Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Построение однофакторных регрессионных моделей для прогноза Мето-дические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Планирование на предприятии» Специальность «Экономика и управле-ние на предприятии (горной промышленности и геологоразведки)» (060800) (3)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка основных метрологических характеристик: Метод. указ. / Сост.: Ю.В. Пожидаев, Н.В. Ознобихина: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 31 с., ил.12 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТА ФАЗ В СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ-ШЛАК-ГАЗ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИХ ДЕФОРМАЦИИ МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (2)
(Методические материалы)

Значок файла Огнеупоры: Лабораторный практикум по дисциплинам: «Огнеупорные материалы» и «Теплотехника» /Сост. Павловец В.М.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003 - 23 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла НАГРЕВ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ ПРИ ПО-СТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕЧИ Мето-дические указания к лабора-торной работе по основам теп-ломассообмена (2)
(Методические материалы)

Значок файла Варианты задач по курсу “Физика”. Часть 1: Механика, молекулярная физика. Часть 2: Электростатика, магнетизм. Метод. указ. /Сост.: Шарафутдинов Р.Ф., Ерилова Т.В.: ГОУ ВПО “СибГИУ”.- Новокузнецк, 2003. -45 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Методические ука-зания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ме-тоды и средства измерений, испытаний и контроля». Специальность «Стандартизация и сертификация» (072000) (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Концепція періодизації психічного розвитку особистості (Д. Ельконін)

 

            Розвиваючи ідеї Виготського, Ельконін запропонував розглядати кожен психологічний вік за такими критеріями:

  • соціальна ситуація розвитку;
  • провідний тип діяльності;
  • головні новоутворення розвитку;
  • криза.

      Будуючи свою періодизацію психічного розвитку у дитячому віці,           Д.Б. Ельконін виділив дві основні сфери: мотиваційно-потребову і сферу операційно-технічних можливостей. Перша спрямована на опанування завдань, мотивів і норм стосунків між людьми, а друга – на опанування суспільно вироблених способів поведінки і діяльності.

      Друга лінія поділу, що має місце в періодизації психічного розвитку – це виділення двох систем, всередині яких протікає діяльність і формується особистість дитини. Йдеться про системи «дитина-предмет» і «дитина-дорослий». Він доводить, що система «дитина-предмет» фактично є системою «дитина-суспільний предмет», оскільки на перший план для дитини виступають у предметі суспільно вироблені дії з ним, а не його фізичні властивості. Останні служать лише орієнтирами для дій з предметами В процесі засвоєння суспільно вироблених способів дій з предметами і відбувається формування дитини як члена суспільства.

      Система «дитина-дорослий» перетворюється у систему «дитина-суспільний дорослий». Це відбувається завдяки тому, що для дитини дорослий є носієм певних видів суспільної за своєю природою діяльності. Вона вирішує у ній певні завдання, вступає у різні стосунки з іншими людьми і при цьому сама підпорядковується певним нормам. Завдання, мотиви та норми взаємин, які супроводжують спільну діяльність, діти засвоюють через відтворення та моделювання їх у власній діяльності як самостійно, так і за допомогою дорослих. Вчений довів, що діяльність дитини у системах “дитина-суспільний предмет” і “дитина-суспільний дорослий” виступає як єдиний процес, в якому власне і відбувається її формування як особистості.

      Становлення і розвиток особистості у теорії Е. Фрома. (гуманістичний психоаналіз)

            Загальні особливості особистості, які характеризують більшість членів даної групи, можна назвати соціальним характером. Соціальний характер менш специфічний, ніж характер індивідуальний. В соціальні характеристики входить лише та сукупність рис характеру, яка притаманна більшості членів даної соціальної групи та виникла у результаті загальних для них переживань та загального способу життя. Завжди існують «люди з відхиленням» із зовсім іншим типом характеру, структура особистості більшості членів групи являє собою розвиток одного і того ж «ядра», яке складається із загальних рис характеру; ці варіації виникають за рахунок випадкових факторів народження та життєвого досвіду, оскільки ці фактори різні для різних бачень. Якщо ми хочемо зрозуміти одного індивіда, то важливу роль відіграють елементи, які відрізняють.

            Структура особистості для Фрома – це соціальний характер. Структура особистості визначає не тільки думки та почуття людини, але і його дії. Якщо структура особистості більшості людей, тобто соціальний характер, пристосована до об'єктивних задач, які індивід повинен виконувати в цьому суспільстві, то психологічна енергія людей перетворюється у виробничу силу, необхідну для формування цього суспільства. Замість підкорення відкритій владі людина створила собі внутрішню владу – совість та обов'язок, яка керує нею так ефективно, як ніколи не зуміла б жодна влада. Таким чином, соціальний характер інтеріоризує зовнішню необхідність і тим самим мобілізує людську енергію на виконання задач даної соціально-економічної системи.

            Розрив між еволюцією економічною та еволюцією психологічною призводить до того, що в процесі звичайної економічної діяльності психологічні потреби вже не задовільняються. Виникає фруструюча ситуація.

            Приорітетними Фром вважав соціальні та культурні умови, які визначають особистісний розвиток. Процес розвитку пов'язаний із задоволенням екзистенціальних потреб.  

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров