Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (11)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (10)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (7)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (15)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (24)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (19)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (20)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Економічна сутність витрат та їх класифікація

 

Для здійснення своєї діяльності кожне підприємство вико­ристовує трудові, матеріальні та фінансові ресурси.

Витрати – це вартість ресурсів, що використовуються в подальшому для отримання прибутку, чи досягнення інших цілей підприємства. До витрат належать вартість матеріальних і трудових ресурсів, необхідних для виробництва тієї, чи іншої продукції чи послуг. Матеріальні витрати, в свою чергу, можна поділити на матеріали і обладнання. Характер цих витрат різний, але всі вони підпорядковані одній меті – отримання прибутку.

За економічною сутністю витрати на виробництво продукції підпри­ємства являють собою сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної виробничої діяльності підприємс­тва; а за натурально-речовим складом - спожиту частину матеріаль­них, трудових та фінансових ресурсів.

Витрати зменшення економічних вигод у вигляді вибуття акти­вів або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Якщо хоча б одна з умов визнання активів не викону­ється, актив не визнається, а витрати з придбання цього активу списують у поточному періоді на „Інші операцій­ні витрати”. Списані активи обліковують на позабалансо­вому рахунку 07 „Списані активи”.

Із зменшенням активів виникають такі витрати:

— списання матеріалів на виробництво продукції, для ремонту основних засобів, на адміністративні цілі;

— нарахування амортизації;

— списання основних засобів, нематеріальних акти­вів, МШП, що стали непридатними;

— втрати від знецінення запасів;

— нестачі запасів (сировини, комплектуючих виробів, готової продукції, товарів);

— нарахування резерву сумнівних боргів або списання дебіторської заборгованості, яка не може бути сплачена;

— благодійні внески;

— належні до сплати або сплачені штрафи, пені, не­устойки.

Зобов'язанням є заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій, по­гашення якої, як очікується, призведе до зменшення ре­сурсів підприємства, які втілюють економічні вигоди.

До витрат, що збільшують зобов'язання, належать на­рахування:

— заробітної плати працівникам підприємства, які перебувають із ним у трудових відносинах;

— податків, зборів, обов'язкових платежів;

— відрахувань на обов'язкове і добровільне страху­вання;

— орендної плати, комунальних послуг, витрат зв’язку, послуг з реклами;

— послуг сторонніх організацій (юридичних, ауди­торських, консультаційних, медичних).

До витрат, згідно з П(С)БО 1 та П(С)БО 3, належать також нестача запасів, списання запасів або необоротних активів, які визнано активами, сплата штрафних санк­цій, витрати на заохочування, соціальний і виробничий розвиток, нарахування податків, у тому числі податку на прибуток.

Елемент витрат — сукупність економічно однорід­них витрат.

Непрямі витрати — витрати, які не можна віднести безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним способом.

Нормальна потужність — очікуваний середній обсяг діяльності, якого можна досягти за умови звичайної ді­яльності підприємства протягом кількох років або опера­ційних циклів з урахуванням запланованого обслугову­вання виробництва.

Об'єкт витрат — продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення витрат, пов'язаних з їхнім виробництвом (виконанням).

Критерії визнання витрат  передбачають, що:

— витрати відображають у бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зо­бов'язань;

— витратами звітного періоду визнаються або змен­шення активів, або збільшення зобов'язань, яке призво­дить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати мо­жуть бути достовірно оцінені;

— витрати визнаються витратами певного періоду од­ночасно з визнанням доходу, для одержання якого їх здійснено;

— витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображають у витратах того звітного періоду, в якому їх було здійснено;

— якщо актив забезпечує одержання економічних ви­год протягом кількох звітних періодів, витрати визна­ються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

Не визнаються витратами і не включаються до Звіту про фінансові результати:

— платежі згідно з договорами комісії, агентськими угодами та іншими подібними договорами на користь ко­мітента, принципала та ін.;

— попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

— погашення одержаних позик;

— інші зменшення активів чи збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, властивим витратам;

— витрати, які відображаються зменшенням власно­го капіталу згідно з Положеннями (стандартами) бухгал­терського обліку (П(С)БО).

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров