Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Аудит обліку витрат на виробництво

 

Метою перевірки є встановлення правомірності та правильності включення затрат у склад витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)    [1, 450].

Під час проведення аудиту необхідно керуватись Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, в якому наведені такі терміни і поняття, як “елементи витрат”, “напрями витрат”, “нормальна потужність”, “об’єкт витрат”, “визнання витрат”, “склад витрат”, “розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності”, та іншими нормативними актами.

Проте перш ніж розпочати перевірку обґрунтованості формування і правильності обліку витрат виробництва необхідно оцінити слабкі та сильні сторони внутрішнього контролю процесу виробництва і витрат.

Перевіряючи витрати, слід документально підтвердити правильність розрахунку собівартості продукції (робіт, послуг), оскільки це один з найважливіших синтетичних показників, що дає змогу оцінити ефективність використання в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) матеріальних і трудових витрат, рентабельність, прибутковість і фінансову стійкість підприємства.

До початку проведення перевірки аудитор зобов’язаний вивчити організаційні і технологічні особливості підприємства, визначити характер, спеціалізацію, масштаби і структуру кожного виду виробничої діяльності організації-клієнта [4, 245].

Аудитор повинен вивчити ті положення облікової політики підприємства, які встановлюють спосіб групування й списання витрат на виробництво, метод витрат на виробництво й варіант звідного обліку витрат на виробництво.

Сутність перевірки в даному випадку полягає у вивченні правильності розмежування в обліку й звітності джерел компенсації різних витрат – за рахунок собівартості, прибутку (або з фондів і резервів) й інших цільових джерел, даних про витрати виробництва за елементами затрат, калькуляційними статями по підприємству в цілому; правильний розподіл затрат між незавершеним виробництвом й готовою продукцією, а також між окремими видами продукції; вірне віднесення затрат до відповідного облікового періоду (якщо за окремими видами витрат це не можна встановити, то віднесення робиться на підставі встановлених нормативів) [2, 217].

Джерелами даних для аудиту є первинна документація і бухгалтерські записи за рахунками обліку виробничих витрат (“Виробництво”, “Загальновиробничі витрати”, “Адміністративні витрати”, “Брак у виробництві”, “Готова продукція”, “Собівартість реалізації”, “Витрати на збут”, “Інші витрати операційної діяльності”), регістр бухгалтерського обліку, Журнал № 5 і відповідні дані про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), картки на замовлення, розробні таблиці (з розподілу заробітної плати, відрахувань на соціальні потреби, послуг допоміжних виробництв, розрахунку амортизації основних засобів, зносу МШП), відомості розподілу загальновиробничих витрат, відомість зведеного обліку витрат на виробництво [4, 245].

При перевірці правильності включення затрат у склад витрат на виробництво необхідно отримати докази:

-      обґрунтованості розмежування джерел відшкодування різноманітних витрат (за рахунок собівартості, резервів, коштів бюджетного фінансування);

-      достовірності звітних показників собівартості послуг; правильності групування витрат за місцями їх виникнення (виробництвам, цехам, ділянкам);

-      правомірності обліку витрат допоміжних виробництв і їх списання на собівартість послуг, правильності відображення реалізації послуг допоміжних виробництв на сторону;

-      правомірності віднесення витрат до загальновиробничих і розподілу їх за об’єктами калькулювання у відповідності з принципами, які сформульовані в обліковій політиці підприємства, й відповідно до вимог нормативних актів;

-      своєчасності включення витрат на виробництво в собівартість послуг;

-      правильності обліку витрат майбутніх періодів й своєчасності їх списання на витрати виробництва тощо [1, 450].

Особлива увага звертається на правильність віднесення витрат на собівартість продукції та групування їх за елементами – матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних засобів, інші витрати.

Обґрунтованість складу матеріальних витрат на виробничі потреби і включення їх до собівартості продукції (робіт, послуг) перевіряється через зіставлення даних складів про відпуск матеріалів у виробництво з даними цехів та інших підрозділів про надходження їх у виробництво, а також за допомогою аналізу записів за кредитом рахунку “Виробничі запаси” і дебетом відповідних рахунків, які відображаються в Журналі № 5.

Переходячи безпосередньо до перевірки правильності обліку витрат на виробництво продукції, аудитор повинен особливу увагу звернути на такі питання:

-      чи дотримується принцип постійності в обліку витрат (тобто незмінюваність вибраного з початку року методу обліку витрат на виробництво і методу калькулювання собівартості продукції, способи розподілу непрямих витрат);

-      чи відповідає обраний метод обліку витрат галузевим і техніко-економічним особливостям організації;

-      на скільки правильно розмежовуються виробничі витрати за звітними періодами;

-      чи дотримуються обраного методу і точності оцінки матеріальних ресурсів, що списуються на витрати виробництва продукції;

-      наскільки обґрунтовано списуються відхилення від облікових цін за матеріалами;

-      чи правильно нараховується знос основних засобів, нематеріальних активів і МШП;

-      наскільки обґрунтовані суми витрат, пов’язані з організацією та управлінням виробництвом, і способи їх розподілу на об’єкти обліку і калькуляції;

-      яка обґрунтованість списання витрат обігу на собівартість реалізованих товарів;

-      чи правильно віднесені на витрати виробництва (обігу) фактичні суми витрат на ремонт основних засобів, відрядження, рекламу, оплату інформаційних, консультаційних послуг, а також представницьких витрат й ін.

Аудиторська перевірка витрат на виробництво є одним з трудомістких процесів в аудиторській діяльності, вимагає великої зосередженості, знань нормативних та інструктивних матеріалів з їх подальшими змінами, а також особливостей правильного розрахування виробничих витрат в окремих видах господарської діяльності організації.

Перевіряючи склад виробничих витрат організації, необхідно встановити, який спосіб формування собівартості продукції (робіт, послуг) використовується на підприємстві – традиційний для вітчизняного обліку, так званий калькуляційний варіант, чи “директ-костінг” (облік прямих витрат), що застосовується в міжнародній практиці.

Практика аудиторських перевірок показує, що є факти, коли до витрат даного звітного періоду включають витрати здійснені в інші звітні періоди. Тому слід знати, що відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”, затвердженого наказом Мінфіну України № 318 від 31.12.1999 р., витрати підприємства включаються до собівартості продукції того звітного періоду, якого вони стосуються, незалежно від часу їх оплати – попередньої (орендна плата) чи наступної (оплата за час відпусток працівників і т.д.).

Увага аудитора повинна зосередитися і на достовірності величини амортизаційних відрахувань за основними засобами і нематеріальними активами. Зокрема, необхідно перевірити, чи немає нарахувань зносу основних засобів понад нормативний строк їх експлуатації.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров