Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Становлення та розвиток системи оподаткування в сільському господарстві

 

Одним з найбільш вагомих факторів впливу на соціально-економічну ситуацію в Україні, а саме на її неухильне погіршення, являється неефективність національної податкової політики останніх років.

Економічну ситуацію та стан соціальної сфери України на сьогоднішній день можна охарактеризувати невпинним спадом виробництва, практично повною відсутністю відтворюваних процесів, кризою неплатежів, зростанням заборгованостей по заробітній платі та інших соціальних виплат (особливо це стосується аграрного сектору), зниженням рівня життя більшої частини населення, зростанням соціальної напруги в суспільстві тощо.

“Ахіллесовою п‘ятою” існуючої податкової системи нашої держави залишається її нестабільність. Цей недолік породжує у платників податків невпевненість у майбутньому та недовіру до владних структур. Оскільки їх дії щодо становлення податкової системи являються непередбаченими. Одним із результатів цього є щорічне зростання кількості підприємств, які ухиляються від сплати податків. А це, в свою чергу призводить до скорочення доходної частини бюджету та підвищення заборгованості по видаткам [25, c. 240].

При існуючій податковій системі зараз підприємці практикують дуже багато способів ухилення від сплати податків, а саме: штучне підвищення витрат, неврахований готівковий і товарний обіг, взаємні проплати, не враховані бартерні операції тощо.

Податковий пресинг різко активізував виробництво і реалізацію товарів і послуг, які документально не фіксуються в обліку. Деякі підприємства виплачують заробітну плату неврахованою товарною продукцією чи готівкою.

Виходячи з цього в бюджет країни недотримується значних обсягів податкових надходжень, а економіка в свою чергу, позбавлена легальних джерел власного розвитку.

Загалом аналізуючи  діючу систему оподаткування, можна вказати ряд її основних недоліків:

можливість ухилення юридичних та фізичних осіб від сплати податків;

домінування фіскальної функції національних податків;

відсутність цілісної концепції становлення податкової систем;

податкова політика сприяє розширенню тіньового сектору економіки;

невідповідність порядку нарахування податків суті об‘єктів оподаткування;

скорочення податкових надходжень;

нерозвиненість облікової бази;

відсутність традицій застосування податків;

неузгодженість різних інструментів податкової політики;

жорстоке обмеження прав та інтересів платників податків;

низька кваліфікація податкових органів тощо.

Дуже часто в Україні фінансові проблеми вирішуються зростанням податкового тиску, що, як правило, призводить або до банкрутства платників податків, або ж до їх переходу у сферу тіньової економіки.

Отже, за принципом замкнутого кола піднімаючи ставки податків держава перш за все підриває саму податкову базу.

Цілком очевидно, що зростання податкового тиску, та і взагалі існуюча податкова система є для підприємств України головним руйнівником. Докорінно змінити ситуацію, що склалася можна лише завдяки проведенню комплексної податкової реформи, причому обов‘язково враховуючи особливості економічного розвитку нашої країни, наслідки реформування економіки, орієнтовану на ринкові відносини, і крім того вирішити ряд поставлених завдань щодо її виходу із кризового стану.

На подолання соціально-економічної кризи в Україні впливає дуже багато факторів, найбільш вирішальними з яких можна назвати реформовану, дієздатну податкову систему, спрямовану на розширення бази оподаткування, легалізацію тіньової економіки, підвищення стабільності бюджетних надходжень і інше.

Від держави вимагається створення, перш за все, відповідного правового режиму регулювання відносин між економічними суб‘єктами, та проведення системи організаційних заходів для прийняття та впровадження нової податкової системи.

Успішна діяльність агропромислового комплексу України в значній мірі залежить від стимулюючої функції чинної податкової системи. На жаль, за підсумками роботи даної галузі, за ряд останніх років цього не досягнуто. Постійні зміни в системі оподаткування сільського господарства призвели до катастрофічного зниження його платоспроможності. Тому, пошуки такого податкового механізму, який дав би змогу зменшити податковий тиск на сільськогосподарських товаровиробників та зацікавити їх у підвищенні ефективності господарювання, постійно продовжується. В результаті було запроваджено фіксований сільськогосподарський податок (далі - ФСП). Таким чином, було зароблено спробу через зміну об’єкта оподаткування одержати від сільського господарства хоча б частину податків, які товаровиробники цієї галузі повинні сплачувати до бюджету держави, але не сплачували по раніше діючих податках. Велика заборгованість сільськогосподарських підприємств перед бюджетом й змусила державу запровадити фіксований сільськогосподарський податок. Слід відмітити, що запровадження даного податку має ряд як позитивних, так і негативних моментів [26, с. 66].

З метою зупинення спаду, стабілізації нарощування агропромислового виробництва, забезпечення продовольчої безпеки держави, здійснення обґрунтованої перебудови соціально-економічних відносин в аграрній сфері ринкового спрямування, забезпечення поєднання державного і ринкового регулювання розвитку АПК розроблено Національну програму розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження сіл України на 1999-2010 рр.

Національна програма передбачає до 2004 року запровадження в дію фіксованого сільськогосподарського податку з метою посилення стимулюючої функції податкової системи.

Одним з перших кроків України в напрямку формування власної податкової політики і розвитку непрямого оподаткування є розробка і прийняття Закону України ”Про податок на добавлену вартість” від 20 грудня 1991 р. [27], який вводився у дію з 01.01.1992 р. Він визначав, що податок на додану вартість є частиною новоствореної вартості на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, що надходять до бюджету після їх реалізації.

Платниками податку визначені підприємства, фізичні особи і підрозділи підприємств. Об’єктами оподаткування виступали обороти з реалізації товарів, передача їх безкоштовно і використання на власні потреби в середині підприємства. Ставка податку до оподатковуваного обороту встановлена на рівні 28%, від регульованої ціни, що включає податок – 22%.

За розрахунками М. В. Шпилько, у 1992 р. для покриття втрат від запровадження податку на додану вартість у Росії замість існуючих податку з обороту і податку з продаж необхідно встановити середню ставку податку на додану вартість у розмірі 27%. Таку розрахункову величину можна з певною мірою умовності прийняти і для України, врахувавши спільне функціонування економіки країни в той час. Прив’язка ставки податку на додану вартість до умов існуючої податкової системи підтверджує правильність висновків про передумови і недостатню наукову обґрунтованість нового податкового законодавства в період його введення після отримання незалежності України.

Можна зробити висновок, що в даному випадку ставка була визначена, виходячи з потреби покриття втрат бюджету від заміни інших податків.

Незважаючи на певні недоліки, це був перший Закон України, який запровадив податок на добавлену вартість. Його недосконалість зумовила прийняття змін до нього у найближчий наступний період.

Характерною особливістю прийнятого Закону була спрямованість його окремих положень і наступних  змін на підтримку аграрного сектора виробництва.

Внесеними змінами Законами України від 21.02.92 р. №2129 – ХІІ [29], від 14.05.1992 р. №2334 – ХІІ звільнено від оподаткування податком на додану вартість м’ясо худоби і птиці та напівфабрикати з нього, що реалізуються в межах України, а також обороти з продажу населенню добового молодняка птиці та молодняка худоби.

Аналогічну пільгу надано на вартість спорудження житла та інших об’єктів соціально – культурного призначення для колгоспів, радгоспів, які здійснювали його за власні кошти.

Додатковим стимулом є особливість, що по аналогічній пільзі в інших сферах виробництва податок на додану вартість, сплачений постачальникам за сировину і матеріали на виробництво цієї продукції бюджетом не відшкодовувався, а відносився на собівартість продукції. По агропромисловому виробництву проводилось відшкодування на загальних підставах.

Наступним важливим етапом розвит

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров