Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в ат-мосферный воздух: Метод. указ./ Сост. Е.Б.Серебряная, Н.К.Коротких: ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2003 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Работа с базами данных в DELPHI. Метод. указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 24 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Программирование циклических алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Л.Д. Павлова – 2-е изд. испр. и перераб. : СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 20 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Правоведение: Рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины «Правоведение» студентами очной и заочной форм обучения /сост.: Н.Е. Анохина: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.- 7с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Основные экологические термины: Метод. разработка / Сост.: С.А.Лежава, Е.Б. Серебряная: СибГИУ. – Новокузнецк, 2000.- 32 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА Методическая разработка для студентов очного и заочного обучения всех специальностей (15)
(Методические материалы)

Значок файла Практикум по курсу «Экология» и рекомендации к составлению раз-дела «Экологичность проекта» пояснительной записки при дипломном проектировании для студентов всех специальностей (14)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Використання рослин як індикаторів стану довкілля

 

Динамічна рівновага і стабільність біологічних систем тісно пов’язані з біоіндикацією на фізіолого-біохімічному рівні. Екосистеми часто досить стабільні. При зміні факторів середовища або під впливом антропогенних факторів, тобто при нагрузці вони можуть переходити в другі стабільні стани. Організми також спроможні в певних межах видоспецифічно адаптуватися до змінених умов існування.

На рівнях організмів і екосистем вплив стресорів можна розрізнити лише завдяки появі зовнішніх симптомів пошкоджень, після того як перейдена границя адаптаційної можливості і системи стають нестабільні. Наприклад, за реакцією індикаторних рослин можна прослідкувати лише по виникненню певного пошкодження. Однак якщо необхідно своєчасно відвернути незворотні зміни стану, то рання діагностика порушень часто є вирішальною.

На клітинному і субклітинному рівнях біоіндикації вплив стресорів частіше скритий від спостереження, але його можна виміряти за допомогою молекулярно-біологічних, біохімічних і фізіологічних методів [10, 11].

Обмін речовин кожної живої клітини підпорядковується певним принципам, підтримка яких є важливою умовою існування складних метаболічних функцій.

Так як регуляція метаболізму ведеться за допомогою ферментів, то деякі – найбільш чутливі з них, - можуть виявитися важливими для індикації метаболічних порушень.

За допомогою різних механізмів стресори можуть впливати перш за все, як на активність, так і на кількість ферментів.

Більша частина біохімічних реакцій проходить в просторі, обмеженому мембранами. Ці біомембрани володіють вибірковою проникністю, зумовленою їх будовою і складом, іонною природою і іншими хімічними властивостями. Біомембрани здійснюють також направлений транспорт речовин всередині клітини.

Щоб впливати фізіолого-біохімічні реакції, стресор в активній формі повинен проникнути через ці структури. Це приводить до сильного пошкодження мембран, що проявляється в їх підвищеній проникності. Зміна властивостей біомембран викликає також порушення у вмісті неорганічних іонів і низькомолекулярних речовин, які беруть участь в регуляції дії ферментів. В результаті цього регуляція може бути значно порушена.

Зміна і руйнування хлоропластинних мембран, очевидно, є причиною зниження фотосинтетичної активності, що спостерігається при впливі стресорів. Фотосинтетична активність хлоропластів зв’язана з пігментами. Інтактні хлоропласти, як і хлорофіл, що знаходиться в розчині, виявляють флуорестенцію. Ця властивість хлорофілла була запропонована в якості індикаторної ознаки порушень, що викликаються у рослин газодимовими викидами, так як її розв’язують з первинними реакціями фотосинтезу [12].

Зміна в окрасці листків є найбільш характерною ознакою впливу на рослини кислих газодимових викидів. В якості біоіндикаторної ознаки у вищих рослин використовують зменшення вмісту хлорофілу під впливом стресорів. При заміні хлорофілу феофітином зміна світлопоглинання може використовуватися для оцінки порушень після вливу стресора.

При хронічному забрудненні зовнішнього середовища зміни хлорофілу не зупиняються на стадії феофітину, а можуть доходити до повного порушення пірольного кільця.

Таким чином, вміст хлорофілу залишається проблематичним, кількісним показником стресового навантаження.

За біологічними і фізіологічними реакціями на антропогенні стресори можна слідкувати по змінах активності деяких ферментів. Вони можуть служити індикаторами метаболічних порушень. Слід врахувати, що вплив стресорів на ферменти різний за своєю природою. У багатьох ферментів при низьких концентраціях стресора періодично спостерігають стимуляцію активності, а при підвищених концентраціях – її інгібіторні, при чому чутливі і стійкі види рослин незначно відрізняються в цьому друг від друга.

Шкідливі сполуки, що поглинаються організмом, можуть бути або модифіковані в процесі обміну речовин, або включені в загальний метаболізм. Але зазвичай більшість елементів шкідливих речовин придатні для використання лише в невеликих кількостях і присутні в незабруднених організмах лише в вигляді слідів.

Їх акумуляція вище нормального вмісту може бути використана в якості індикаційної ознаки для визначення рівня стресового навантаження.

Зменшення вмісту розчинних білків після впливу якого-небудь стресору – загальна індикаторна ознака. Причиною є зниження їх реситору і підвищення розпаду до амінокислот.

Фізіологічні зміни, що викликані дією стресорів, відмічені і в метаболізмі вуглеводів. При дії газодимових викидів підвищується вміст глюкози і фруктози, що є механізмом самозахисту рослин. Також встановлено, що з ростом забруднення газодимовими викидами проходить значна зміна складу жирних кислот 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров