Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Системний комплексний підхід до запровадження інноваційних технологій навчання

 

Важливим моментом реструктуризації навчального процесу є запрова- дження інноваційних освітянських технологій. Рішення цих завдань спрямо-вано на:

-        перехід від педагогічного традиціоналізму до нових форм і методів навчан- ня, орієнтованих на формування творчої особистості, яка вміє поєднувати в різних варіантах теоретичні знання, наукові здобутки з вирішенням питань, які виникають на практиці;

-        підвищення творчої активності студентів під час аудиторних занять шля- хом упровадження ділових і рольових ігор, ігрового проектування;

-        посилення мотивації студентів до самостійної роботи з метою поглиблен- ня знань і здобуття вмінь і навичок;

-        забезпечення наскрізної компютеризації навчального процесу та створе- ння компютерних (інформаційних) систем його підтримки;

-        інтенсифікацію навчального процесу з метою скорочення аудиторних занять з участю викладача при наданні повного обсягу знань і підвищенні якості навчального процесу;

-        розробку інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКМЗД).

Розробка та застосування інноваційних технологій навчання, а також діагностика якості знань у вищих навчальних закладах мають носити систем- ний характер, що дозволяє забезпечити взаємозв’язок між усіма елементами навчального процесу, підвищує рівень його керованості та навчально-мето-дичного забезпечення. Вони також мають бути впровадженими в усіх формах навчання, по всій вертикалі навчального плану (в усіх дисциплінах), по гори-зонталі навчального плану (в усіх видах навчального процесу: лекції, семіна-ри, практичні, лабораторні, самостійна робота студента, практика, заліки, іспити, поточний контроль), у всіх спеціальностях і спеціалізаціях.

Системна спрямованість змісту освіти визначається освітньо-професій-ними програмами, в яких відображено змістово-реалізаційні аспекти освітньо кваліфікаційних характеристик, визначено нормативний зміст навчання,  встановлено вимоги до змісту, обсягу, рівня освітньої та професійної підго- товки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціаль- ності. Вони використовуються під час розробки та коригування відповідних навчальних планів і програм навчальних дисциплін, розробки засобів діагнос тики рівня освітньо-професійної підготовки фахівців, визначення змісту нав- чання як бази для опанування відповідних спеціальностей та кваліфікацій.

Структурно-логічні схеми підготовки фахівців – організаційні алгорит- ми реалізації освітньо-професійних програм, навчальних планів, робочих навчальних програм дисциплін у їх єдності та взаємопідпорядкованості. В основу структурно-логічних схем покладено принципи випереджувального навчання, неперервності, послідовності та наступності навчання.

Системний характер змісту підготовки фахівців полягає також у науко- во обґрунтованій системі дидактично та методично оформленого навчально-го матеріалу. Він складається з нормативної та вибіркової частин. Загальний обсяг годин аудиторної та самостійної роботи студентів знаходиться у межах 50% від обсягу годин, визначених навчальними планами на вивчення дисцип- лін.

Інтенсифікація навчального процесу передусім пов’язана з проведеням аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарів, лабораторних) на базі новітніх технологій. Це спонукає до проведення лекційних занять за трьома варіантами:

-        традиційне читання з візуальним супроводженням (зниження витрат часу на 8-10%);

-        інтенсивне читання з використанням опорного конспекту та візуального супроводження (зниження витрат часу на 40-50% порівняно з традицій-ною лекцією);

-        консультативно-проблемне читання з опорним конспектом і візуальним супроводженням на основі самостійного вивчення студентом розділу (те-ми) курсу (зниження витрат часу на лекції на 60-70%).

Нові тенденції яскраво проявляються в технологіях проведення семі- нарських занять:

-        традиційна форма проведення з елементами інновацій (з використанням навчальних тестів за роздаточним матеріалом чи в компютерному варіанті; рольових ігор; бліц-розминка);

-        семінари-дискусії (проблемні), брейн-ринги, наукові семінари;

-        семінари за принципом самоорганізації студентів.

Поліпшуються й технології  проведення практичних занять:

-        традиційна форма проведення з елементами інновацій (вхідний контроль володіння темою на основі компютерного тестування, розрахунки з ви- корисканням компютерних програм продуктів), які дозволяють звільни- ти час для обговорення результатів вирішення завдань та опрацювання пропозицій для прийняття управлінських рішень;

-        ігрове проектування;

-        ділові ігри, в тому числі з використанням компютерних версій, розроб-лених кафедрами університету або придбаних програмних продуктів;

-        технології кейс-методу (методу ситуаційного навчання);

-        технології Уорк-шоп, спрямовані на вирішення ситуації чи розробку проекту малими групами;

-        відео тренінги, відеофільми.

Значного поліпшення потребують й технології практичної підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог багатоступеневої освіти. Нагального застосування у зв’язку з цим потребує організація наскрізної практичної під-готовки, яка зумовлює безперервність її проведення для одержання достат-нього обсягу практичних знань, умінь відповідно до вимог освітньо-кваліфі-каційних характеристик і ступенів освіти. Безперервність практичної підго-товки досягається завдяки проходженню взаємоповязаних видів практики: вступу до фаху, компютерний практикум, комплексна практика з фаху на рівні бакалавра, спеціаліста та переддипломна. Новітні технології в органі-зації та проведенні практик (стажувань) передбачають:

-        застосування комп’ютерних технологій для створення бази даних, електро- нних таблиць, алгоритмів рішення, інформаційних зв’язків, комплексів задач, що, по-перше, створює умови для оволодіння інформаційними технологіями для рішення фахових задач; по-друге, скорочує витрати часу на опрацювання інформації й отримання результатів; по-третє, вивільняє час для обгрунтува-ння висновків за результатами практики, формування пропозицій щодо прий-няття управлінських рішень;

-        організацію та проведення практики на матеріалах створеної навчальної фірми, яка функціонує в режимі віртуального підприємства (організації з відповідною організаційною структурою, господарсько-фінансовими опе-раціями, зовнішнім середовищем)

Упровадження активних інформаційних, телекомунікаційних техноло- гій – це основа реструктуризації навчального процесу на основі кредитно-модульної системи. Це дозволяє підвищувати рівень самостійного опануван-ня студентами навчальних дисциплін, упровадженню інноваційних техноло- гій навчання, спрямованих на раціональне використання навчального часу, активізацію творчого потенціалу студентів. Інформаційні технології необхід-но застосовувати в усіх видах аудиторних занять, системі контролю знань.

Сучасна концепція розвитку бібліотечно-інформаційного обслуговува-ння вимагає застосування автоматизованих інформаційних систем, створення автоматичних робочих місць бібліотекарів, уведення електронних абонентів користувачів, електронних каталогів літератури й електронної картотеки газетно-журнальних статей, створення мультимедійної бібліотеки. Це дозво- ляє високоякісно виконувати такі процеси як наукове опрацювання літерату-ри, обслуговування читачів на вищому якісному рівні; автоматична підготов-ка каталожних карток, книжкових формулярів; запитів на літературу, бібліог-   рафічних довідок; уведення інвентарного та без інвентарного обліку літера- тури.

Основою формування інформаційних ресурсів вищих навчальних зак-ладів стануть, по-перше, підготовка та видання сучасних науково-методич-них розробок професорсько-викладацьким складом (підручників, навчальних посібників, опорних конспектів), а також створення ними комп’ютерних підручників, інформаційно-довідкових систем за напрямами підготовки спе-ціалістів. По-друге, систематичне поновлення сучасного літературного фонду підпискою періодичних видань. По-третє, відкриття доступу викладачам і студентам до інформаційних ресурсів через глобальну мережу Internet.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров