Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисципліни

 

Ситуація, коли студенти вищих навчальних закладів, опановуючи нав-чальні курси, сають, зазвичай, конспект лекцій та підручник, давно застаріла. Адже підручник розрахований на пересічного студента і не може враховува-ти індивідуальні особливості всіх студентів, можливості використання новіт-ніх інформаційних технологій, Internet-ресурсів. Оскільки нині методологія навчання, наукової та виховної роботи у вищих навчальних закладах полягає у переорієнтації цих видів робіт із суто лекційно-інформативної на індивіду- ально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму, впровадженні ана-логічного принципу діагностики знань студента, потрібні нові (оригінальні) підходи до організації самоосвіти студента.

Вирішення цих завдань нині неможливе без залучення значних масивів інформації, у тому числі новітніх досягнень науки та техніки. Крім того, в су-часному підході до організації навчального процесу вирішальне значення ві-діграє спосіб подачі (організації) навчальної інформації. Під цим мається на увазі не традиційна методика викладання, а новітні методичні підходи до ор-ганізації навчального процесу. У контексті традиційної інформаційно-довід-кової лекції на самостійне опрацювання додаткових навчальних посібників відводилося до 30% навчального часу. У системі проблемно-евристичної лек- ції для цього відводилося до 50-60% часу самостійної роботи студента. Проте    власне кількість часу не визначає ефективності такої роботи. Потрібна певна модель організації роботи від постановки задачі до самоперевірки ефектив- ності її розвязання.

З цією метою розроблено методологію та запропоновано механізм створення інтерактивного методичного комплексу навчальної дисципліни (ІКМЗД), який згідно із сучасними вимогами подається студенту в електрон- ному вигляді. Завдяки цьому студент має можливість отримати повний пакет необхідної навчально-методичної літератури до курсу з доступом в окремому комп’ютерному класі, внутрішній комп’ютерній мережі або через систему Internet.

Структура сучасних інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисципліни, на наш погляд, повинна містити такі основні еле-менти:

-        програму курсу;

-        робочу програму курсу;

-        календарно-тематичний план лекційних, семінарських і практичних занять;

-        модулі перевірки знань;

-        індивідуальні навчально-дослідні завдання; терміни, які повинен засвоїти студент під час вивчення курсу;

-        завдання для контрольних робіт із необхідним рівнем їх варіативності;

-        опорний конспект лекцій з курсу;

-        глосарій (словник термінів);

-        методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу (розділу, теми);

-        збірник задач і завдань до практичних занять з дисципліни;

-        хрестоматію;

-        рекомендована література;

-        тести для самоконтролю;

-        екзаменаційні питання;

-        бібліотечні та Internet-ресурси;

-        електронні підручники та посібники, де текстовий матеріал поєднується з графічним зображенням, показом документів;

-        графічні документи та інші візуальні засоби, зразки, фонд законодавчих та інструктивних документів.

Такий комплекс можна розширити за рахунок підготовки авторських підручників з глосарієм, посібників для самостійної роботи з тематичним оглядом літератури, вправами для закріплення матеріалу, тестами для само-перевірки знань. Тому варто мати не лише текстовий, а й електронний варі-ант усіх цих посібників.

Розробка інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпече-ння з кожної дисципліни – широке поле науково-методичних пошуків для кожного викладача. Такий комплекс має відображати індивідуальний рівень роботи зі студентами конкретного викладача. Адже нині викладач виступає не тільки в ролі лектора, консультанта, а й стає своєрідним режисером пізна-вального процесу. Тут не припустимий розрив між знаннями викладача та його методичними діями. І це не заперечує необхідності створення сучасних ІКМЗД у межах конкретного вищого навчального закладу або групи спорід- нених вищих навчальних закладів.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров