Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Побудова обліку розрахунків з бюджетом за податками

 

Бухгалтерський облік – це сукупність правил, методів і прийомів, за якими здійснюються записи на кожному підприємстві з метою одержання інформації про його майновий і фінансовий стан. Бухгалтерський облік ґрунтується на документуванні всіх господарських процесів і відображенні їх у системі бухгалтерських рахунків із використанням методу подвійного запису, його регламентують міжнародні й національні нормативні та законодавчі акти. Розвиток господарської діяльності, збільшення її масштабів об'єктивно потребувало ведення письмового обліку. Воднораз необхідність ведення обліку господарських операцій викликала розвиток писемності, математики, книгодрукування. Є підстави стверджувати, що це помітно вплинуло на розвиток людської цивілізації, науки і культури.

Побудова моделі ринкової економіки зумовила внесення докорінних змін у всі операції бухгалтерського обліку, в тому числі й у проведення розрахунків із фінансовою системою держави.

Наявність розрахунків із бюджетом як відповідної галузі знань, прийомів і методів – об’єктивне явище в економіці будь-якого суспільства. Воно є складовою управління, сприяє збереженню та примноженню власності, перерозподілу результатів господарської діяльності й зумовлює наявність інформації про процеси, які здійснюються при виробництві та реалізації продукції. Цю інформацію одержують не довільно, а тільки шляхом використання тих прийомів, які закладені в апараті й методах рахункового віддзеркалення й систематизації господарських факторів, що виконуються бухгалтерським обліком.

Ринкова економіка потребує застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, застосування в бухгалтерському обліку тих принципів і методів, які діють сьогодні в країнах із розвиненою ринковою економікою [44]. Воднораз слід зауважити, що на цьому шляху виявилася ціла низка об’єктивних труднощів, зумовлених існуванням в Україні протягом значного проміжку часу системи  бухгалтерського обліку, що була зорієнтована на задоволення потреб соціалістичної держави, яка все більше відділялася від міжнародних норм і методологій.

Такий підхід у минулому ускладнив роботу щодо переходу на систему бухгалтерського обліку, яка б відповідала потребам часу і разом із тим поступово наближалася до міжнародних норм і принципів.

Тому перед методологами бухгалтерського обліку постали складні завдання – створити теоретичне забезпечення перехідного періоду, який ускладнився тим, що:

1) самі методологи мають освоїти принципи міжнародної системи бухгалтерського обліку і дійти згоди про загальноприйнятні принципи їх здійснення у наших умовах;

2) неможливо відразу перенести ці принципи цілком у діючі умови, потрібно розробити етапи переходу;

3) необхідно перекваліфікувати величезний загін бухгалтерів-практиків та змінити навчальні плани й програми в усіх ланках підготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерських кадрів.

Бухгалтери-практики в міру формування нових економічних відносин зіткнулися з проблемами оцінки запасів в умовах інфляції, індексації основних засобів, операцій із цінними паперами, здійснення амортизаційної політики, операцій із нематеріальними активами тощо [45].

За період після набуття незалежності в Україні було прийнято значну кількість нормативних документів, які спрямовувалися на вдосконалення бухгалтерського обліку в Україні. Але вони не могли вирішити всі питання і суттєво наблизити систему обліку в Україні до тих вимог, які мають місце в країнах із ринковою економікою. Виникла необхідність також узгодження бухгалтерського обліку із системою національних рахунків.

Система національних рахунків (СНР) є системою економічної інформації для описання та аналізу економічних процесів на макрорівні. Ця інформація широко використовується при формуванні макроекономічної політики держави; все більш залучається керівниками акціонерних товариств, об'єднань і підприємств для аналізу макроекономічного клімату та економічної кон'юнктури; широко використовується у наукових дослідженнях проблем відтворення, макроекономічного прогнозування, планування та програмування.

Вище було сказано, що після проголошення незалежності України і переходу до формування ринкових відносин в умовах існування різних форм власності на засоби виробництва було затверджено новий План рахунків бухгалтерського обліку [46]. В цьому плані відображено суттєві зміни, які забезпечують ведення бухгалтерського обліку в перехідних умовах.

В Українi 16 липня 1999 року був прийнятий Закон "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Україні" [47]. Цей закон визначив правовi засади регулювання, органiзацiї ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.

Звичайно, це  значний  крок на шляху вдосконалення бухгалтерського облiку в державi вiдповiдно до вимог ринку. Можна стверджувати, що вiн є новою  фiлософiєю бухгалтерського облiку, наближеною до дiючої свiтової практики i такою, що вiдповiдає вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Закон поширюється  на всiх юридичних осiб,  створених вiдповiдно до законодавства України, незалежно вiд їх органiзацiйно-правових форм i форм власностi, а також на представництва iноземних суб’єктів господарської дiяльностi, якi зобов’язані вести бухгалтерський облiк і подавати фiнансову звiтнiсть згiдно iз законодавством.

Основною метою ведення бухгалтерського облiку i складання  фiнансової звiтностi вiдповiдно до закону є надання користувачам для прийняття рiшень повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв пiдприємства. Важливим є i те, що в законi чiтко визначено, що бухгалтерський облiк є обов’язковим видом облiку, який ведеться пiдприємством. Фiнансова, податкова, статистична та iншi види звiтностi, що використовують грошовий вимiрник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку [47].

Чітке визначення положення про те,  що бухгалтерський облiк є основою фiнансової,  податкової,  статистичної та iнших видiв звiтностi, по-новому  ставить питання вiдпрацювання пiдходiв до облiку розрахункiв із бюджетом та iншими фiнансово-кредитними установами.

Слiд зауважити, що вперше законодавчо визначаються принципи бухгалтерського облiку, до них належать: обачнiсть, повне висвiтлення, автономнiсть, послiдовнiсть, безперервнiсть, нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, iсторична (фактична) собiвартiсть, єдиний грошовий вимiрник, перiодичнiсть. Кожний iз зазначених принципiв має важливе значення для економiки пiдприємства, оскiльки дає облiку серйозну теоретичну основу.

Вiдповiдно до ринкових умов у законi зазначається, що питання органiзацiї бухгалтерського облiку на пiдприємствi належить до компетенцiї його власника. Власник самостійно визначає:

облiкову полiтику;

форму бухгалтерського облiку як певну систему регiстрiв облiку, порядку i способу реєстрацiї та узагальнення iнформацiї в них із додержанням єдиних  засад, встановлених цим законом, і з урахуванням особливостей своєї дiяльностi й технологiї обробки облiкових даних;

розробляє систему i форми внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку, звiтностi й контролю за господарськими операцiями, визначає права працiвникiв на пiдписання бухгалтерських документiв;

затверджує правила документообороту й технологію обробки облiкової iнформацiї, додаткову систему рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку;

може видiляти на окремий баланс фiлiї, представництва, вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли, якi зобов’язані вести бухгалтерський облiк із  наступним  включенням їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства.

Відповідно до Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [47] підприємствам надано право самостійно вибирати форму бухгалтерського обліку залежно від специфіки господарської фінансової діяльності, але має бути забезпечено виконання встановлених нормативними документами вимог до ведення бухгалтерського обліку (подвійний запис господарських операцій, тотожність синтетичного та аналітичного обліку, використання типового Плану рахунків, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку тощо).

Слід врахувати, що регістри синтетичного та аналітичного обліку, які застосовувались на підприємстві, за своєю структурою не відповідали потребам і вимогам нової системи бухгалтерського обліку. Тому їх необхідно було або пристосувати, або замінити. Самостійно можуть це зробити тільки добре підготовлені теоретично й практично головні бухгалтери. Тому на виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку і застосування міжнародних стандартів у грудні 2000 року затверджено Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку [48].

Ці методичні рекомендації спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (крім регістру позабалансового обліку) методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань і факти фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ), їх філій, відділень, представництв незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, на накопичення аналітичних даних про склад і рух активів, капіталу і зобов’язань, доходів, витрат, фінансових результатів.

Окремо виділені регістри для обліку розрахунків за податками і платежами, які здійснюються в Журналі 3 та Відомості аналітичного обліку 3.6, яка призначена для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи прибутковий податок із працівників підприємства, фінансові санкції, що справляються в дохід бюджету.

Розроблені й поетапно впроваджуються в дію 25 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), крім того вдосконалюються чинні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що гармоніювали б з основними принципами і вимогами міжнародних стандартів, створюється модель взаємодії систем бухгалтерського обліку та оподаткування.

Введення Положень (стандартів)  бухгалтерського обліку остаточно внесло ясність у відображення в бухгалтерському обліку податкових зобов’язань, або відбулося створення нового податково-бухгалтерського обліку, як його назвали деякі автори.

Як відомо, основним протиріччям між показниками бухгалтерського обліку і податкової звітності є різниця, і в деяких випадках досить значна, між величиною прибутку, що відображається у фінансовій звітності, і величиною прибутку, що оподатковується. На цю різницю впливають різні фактори, які умовно можна поділити

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров