Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Становлення особистості – механізм самоорганізації та всебічного розвитку

 

Становлення особистості - це процес перетворення людського індивіда в особистість. Це перехід від переважно зовнішньоорієнтованого до переважно внутрішньодетермінованого у своїй життєдіяльності індивіда, який цю життєдіяльність вибудовує в контексті власного особистісного розвитку, надаючи цьому процесу статусу смисложиттєвої цілі. Основними засадами процесу становлення особистості є індивідуальність особистості, її самореалізація та смисложиттєві орієнтири. Індивідуальність особистості виступає субстанційним принципом вказаного процесу, самореалізація особистості проявляється як діяльнісно-процесуальний принцип становлення особистості, а сенс життя репрезентує його світоглядні основи.
            Становлення особистості - конкретно-історичне явище. Його аналіз в психології засвідчує різні парадигми такого становлення у відповідності до конституювання індивідуальності особистості, її самореалізації та світоглядних засад як на рівні соціуму, так і самої особистості. В основі традиційних моделей становлення особистості лежить орієнтація на зовнішньодетермінованого індивіда.  [3; с. 145-146]

            Індивідуальність особистості в своїй сутності відображає не зовнішні ознаки особистості, такі як її неповторність, унікальність тощо. Вона - прояв сутнісного стану особистості. Індивідуальність - це цілісна особистість, яка характеризується певним ставленням до соціуму і проявляється в самоздійсненні. Самореалізація особистості - це соціальний процес. Він передбачає найповніше, вільне та цілеспрямоване опредметнення сутнісних сил особистості в ході багатогранної її життєдіяльності. Роль та місце культури в процесі становлення особистості визначається її сутністю та функціями стосовно останнього. Культура як поле людських смислів виступає умовою життєдіяльності особистості та її наслідком. Вона одночасно - поле становлення особистості. Культура - це механізм «соціальної спадковості», який проявляється завдяки діалектиці процесів опредметнення і розпредметнення. Культура, отже - універсальний чинник особистісного становлення індивіда. Це означає, що індивідуальність особистості, її самореалізація та пошуки нею сенсу життя можливі лише в контексті культури.

            Самореалізація особистості в умовах змінних процесів зумовлена особливостями останніх. Процеси є перехідними, порубіжними процесами переходу від одних форм соціальності до інших. Вони створюють динамічність, нестабільність, двоякість (троякість і т.д.) життєвих стандартів особистості. Її самореалізація необхідно пов'язана з формуванням потреби і здатності швидкої включеності індивідуальності в нові соціальні реалії. Це породжує компенсаційний характер процесу становлення особистості. В таких умовах неймовірно загострюється проблема особистої ідентичності сучасної людини. Життєдіяльність особистості в сучасному українському суспільстві здійснюється в межах цілого ряду контекстів. Головний з них є відображенням основних тенденцій сучасного суспільного розвитку (ушвидшення історії, маргіналізація суспільства, крайнє загострення проблеми особистісної ідентичності людини), в які включені український соціум в цілому та особистість, зокрема. Другий – «перехід в переході» - пов'язаний з необхідністю фундаментальної трансформації соціально економічної системи, політико-державницького влаштування, соціокультурних матриць, способу життя та світогляду української спільноти на тлі цивілізаційних процесів. Третій контекст означений пошуками українством соціокультурної ідентичності. Він органічно пов'язаний з необхідністю вироблення засад самореалізації українського соціуму як самостійного суб'єкта історії. Врешті, ще одним контекстом становлення особистості сучасного українського суспільства є домінування в її життєдіяльності компенсаційних форм самореалізації.

            Життя людини – це насамперед її становлення. Як уже зазначалося, дитина не народжується особис­тістю, а саме стає нею. Процес формування людини від за­родку до народження та від народження до зрілості нази­вається її становленням. У процесі свого становлення людина стисло, прискорено проходить ті головні етапи фі­зичного й духовного розвитку, які вже пройшло людство.  

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров