Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (4)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (6)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (12)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (34)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (29)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Аналіз закономірностей впливу інтелектуального капіталу на конкурентоспроможність підприємства

 

Конкуренція є гнучким механізмом швидкої реакції на зміни у зовнішньому середовищі. Вона є однією з ознак ринків, механізмом регулювання виробництва, який відображає систему взаємовідношень між виробітниками та споживачами певного товару з приводу встановлення цін та обсягів пропозиції товарів на ринку.

Успішна діяльність підприємства на ринки можлива за умов його конкурентоспроможності, яка забезпечує стійке положення оператора на конкурентному ринку. Таку стійкість в сучасних умовах може забезпечити визначення корених компетенцій активної частини ресурсів шляхом інноваційних підходів до їх використання.

В умовах постіндустріального суспільства особливої уваги набувають саме внутрішні аспекти діяльності підприємства. Основним принципом управління підприємством стає командна робота – новий вид діяльності, який сприяє ефективному використанню інтелектуального потенціалу персоналу. В зв’язку з цим для формування конкурентних переваг і забезпечення конкурентоспроможності особливе значення мають інтелектуальні ресурси підприємства.

Вивчення основних положень теорії конкурентної боротьби та її еволюції показує, що в постіндустріальних економіках найбільш стійкою і тривалою конкурентною перевагою, яка визначає ринкову вартість підприємства, є визначення поєднання нематеріальних факторів виробничих сил: знань і навичок, досвіду, інтелектуальних продуктів, технологічних секретів тощо. Тобто інтелектуальний капітал підприємства є однією з основних переваг багатьох сучасних підприємств, які ставлять собі за мету стабільний розвиток і закріплення позицій на ринку за рахунок підвищення своєї конкурентоспроможності.

Інструментарієм для вирішення задач оцінки впливу ІК на конкурентоспроможність може служити комплексний підхід по розробці і побудові моделі конкурентоспроможності промислового підприємства. Це надасть можливість виявити основні складові конкурентоспроможності. Другим шагом буде виявлення впливу ІК на складові конкурентоспроможності.

Метою розробки і побудови моделі конкурентоспроможності підприємства є правильне визначення конкурентної стратегії, злагодженої з умовами конкретної галузі промисловості, навиками і капіталом, якими володіє конкретне підприємство.

Інструментарієм для розробки і побудови моделі може служити застосування математичного моделювання, що дозволяє виявити особливості функціонування економічного об'єкту, і на основі цього передбачати майбутню поведінку об'єкту при зміні яких-небудь параметрів. Для будь-якого економічного суб'єкта можливість прогнозування ситуації означає, перш за все, отримання кращих результатів або уникнення втрат. В моделі всі взаємозв'язки змінних можуть бути оцінений кількісно, що дозволяє отримати більш якісний і надійний прогноз.

На питання про те яку палітру показників, що характеризують конкурентоспроможність економічного суб'єкта, включити в базу даних для побудови моделі допоможе відповісти досвід, накопичений ученими за визначенням основних критеріїв конкурентоспроможності.

При побудові економічної моделі для даної економічної категорії, «конкурентоспроможність підприємства», виділяються структурні елементи, такі як категорія конкурентоспроможності фірми і конкурентоспроможності товару, відповідні даній меті, виявляються найважливіші якісні характеристики цих елементів.

Категорії конкурентоспроможності фірми і конкурентоспроможності товару взаємозв'язані. Як основні критерії конкурентоспроможності підприємства можна в узагальненому вигляді запропонувати дві оцінні категорії: «цінність вироблюваних підприємством товарів (послуг)» і «цінність підприємства як господарюючого суб'єкта».

Швидкі зміни зовнішнього середовища вітчизняних підприємств стимулюють появу нових методів, систем і підходів до управління конкурентоспроможністю. Найпоширенішими є методи оцінки можливостей конкурентів за допомогою спеціальних експертних досліджень і непрямих розрахунків на основі відомих даних. Широко використовується на практиці для аналізу конкурентів і “метод віддзеркалення” , що полягає у виявленні інформації про фірму, що цікавить, у клієнтів або посередників даної фірми. Дослідження конкурентів повинне бути направлено на ті ж сфери, які були предметом аналізу потенціалу власного підприємства. Це може забезпечити порівнянність результатів. Зручним інструментом порівняння можливостей підприємства і основних конкурентів є побудова багатокутників конкурентоспроможності, що є графічним відображенням оцінок положення підприємства і конкурентів по найзначущіших напрямах діяльності, зображених у вигляді векторів-осей (мал.  ).

 

РИС.

 

На першому етапі побудови моделі, пропонується побудова багатокутника конкурентоспроможності внутрішніх конкурентних переваг порівнюваних підприємств, на основі наступних методичних передумов.

Як оцінювані напрями діяльності підприємства і основних конкурентів може бути вибрано певне чітко обмежене число параметрів. Перелік параметрів, що використовуються, і ступінь їх конкретизації визначалися наступними методичними передумовами.

По-перше, кількість оцінюваних характеристик повинна бути достатньо обмеженою з метою забезпечення оперативності ухвалюваних управлінські рішення.

По-друге, через складність і багатогранність проблеми і відсутності загальновизнаних підходів до оцінки конкурентоспроможності, яка вимагає обширних самостійних наукових досліджень, в пропонованій моделі використані результати, отримані раніше вітчизняними і зарубіжними авторами [].

Угрупування параметрів спирається на аналіз широкого комплексу проблем технічного, економічного і соціального характеру, внаслідок чого виявляються змінні, що забезпечують конкурентоспроможність. Початковою точкою такого аналізу є визначення переліку технічних і економічних чинників конкурентоспроможності, які потрактують як сукупність критеріїв кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства.

Внутрішні конкурентні переваги, визначальні ринкові позиції господарюючого суб'єкта, пропонується згрупувати по шести найзначущіших аспектах:

1.               конкурентоспроможність виробу;

2.               фінансовий стан підприємства;

3.               ефективність маркетингової діяльності;

4.               рентабельність продажів;

5.               імідж (марочний капітал) підприємства;

6.               ефективність менеджменту.

Таким чином, кількісну оцінку чинників внутрішніх конкурентних переваг господарюючого суб'єкта можна представити в наступному вигляді.

1.  Конкурентоспроможність виробу. Всякий товаровиробник, для того, щоб об'єктивно оцінити конкурентоспроможність товару, що виготовляється, повинен використовувати ті ж критерії, якими оперує споживач. Отже, спочатку необхідно визначити перелік параметрів, істотних з погляду покупців.

Щоб товар представляв інтерес для покупця, він повинен володіти певними технико-експлуатаційними і економічними параметрами. Умовою придбання товару є відповідність цих параметрів основним характеристикам задоволеної потреби покупця. В процесі покупки споживач здійснює вибір товару, встановлює відмітні ознаки, що характеризують перевагу даного товару над аналогічними по значенню товарами конкурентів, що знаходяться на ринку. Придбаваючи товар, покупець тим самим оцінює його привабливість, можливий ступінь задоволення своєї конкретної потреби і свою готовність нести витрати, пов'язані з придбанням і використовуванням даного товару.

Отже, сукупність якісних і вартісних характеристик товару сприяє створенню переваги даного товару перед товарами-конкурентами в задоволенні конкретної потреби покупця і, тим самим, дозволяє кількісно оцінити конкурентоспроможність товару.

Серед якісних показників можна виділити дві категорії параметрів: «жорсткі» і «м'які».

«Жорсткі параметри» описують найважливіші функції товару і пов'язані з ним основні характеристики, зміна і, тим більше, заміна яких можуть здійснюватися в певних, відносно стабільних межах, заданих конструктивними принципами виробу. Самою представницькою групою «жорстких параметрів» є технічні параметри, які включають показники призначення і показники tргономічності.

Особливу групу «жорстких параметрів» складають параметри відповідності міжнародним і національним стандартам, нормативам, законодавчим актам і т.п., причому для товаровиробника цей аспект надзвичайно важливий, оскільки, перш за все, необхідно оцінити принципову можливість реалізації вироблюваного товару на даному ринку з позицій відповідності характеристик товару нормативним параметрам, що регламентуються стандартами і нормами. Якщо не всі параметри вироблюваного виробу відповідають регламентованим вимогам покупця, то ці свідчить про його неконкурентоспроможність.

«М'які параметри» характеризують естетичні властивості товару (дизайн, колір, упаковку і т.п.). В даний час, коли ринок заповнений різноманітними товарами, у тому числі з схожими «жорсткими показниками», зростає значення «м'яких параметрів», що додають товарам особливу привабливість. Причому дана тенденція виявляється не тільки на ринках товарів масового попиту, але і для товарів виробничого

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров