Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Галевский Г.В., Калиногорский Н.А., Гусельникова О.В. Учебно-методические основы получения дополнительной квалификации «Разработчик профессионально ориентированных компьютерных технологий»: Учеб.-метод. пособие/СибГИУ. -Новокузнецк, 2003.- 38 с. (27)
(Методические материалы)

Значок файла Банковское дело: Программа, вопросы для самопроверки, экзаменационные вопросы по дисциплине «Банковское дело»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2001. – 49 с. (26)
(Методические материалы)

Значок файла Федотов В.М., Пушница Н.В., Сверяева Е.В. Аккредитация испытательных лабораторий и центров: Учеб. пособие /ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. - с. (18)
(Методические материалы)

Значок файла Усилители электрических сигналов: Метод. указ./ Сост.: Ю.А.Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 21с (24)
(Методические материалы)

Значок файла Управление качеством: Методические указания к выполнению раздела «Управление качеством» дипломного проекта для студентов специальностей 180400 «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов» и 200400 «Промышленная электроника» (27)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания и задания к контрольной работе по дисци-плине «Теория бухгалтерского учета». / Сост. Т.А Залышкина, О.А. Надеева.- Новокузнецк. - СибГИУ, 2003. – 31с (30)
(Методические материалы)

Значок файла Программа дисциплины Статистика и контрольные задания / Сост.: Стрекалова С.А.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 27с (16)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Життєвий цикл інновацій

 

Дослідження довгострокових тенденцій світового і вітчизняного техніко-економічного розвитку показали, що динаміка відтворювальних процесів, що супроводжується зміною структур національних економік зрушеннями в міжнародному поділі праці, ґрунтується на циклічних коливаннях економіки, прямо зв’язаних з науково-технічним прогресом і з інноваційними перетвореннями. Саме циклічна концепція інноваційного розвитку приводить до розуміння науково-технічного прогресу як найважливішого шляху удосконалювання продуктивних сил, з одного боку, і як інноваційного циклу, здійснюваного через реалізацію всіх стадій з виходом новизни на ринок - з іншої.[3, с.43] 

На основі концепції циклів життя інноваційних процесів, продуктів і систем можлива тимчасова, ресурсна й організаційна синхронізація всіх процесів і стадій виробництва. Для постадійного і поетапного вивчення інноваційних процесів характерна локальна, розірвана в часі інформація, у той час як життєвоциклічний підхід розглядає процес створення й освоєння новизни як динамічно синхронізовану систему.

Найбільш плідною сучасною ідеєю життєвих циклів є концепція великих технологічних систем, що включає еволюцію і перетворення технологій як економічних об’єктів. Так, дослідження життєвих циклів великих технологічних систем приводить до теорії поколінь техніки і технології, що розвиваються в рамках як традиційної, так і нової технологічної парадигми. Розвиток технологічних систем реалізується по двох напрямках: удосконалювання базових і створення принципове нових технологій. В міру поліпшення і модернізації технологій, їхнього переходу в стадію зрілості і насичення ринку даним товаром подальший технологічний розвиток у рамках старої парадигми робиться невигідним, падає обсяг продажів і прибуток.

Всі економічні процеси, як і життя людини, протікають у часі, тобто  мають початок, рух уперед, припинення руху, тобто  кінець. Потреби й установки людей змінюються, у міру того як вони переходять від одного етапу життя до іншого. Точно так само будь-які товари і послуги проходять через ряд стадій, що у сукупності являють собою деякий різновид життєвого циклу.

Життєвий цикл інновації являє собою визначений період часу, протягом  якого інновація володіє активною життєвою силою і приносить продуценту і (чи) продавцю  прибуток чи іншу реальну вигоду. (Продуцент інновації — це виробник даної інновації).

Концепція життєвого циклу інновації має важливе значення при плануванні виробництва інновацій і при організації інноваційного процесу. Це значення виявляється в наступному: [1, с.87]

1. Концепція життєвого циклу інновації змушує керівника  господарчого суб’єкту і його маркетингову службу аналізувати господарську діяльність як з позиції нашого часу, так і з погляду перспектив її розвитку, тобто  з позиції майбутнього часу.

2. Концепція життєвого циклу інновації обґрунтовує необхідність систематичної роботи з планування випуску інновацій (пошук ідеї, організація інноваційного процесу, створення інновації, її просування на ринку і дифузія), а також по придбанню інновації (вивчення попиту, банківський маркетинг, бенчмаркинг).

3. Концепція життєвого циклу інновації є основою механізму аналізу і планування інновації. При аналізі інновації можна установити, на якій стадії життєвого циклу знаходиться ця інновація, яка її найближча перспектива, коли почнеться різкий спад і коли вона закінчить своє існування.

Достойність життєвоциклічної концепції інновацій виявляються в тому, що вона забезпечує:

§  Облік тимчасового фактора;

§  Виявлення центральної тенденції процесу;

§  Наочність динаміки перетворень;

§  Логіку розгортання процесу;

§  Наочність і прозорість матеріальних, інформаційних і фінансових потоків;

§  Можливість математичного моделювання стадій і процесів;

§  Можливість застосування альтернативних методів прогнозування.

Одним з найбільш важливих переваг життєвоциклічної концепції в інноваційному менеджменті є створення математичних моделей життєвих циклів.[3, с.45] Математичні функції, що харктеризують динаміку життєвих циклів, представлені в таблиці 2.1. [3, с. 46]

Життєвий цикл складається з окремих ділянок, кожний з який має математичний опис залежності рівня розвитку будь-якого економічного об’єкта від зовнішніх і внутрішніх умов, що виникають на тім чи іншому відрізку часу. Це дає можливість інноваційному менеджеру виробити рішення щодо зміни темпів і рівня розвитку.

 

Таблиця 2.1. – Математичні функції, що описують динаміку життєвих циклів

Стадія життєвого циклу

Позначення функції

Рівняння функції

Вид кривої, що описує функцію

1

2

3

4

Зародження

Комбінована експонентна

статечна функція

Y = e2t x S tS


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров