення різні. У процесі розвитку особистості дитини від народження до трьох років велику роль відіграє сім'я, набуття нових основних особистісних якостей пов'язане в першу чергу з нею. У дошкільному дитинстві до впливу сім'ї додається вплив спілкування з ровесниками, дорослими людьми, звернення до доступних засобів масової інформації. З вступом до школи відкривається новий потужний канал виховного впливу на особистість дитини через ровесників, учителів, шкільні навчальні предмети і заняття. Розширюється сфера контактів із засобами масової інформації, різко зростає потік інформації виховного плану, що досягає дитини і теж справляє на неї вплив.

Починаючи з підліткового віку, велику роль у розвитку особистості відіграє спілкування з ровесниками, друзями, серед яких дитина проводить значну частину часу. Це дозволяє їй зробити істотний крок від залежності до незалежності і перейти на автономний, самостійний шлях подальшого особистісного розвитку. Усе більшого значення з цього вікового періоду набувають самовиховання і самовдосконалення особистості, що в юності стають головними засобами її розвитку [8, 124].

На думку Ліфарєвої Н.В. та Орбан-Лембрик Л.Е., особистість розвивається в процесі міжособистісного спілкування і, отже, для дитини даний тип соціальної активності є головним в розвитку особистості. Первинна форма спілкування, яка виявляється ще в дитинстві, – емоційно-безпосереднє спілкування, природним чином включене в процес задоволення органічних потреб. Потім, у ранньому віці, настає пізнавальне спілкування. До нього після трьох років приєднуються ігрове спілкування, з вступом до школи – навчальне, при досягненні підліткового віку і далі, аж до закінчення школи, – ділове й інтимне. Ці шість видів спілкування: емоційно безпосереднє, пізнавальне, ігрове, навчальне, ділове та інтимно-особистісне послідовно виступають як головні в розвитку особистості дитини з народження до досягнення нею соціально-психологічної зрілості. Зазначена послідовність виникнення різних видів спілкування не означає їхньої зміни або заміни одного іншим; вона означає поступове додавання з віком до вже набутих видів спілкування нових, у результаті чого відбувається збільшення кількості і різноманітності видів спілкування, у які включається дитина [15; 20]

Стосунки між людьми не завжди складаються гладко, мають чимало протиріч, зовнішніх і внутрішніх конфліктів, розв'язуючи які особистість просувається вперед у розвитку. Засвоєння і реалізація адекватних форм рольової поведінки, що відбуваються в грі, праці і колективних видах навчальної діяльності, сприяють подоланню протиріч у системі міжособистісних відносин. Самі протиріччя у людських відносинах автоматично не стають рушієм особистісного розвитку; тільки породивши проблеми внутрішнього характеру, що змушують людину змінювати своє ставлення і погляди, зовнішні протиріччя перетворюються у внутрішнє джерело активності, спрямоване на формування нових корисних особистісних якостей [15, 149].

Якщо вирішеними залишаються тільки зовнішні протиріччя, то життя особистості роздвоюється на видимість зовнішньо створюваного добробуту і внутрішнього конфлікту. Така особистість, зберігаючи нормальні зовнішні людські відносини, залишившись одна, замикається на внутрішніх проблемах. У неї виникають розбіжності між тим, якою вона видається оточуючим людям (зовнішньо благополучною), і тим, якою вона є насправді (внутрішньо конфліктною). У результаті може настати затримка в особистісному розвитку [15; 20].

Орбан-Лембрик Л.Е. вказує, що розвиток соціально-психологічних властивостей особистості відбувається в єдності внутрішньої психічної та зовнішньої практичної діяльності: з одного боку, соціально-психологічні властивості особистості виявляються, формуються і розвиваються в соціумі, з другого – соціальне середовище, володіючи багатьма рівнями свободи, значною мірою визначається особистими комунікативними якостями та перцептивно-інтерактивними можливостями індивіда. Це посилює вимоги до комунікативної поведінки особистості, підвищує її комунікативну, перцептивну та інтерактивну компетентність, узалежнює успіх її діяльності від власних знань, умінь і навичок у галузі спілкування [21, 66].

Взаємодія особистості і суспільства є процесом засвоєння індивідом соціально-психологічного досвіду, переходу від абстрактної можливості у реальне володіння соціальним статусом. Соціально-психологічними особливостями розвитку особистості є те, що у цьому процесі можуть виявлятися ствердження і заперечення; соціалізація, десоціалізація та ресоціалізація; самоактуалізація та саморозвиток особистості, незалежні від зовнішнього середовища; творчість і репродукування; індивідуалізація і деперсоналізація; кризові і стабільні періоди життя індивіда як узгодження «індивідуального» і «соціального» у процесі соціалізації; почуття власної гідності як основи благополуччя соціального життя особистості в соціальній групі й утрата відчуття індивідом соціальної реальності тощо [21, 66-67].

Таким чином, у соціально-психологічному підході розвиток особистості базується на його обумовленості впливом соціального середовища, в якому відбувається соціалізація, соціальна адаптація та інші життєво важливі процеси входження людини в соціум.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров