Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (20)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (17)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (36)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (21)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (16)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (21)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Життєвий цикл інновацій

 

Дослідження довгострокових тенденцій світового і вітчизняного техніко-економічного розвитку показали, що динаміка відтворювальних процесів, що супроводжується зміною структур національних економік зрушеннями в міжнародному поділі праці, ґрунтується на циклічних коливаннях економіки, прямо зв’язаних з науково-технічним прогресом і з інноваційними перетвореннями. Саме циклічна концепція інноваційного розвитку приводить до розуміння науково-технічного прогресу як найважливішого шляху удосконалювання продуктивних сил, з одного боку, і як інноваційного циклу, здійснюваного через реалізацію всіх стадій з виходом новизни на ринок - з іншої.[3, с.43] 

На основі концепції циклів життя інноваційних процесів, продуктів і систем можлива тимчасова, ресурсна й організаційна синхронізація всіх процесів і стадій виробництва. Для постадійного і поетапного вивчення інноваційних процесів характерна локальна, розірвана в часі інформація, у той час як життєвоциклічний підхід розглядає процес створення й освоєння новизни як динамічно синхронізовану систему.

Найбільш плідною сучасною ідеєю життєвих циклів є концепція великих технологічних систем, що включає еволюцію і перетворення технологій як економічних об’єктів. Так, дослідження життєвих циклів великих технологічних систем приводить до теорії поколінь техніки і технології, що розвиваються в рамках як традиційної, так і нової технологічної парадигми. Розвиток технологічних систем реалізується по двох напрямках: удосконалювання базових і створення принципове нових технологій. В міру поліпшення і модернізації технологій, їхнього переходу в стадію зрілості і насичення ринку даним товаром подальший технологічний розвиток у рамках старої парадигми робиться невигідним, падає обсяг продажів і прибуток.

Всі економічні процеси, як і життя людини, протікають у часі, тобто  мають початок, рух уперед, припинення руху, тобто  кінець. Потреби й установки людей змінюються, у міру того як вони переходять від одного етапу життя до іншого. Точно так само будь-які товари і послуги проходять через ряд стадій, що у сукупності являють собою деякий різновид життєвого циклу.

Життєвий цикл інновації являє собою визначений період часу, протягом  якого інновація володіє активною життєвою силою і приносить продуценту і (чи) продавцю  прибуток чи іншу реальну вигоду. (Продуцент інновації — це виробник даної інновації).

Концепція життєвого циклу інновації має важливе значення при плануванні виробництва інновацій і при організації інноваційного процесу. Це значення виявляється в наступному: [1, с.87]

1. Концепція життєвого циклу інновації змушує керівника  господарчого суб’єкту і його маркетингову службу аналізувати господарську діяльність як з позиції нашого часу, так і з погляду перспектив її розвитку, тобто  з позиції майбутнього часу.

2. Концепція життєвого циклу інновації обґрунтовує необхідність систематичної роботи з планування випуску інновацій (пошук ідеї, організація інноваційного процесу, створення інновації, її просування на ринку і дифузія), а також по придбанню інновації (вивчення попиту, банківський маркетинг, бенчмаркинг).

3. Концепція життєвого циклу інновації є основою механізму аналізу і планування інновації. При аналізі інновації можна установити, на якій стадії життєвого циклу знаходиться ця інновація, яка її найближча перспектива, коли почнеться різкий спад і коли вона закінчить своє існування.

Достойність життєвоциклічної концепції інновацій виявляються в тому, що вона забезпечує:

§  Облік тимчасового фактора;

§  Виявлення центральної тенденції процесу;

§  Наочність динаміки перетворень;

§  Логіку розгортання процесу;

§  Наочність і прозорість матеріальних, інформаційних і фінансових потоків;

§  Можливість математичного моделювання стадій і процесів;

§  Можливість застосування альтернативних методів прогнозування.

Одним з найбільш важливих переваг життєвоциклічної концепції в інноваційному менеджменті є створення математичних моделей життєвих циклів.[3, с.45] Математичні функції, що харктеризують динаміку життєвих циклів, представлені в таблиці 2.1. [3, с. 46]

Життєвий цикл складається з окремих ділянок, кожний з який має математичний опис залежності рівня розвитку будь-якого економічного об’єкта від зовнішніх і внутрішніх умов, що виникають на тім чи іншому відрізку часу. Це дає можливість інноваційному менеджеру виробити рішення щодо зміни темпів і рівня розвитку.

 

Таблиця 2.1. – Математичні функції, що описують динаміку життєвих циклів

Стадія життєвого циклу

Позначення функції

Рівняння функції

Вид кривої, що описує функцію

1

2

3

4

Зародження

Комбінована експонентна

статечна функція

Y = e2t x S tS


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров