Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (7)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (6)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (18)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (14)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (14)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Класифікація інновацій

 

Для успішного управління інноваційною діяльністю, необхідно відрізняти власне інновації від несуттєвих видозмін у продуктах, технологіях, а також від реорганізацій (незначні зовнішні зміни продукту без істотних змін його споживчих властивостей, зміна параметрів технологічного процесу без економічного ефекту, створення нових управлінських структур без розробки стратегічних напрямків і т.п. ) [3, с.8].

Виходячи з того, що інноваціями можна управляти, таким чином можна використовувати різні способи й засоби керуючого впливу, що дозволяють у тім чи іншому ступені впливати на хід інноваційного процесу, на збільшення тривалості життєвого циклу інновації, на ріст ефективності інновацій [1, с.17].

Результативність способів і засобів керуючого впливу багато в чому визначається класифікацією інновацій, самою класифікаційною системою і її науковою обґрунтованістю. Класифікація інновацій означає розподіл інновацій на конкретні групи по визначеним ознакам, для досягнення поставленої мети.

Науково обґрунтована класифікація – це класифікація, що побудована на принципах таксономії.

Таксономія (греч. taxis – розташування по порядку + nomos – закон) – теорія класифікації і систематизації складно організованих областей дійсності, що мають ієрархічну будівлю. Ієрархія (греч. hierarhia / herios – свячений + arche – влада) означає розташування частин чи елементів цілого в порядку від вищого до нижчого. Група дискретних об’єктів, зв’язаних тим чи іншим ступенем спільності і ознак, називається таксон (греч. taxare –оцінювати). Побудована система таксонів для визначеної сфери реальності дає повний опис цієї реальності з точки зору її ієрархічного будови.

Побудова класифікаційної системи інновацій починається з визначення класифікаційних ознак. Класифікаційна ознака представляє собою відмітне властивість даної групи інновацій, її головну особливість.

Науково обґрунтована класифікація інновацій дозволяє чітко визначити місце кожної інновації в їх загальній системі і відмітні (особливі) характеристики даної інновації. Тим самим створюється можливість для ефективного використання визначених прийомів управління інновацією – прийомів, відповідних тільки даній групі інновацій.

Науково обґрунтована класифікація інновацій також раціонально організувати інноваційний процес [1, с.18].

Класифікацію інновацій можна проводити по різним схемам, використовуючи різноманітні класифікаційні ознаки.

Так, наприклад, класифікація новизни і науково-технічних нововведень, що пропонується Цветковим А.Н., є невдалої, оскільки Цветков вважає їх різними економічними категоріями. Між тим новизна і нововведення представляють собою одно і те ж поняття. Терміни новизна, нововведення виникають від  одного англійського слова innovation, тобто інновація.

Однак Цветков А.Н. вважає, що термін “нововведення” означає не кінцевий результат інноваційного процесу, а сам процес. Він пише: "Отже, нововведення - це процес. В основі цього процесу - практична реалізація чогось нового, якої-небудь новизни. Новизна, таким чином, складає змістовну основу нововведення як процесу".

Розроблений Цветковим класифікатор науково-технічних нововведень ґрунтується на ознаках, які з більшим сумнівом можна назвати класифікаційними, тому що вони безцільні, тобто беззмістовні.

П.Н. Завлін і А.В. Васильєв, посилаючись на лекції Ю.В. Тюриної, пропонують класифікацію інновацій, що базується на сімох класифікаційних ознаках: область застосування, етапи НТП, ступінь інтенсивності, темпи здійснення інновацій, масштаби інновацій, результативність, ефективність інновацій (таблиця 1).

 

Таблиця 1. Класифікація інновацій по П.Н. Завліну і А.В.Васильєву [1, с.19]

 

Класифікаційна ознака

Класифікаційні групування інновацій

1

2

3

1

Область застосування

Управлінські, організаційні, соціальні, промисловість і ін.

2

Етапи НТП, результатом яких стала інновація

Наукові, технічні, технологічні, конструкторські, виробничі, інформаційні

3

Ступінь інтенсивності

“Бум”, рівномірна, слаба, масова

4

Темпи здійснення інновацій

Швидкі, уповільнені, загасаючі, наростаючі, рівномірні, стрибкоподібні

5

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров