Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Аудит нарахування, повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб

 

У процесі аудиту обліку праці і заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах звертається увага на такі основні питання: наявність фактичної чисельності працюючих на підприємстві, у тому числі інвалідів, чи наявні трудові книжки тимчасово працюючих інвалідів; чи були випадки нарахувань і видачі заробітної плати по договорах підряду; правомірність системи оплати праці; правильність нарахування й віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) в аналітичному розрізі (замовлення, договір, кошторис і т.д.); правомірність виплати премій і матеріальної допомоги працівникам підприємства й віднесення їх на результати господарської діяльності; правильність утримань податку з доходів з нарахованої заробітної штати, своєчасність утримань і перерахувань до бюджету; визначення правильності обчислення загальної суми заробітної плати, що має пільгове оподатковування; визначення того, чи всі суми, раніше нараховані у вигляді адміністративних штрафів, накладених податковими інспекціями, утримані з винних осіб; наявність нереальної заборгованості щодо заробітної плати і підзвітних сум, що є прихованою видачею готівки, неоподатковуваної прибутковим податком; правильність нарахувань сум на соціальне страхування й у Пенсійний фонд і відповідно віднесення їх на собівартість продукції (робіт, послуг); перевитрата фонду оплати праці порівняно з розрахунковою сумою; правомірність натуральної оплати праці; віднесення нарахованої заробітної плати й нарахувань на валові витрати; правомірність оплати праці в іноземній валюті; відповідність нарахованої заробітної плати регістрам обліку; відповідність нарахованої заробітної плати наданій звітності; правильність нарахування резерву на оплату відпусток [108].

Перевірка починається з ознайомлення з існуючою системою обліку праці і заробітної плати та вивченням техніко-економічних показників, що відбиваються у звітності і регістрах обліку.

Спочатку аудитор перевіряє чисельність працівників підприємства і правильність її відображення у звітності. Нормативним документом, яким регулюється статистична чисельність працюючих і відпрацьованого часу, є «Інструкція про статистику чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України», затверджена наказом Міністерства статистики України №171 від 07.07.1995р.[37]

При перевірці виплат премій працівникам необхідно спиратися на нормативи підприємства, де повинні бути затверджені порядок преміювання працівників і джерело їхнього покриття. Особливу увагу варто приділити законності й правильності виплат премій керівникам підприємства.

Оплата праці працівників на підприємстві не повинна бути нижче встановленого мінімуму заробітної плати. При аналізі виплат, що базуються на мінімальному розмірі заробітної штати, необхідно перевірити їх відповідність установленим розмірам мінімальної заробітної штати.

При аудиті заробітної плати за трудовими угодами, укладеними із приватними особами, необхідно проконтролювати обсяг виконаних робіт, розцінок і сум, виплачених по закінченні робіт. При цьому особлива увага приділяється оформлювальній частині умов договору, наявності в ньому даних про виконавця, перевіряється, чи у строк виконані роботи, чи відповідає обсяг робіт, зазначений у договорі, обсягу робіт, зазначеному в акті приймання робіт, чи правильно і повно здійснені виплати за роботи.

Також перевіряється повнота й правильність зроблених по закінченні року перерахунків податку з доходів, а також нарахованих сум податку з доходів. Підприємства усіх форм власності по закінченні кожного місяця, але не пізніше терміну одержання в установах банків коштів на виплату належних громадянам сум, зобов'язані перераховувати до бюджету суми нарахованого й утриманого податку з доходів за попередній місяць. При перевірці звіряються дані платіжного доручення на перерахування до бюджету утриманих сум податку з доходів з фактично нарахованими сумами податку.

Також важливо перевірити відповідність підсумків розрахункових і платіжних відомостей про заробітну плату, а також відповідність їм сум за сальдо рахунку 661 «Розрахунки з оплати праці» на кінець кожного місяця. Перевірці підлягають і обороти з рахунку 661 «Розрахунки з оплати праці», де за дебетом відображаються утримані чи виплачені суми, а за кредитом — нараховані суми [108].

З метою контролю за своєчасним і повним перерахуванням в бюджет податку з доходів використовують записи по особових рахунках ф. 15, що ведуться в бухгалтерії податкової інспекції, а при перевірках на підприємствах порівнюють їх з даними бухгалтерського обліку підприємств (записи за рахунком 641 «Розрахунки з податків» про перераховані до бюджету суми податку) та платіжними документами. При виявленні розбіжностей щодо перерахованих до бюджету сум податку між даними податкової інспекції й бухгалтерії підприємства слід порівняти ці документи з даними платіжних повідомлень на сплату податку, що знаходяться в установах банку.

Для визначення загальної суми нарахованого податку з доходів слід порівняти записи бухгалтерського обліку підприємства про нараховані суми податку (за кредитом рахунка 641 «Розрахунки з податків») із підсумками сум податку, утриманих з усіх відомостей на виплату заробітної плати.

Щодо визначення заборгованості по податку з доходів, утриманому, але не перерахованому підприємством до бюджету, слід мати на увазі, що за кредитом рахунка 641 показується вся сума утриманих податків за поточний місяць, у тому числі й податок, утриманий після встановленого строку, що буде перерахований до бюджету у наступний строк перерахування.

Крім цього, проводяться вибіркові перевірки правильності утримання податку за особовими рахунками робітників, відомостями на виплату заробітної плати й іншими документами. При встановленні істотних помилок проводяться суцільні перевірки всіх особових рахунків. Одночасно перевіряється правильність утримання податку з доходів з доходів громадян, що працюють за сумісництвом чи виконували роботи за договором підряду, і з виплат за інші роботи. Також перевіряється утримання податку з дивідендів за акціями і внаслідок розподілу прибутку (доходу) підприємств.

Аудитори зобов'язані провіряти: своєчасне подання громадянами декларацій про доходи й ретельно перевіряти їх на підставі матеріалів, що є в податкових інспекціях, а також подання підприємствами, установами й організаціями довідок ф. №2, необхідних для правильного й повного оподатковування доходів платників; обстеження діяльності громадян, пов'язаної з одержанням доходів, у терміни, встановлені керівником податкової інспекції; здійснення перевірок у місцях реалізації виробів, надання послуг і виконання інших робіт [95].

У випадку виплати громадянам підприємствами, установами й організаціями авторських винагород і винагород за видання, виконання чи інше використання досягнень науки, літератури й мистецтва, винагород авторам відкриттів, винаходів і промислових зразків, а також при обчисленні податку з сукупного річного доходу враховуються документально підтверджені витрати, безпосередньо пов'язані з одержанням доходів від цієї діяльності. Якщо ці доходи не можуть бути підтверджені при поданні декларації документально, то вони враховуються за нормами, визначеними Державною податковою адміністрацією України, погодженими з Міністерством економіки України і Міністерством культури України.

При перевірці встановлюється правильність відображення сум, не утриманих чи утриманих не цілком із працюючих громадян. При цьому слід мати на увазі, що суми податку, не утримані чи утримані не цілком Із працюючих громадян, утримуються підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності до повної сплати заборгованості.

Не утримані чи утримані не повністю суми податку з доходів з громадян, що звільнилися, сплачуються підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності за рахунок власних коштів.

Утримання заборгованості податку з доходів з громадян здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Надлишкове утримані суми податку повертаються платнику чи зараховуються до сплати майбутніх платежів за його заявою [109].

Аудитор звертає увагу на правильність розрахунку податку з доходів з доходів, отриманих за межами України громадянами з постійним місцем проживання в Україні. При цьому слід мати на увазі, що доходи, отримані за межами України громадянами з постійним місцем проживання в Україні, включаються до складу сукупного доходу, що підлягає оподатковуванню в Україні.

Суми податку, сплачені за кордоном з отриманих за межами України доходів громадян із постійним місцем проживання в Україні, враховуються при сплаті ними податку з доходів в Україні. При цьому розмір зарахованих сум податку з доходів, сплачених за межами України, не може перевищувати суми податку з доходів, що підлягає сплаті цими особами відповідно до законодавства України [108].

Зарахування сплачених за межами України сум податку проводиться лише у випадку письмового підтвердження податковим органом відповідної іноземної держави факту сплати (утримання) податку.

Після закінчення аудиту складається акт перевірки з зазначенням позицій, за якими були порушені положення по оподатковуванню прибутковим податком і відповідальність громадян.

Оподатковування доходів громадян податковими органами здійснюється на підставі: декларацій громадян про очікуваний доход в поточному році чи про фактично отриманий ними протягом року доход; матеріалів перевірок діяльності громадян податковими органами.

Податок, обчислений податковими органами, нараховується й сплачується в такому порядку: протягом року платник щоквартально сплачує до бюджету 25% річної суми податку, обчисленої за доходами за попередній рік, а платники, які вперше залучаються до сплати податку, — 25% суми, обчисленої податковими органами за оціночним доходом на поточний рік; авансові платежі з податку з доходів протягом року сплачуються в такі терміни: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада; суми плати за патент і суми податку, сплачеш протягом року за місцем виплати доходу та у вигляді авансових платежів, встановлених податковими органами, враховуються при остаточному розрахунку суми податку на підставі документального підтвердження факту сплати податку.

У випадку збільшення чи зменшення протягом року доходу платника в межах 50 і більше відсотків порівняно з очікуваним податковими органами проводиться перерахунок сум податку за строками сплати, що не наступили.

Додатково нараховані за остаточними розрахунками суми податку підлягають сплаті не пізніше одного місяця з дня одержання повідомлення податкового органу, а надлишково сплачені суми податку підлягають поверненню платнику не пізніше одного місяця після проведення остаточного розрахунку чи за заявою платника зараховуються в рахунок наступних виплат.

При оподаткуванні із сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включаються:

допомога за державним соціальним страхуванням і державним соціальним забезпеченням, крім допомоги за тимчасовою непрацездатністю (в тому числі допомога за доглядом за хворою дитиною);

допомога у разі вагітності та пологів;

одноразова допомога при народженні дитини;

допомога за доглядом за дитиною;

грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років;

допомога за доглядом за дитиною-інвалідом;

допомога на дітей віком до 16 років (учнів — до 18 років);

допомога на дітей одиноким матерям;

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров