Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Економічна сутність витрат та їх класифікація

 

Для здійснення своєї діяльності кожне підприємство вико­ристовує трудові, матеріальні та фінансові ресурси.

Витрати – це вартість ресурсів, що використовуються в подальшому для отримання прибутку, чи досягнення інших цілей підприємства. До витрат належать вартість матеріальних і трудових ресурсів, необхідних для виробництва тієї, чи іншої продукції чи послуг. Матеріальні витрати, в свою чергу, можна поділити на матеріали і обладнання. Характер цих витрат різний, але всі вони підпорядковані одній меті – отримання прибутку.

За економічною сутністю витрати на виробництво продукції підпри­ємства являють собою сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної виробничої діяльності підприємс­тва; а за натурально-речовим складом - спожиту частину матеріаль­них, трудових та фінансових ресурсів.

Витрати зменшення економічних вигод у вигляді вибуття акти­вів або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Якщо хоча б одна з умов визнання активів не викону­ється, актив не визнається, а витрати з придбання цього активу списують у поточному періоді на „Інші операцій­ні витрати”. Списані активи обліковують на позабалансо­вому рахунку 07 „Списані активи”.

Із зменшенням активів виникають такі витрати:

— списання матеріалів на виробництво продукції, для ремонту основних засобів, на адміністративні цілі;

— нарахування амортизації;

— списання основних засобів, нематеріальних акти­вів, МШП, що стали непридатними;

— втрати від знецінення запасів;

— нестачі запасів (сировини, комплектуючих виробів, готової продукції, товарів);

— нарахування резерву сумнівних боргів або списання дебіторської заборгованості, яка не може бути сплачена;

— благодійні внески;

— належні до сплати або сплачені штрафи, пені, не­устойки.

Зобов'язанням є заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій, по­гашення якої, як очікується, призведе до зменшення ре­сурсів підприємства, які втілюють економічні вигоди.

До витрат, що збільшують зобов'язання, належать на­рахування:

— заробітної плати працівникам підприємства, які перебувають із ним у трудових відносинах;

— податків, зборів, обов'язкових платежів;

— відрахувань на обов'язкове і добровільне страху­вання;

— орендної плати, комунальних послуг, витрат зв’язку, послуг з реклами;

— послуг сторонніх організацій (юридичних, ауди­торських, консультаційних, медичних).

До витрат, згідно з П(С)БО 1 та П(С)БО 3, належать також нестача запасів, списання запасів або необоротних активів, які визнано активами, сплата штрафних санк­цій, витрати на заохочування, соціальний і виробничий розвиток, нарахування податків, у тому числі податку на прибуток.

Елемент витрат — сукупність економічно однорід­них витрат.

Непрямі витрати — витрати, які не можна віднести безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним способом.

Нормальна потужність — очікуваний середній обсяг діяльності, якого можна досягти за умови звичайної ді­яльності підприємства протягом кількох років або опера­ційних циклів з урахуванням запланованого обслугову­вання виробництва.

Об'єкт витрат — продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення витрат, пов'язаних з їхнім виробництвом (виконанням).

Критерії визнання витрат  передбачають, що:

— витрати відображають у бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зо­бов'язань;

— витратами звітного періоду визнаються або змен­шення активів, або збільшення зобов'язань, яке призво­дить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати мо­жуть бути достовірно оцінені;

— витрати визнаються витратами певного періоду од­ночасно з визнанням доходу, для одержання якого їх здійснено;

— витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображають у витратах того звітного періоду, в якому їх було здійснено;

— якщо актив забезпечує одержання економічних ви­год протягом кількох звітних періодів, витрати визна­ються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

Не визнаються витратами і не включаються до Звіту про фінансові результати:

— платежі згідно з договорами комісії, агентськими угодами та іншими подібними договорами на користь ко­мітента, принципала та ін.;

— попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

— погашення одержаних позик;

— інші зменшення активів чи збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, властивим витратам;

— витрати, які відображаються зменшенням власно­го капіталу згідно з Положеннями (стандартами) бухгал­терського обліку (П(С)БО).

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров