Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (6)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (7)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Класифікація інновацій

 

Для успішного управління інноваційною діяльністю, необхідно відрізняти власне інновації від несуттєвих видозмін у продуктах, технологіях, а також від реорганізацій (незначні зовнішні зміни продукту без істотних змін його споживчих властивостей, зміна параметрів технологічного процесу без економічного ефекту, створення нових управлінських структур без розробки стратегічних напрямків і т.п. ) [3, с.8].

Виходячи з того, що інноваціями можна управляти, таким чином можна використовувати різні способи й засоби керуючого впливу, що дозволяють у тім чи іншому ступені впливати на хід інноваційного процесу, на збільшення тривалості життєвого циклу інновації, на ріст ефективності інновацій [1, с.17].

Результативність способів і засобів керуючого впливу багато в чому визначається класифікацією інновацій, самою класифікаційною системою і її науковою обґрунтованістю. Класифікація інновацій означає розподіл інновацій на конкретні групи по визначеним ознакам, для досягнення поставленої мети.

Науково обґрунтована класифікація – це класифікація, що побудована на принципах таксономії.

Таксономія (греч. taxis – розташування по порядку + nomos – закон) – теорія класифікації і систематизації складно організованих областей дійсності, що мають ієрархічну будівлю. Ієрархія (греч. hierarhia / herios – свячений + arche – влада) означає розташування частин чи елементів цілого в порядку від вищого до нижчого. Група дискретних об’єктів, зв’язаних тим чи іншим ступенем спільності і ознак, називається таксон (греч. taxare –оцінювати). Побудована система таксонів для визначеної сфери реальності дає повний опис цієї реальності з точки зору її ієрархічного будови.

Побудова класифікаційної системи інновацій починається з визначення класифікаційних ознак. Класифікаційна ознака представляє собою відмітне властивість даної групи інновацій, її головну особливість.

Науково обґрунтована класифікація інновацій дозволяє чітко визначити місце кожної інновації в їх загальній системі і відмітні (особливі) характеристики даної інновації. Тим самим створюється можливість для ефективного використання визначених прийомів управління інновацією – прийомів, відповідних тільки даній групі інновацій.

Науково обґрунтована класифікація інновацій також раціонально організувати інноваційний процес [1, с.18].

Класифікацію інновацій можна проводити по різним схемам, використовуючи різноманітні класифікаційні ознаки.

Так, наприклад, класифікація новизни і науково-технічних нововведень, що пропонується Цветковим А.Н., є невдалої, оскільки Цветков вважає їх різними економічними категоріями. Між тим новизна і нововведення представляють собою одно і те ж поняття. Терміни новизна, нововведення виникають від  одного англійського слова innovation, тобто інновація.

Однак Цветков А.Н. вважає, що термін “нововведення” означає не кінцевий результат інноваційного процесу, а сам процес. Він пише: "Отже, нововведення - це процес. В основі цього процесу - практична реалізація чогось нового, якої-небудь новизни. Новизна, таким чином, складає змістовну основу нововведення як процесу".

Розроблений Цветковим класифікатор науково-технічних нововведень ґрунтується на ознаках, які з більшим сумнівом можна назвати класифікаційними, тому що вони безцільні, тобто беззмістовні.

П.Н. Завлін і А.В. Васильєв, посилаючись на лекції Ю.В. Тюриної, пропонують класифікацію інновацій, що базується на сімох класифікаційних ознаках: область застосування, етапи НТП, ступінь інтенсивності, темпи здійснення інновацій, масштаби інновацій, результативність, ефективність інновацій (таблиця 1).

 

Таблиця 1. Класифікація інновацій по П.Н. Завліну і А.В.Васильєву [1, с.19]

 

Класифікаційна ознака

Класифікаційні групування інновацій

1

2

3

1

Область застосування

Управлінські, організаційні, соціальні, промисловість і ін.

2

Етапи НТП, результатом яких стала інновація

Наукові, технічні, технологічні, конструкторські, виробничі, інформаційні

3

Ступінь інтенсивності

“Бум”, рівномірна, слаба, масова

4

Темпи здійснення інновацій

Швидкі, уповільнені, загасаючі, наростаючі, рівномірні, стрибкоподібні

5

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров