Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сутність пластикових карток та їх характеристика

 

Довгострокова відсутність єдиного нормативно-правого визначення банківської пластикової картки викликало неправильне тлумачення цього терміна і призвело до того, що на банківському ринку України тривалий час усі види платіжних карток називались кредитними або пластиковими. Необхідно визнати, що в усьому світі, та в Україні, зокрема, ще не вироблено єдиної системи класифікації пластикових карток, які використовуються у банківській діяльності. В численних публікаціях як економічного, так і юридичного спрямування практично як синоніми вживаються терміни „пластикова картка”, „банківська пластикова картка” „кредитна картка”, „розрахункова картка”, „платіжна картка”, „банківська платіжна картка” тощо.

Відсутність термінологічної єдності ускладнює дослідження правової природи карток, що застосовуються у банківській діяльності. Ст. 1 Закону України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 5 квітня 2001 року № 2346-ІІІ визначає платіжну картку як спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором .

На нашу думку, термін „платіжна картка” (а точніше, прикметник „платіжна”, який є його складовою) не відображає увесь обсяг суспільних відносин із використанням пластикових карток, що регулюються зазначеним Законом та Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій із їх застосуванням, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 19 квітня 2005 року № 137 (пластикова картка може використовуватися не лише як інструмент для здійснення платежів, а й як інструмент для зберігання коштів із можливістю їх отримання у готівковій формі через банкомат, як інструмент отримання кредиту тощо).

Крім того, із самого визначення, що міститься у Законі України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” випливає, що платіжні картки виступають інструментом здійснення не тільки платіжних, а й інших видів операцій. Також необхідно звернути увагу на те, що зазначене поняття за своїм обсягом виходить за межі банківської діяльності, оскільки платіжні картки можуть емітуватися не тільки банками, а й підприємствами торгівлі та послуг.

Було б логічним, якби вищезазначені нормативно-правові акти, що регулюють відносини по використанню пластикових карток саме в банківській сфері, оперували б відповідним понятійним апаратом, який би, у разі використання, того чи іншого терміну без згадки про нормативно-правовий акт, в якому його було вжито, дозволяв встановити, що зазначений термін вживається саме у контексті банківських відносин.

На нашу думку, колу відносин, що регулюються Законом України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” та Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій із їх застосуванням, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 19 квітня 2005 року № 137, якнайкраще відповідає термін „банківська пластикова картка”. По-перше, даний термін підкреслює, що відносини, які регулюються зазначеними нормативно-правовими актами, обмежуються банківською сферою, а по-друге, що вони не зводяться до відносин, які виникають у сфері платежів. Показовим є також факт, що в Енциклопедії банківської справи України вживається саме термін „банківська пластикова картка”, під яким мається на увазі платіжно-розрахунковий документ, який видається банком [7].

Загальні засади емісії та здійснення операцій із застосуванням платіжних карток регулюються нормами законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.04.2005 № 137 (далі - Положення), іншими законодавчими актами України[4,6,7].

Відповідно до Положення встановлено порядок здійснення банками емісії платіжних карток, визначено операції, що здійснюються з їх застосуванням, і порядок розрахунків за цими операціями, а також установлено загальні вимоги до внутрішньодержавних платіжних систем, що створюються та функціонують в Україні. Визначено також особливості застосування платіжних карток внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем.

На території України застосовуються платіжні картки, емітовані членами внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем (резидентами та нерезидентами).

Для здійснення емісії та еквайрінгу платіжних карток, призначених для застосування в Україні, банки можуть створювати внутрішньодержавні одноемітентні та багатоемітентні платіжні системи.

Для здійснення емісії та еквайрингу платіжних карток, призначених для застосування в Україні та за її межами, банки-резиденти мають право створювати міжнародні платіжні системи або укладати договори з платіжними організаціями відповідних міжнародних платіжних систем про членство або про участь у цих системах.

Банки – члени платіжних систем, якщо це не суперечить правилам відповідної платіжної системи, можуть укладати договори з іншими банками-резидентами, фінансовими установами-резидентами, що не є членами цих платіжних систем, і торговцями про видачу останніми готівкових коштів за платіжними картками через власні каси або банкомати.

Банк зобов’язаний у порядку, установленому законодавством України, ідентифікувати клієнтів, які відкривають карткові та інші рахунки в банку, та держателів платіжних карток, які здійснюють операції з їх використанням за цими рахунками[10].

Ідентифікація клієнта банку не є обов’язковою під час здійснення кожної операції, якщо клієнт був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Еквайр та емітент зобов’язані проводити моніторинг з метою ідентифікації помилкових і неналежних переказів, суб’єктів таких переказів та вжиття заходів із запобігання або припинення здійснення зазначених переказів.

Емісія платіжних карток у межах України проводиться виключно банками, що уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи та отримали її дозвіл на виконання цих операцій (крім одноемітентних внутрішньобанківських платіжних систем).

Платіжна картка є власністю емітента і надається клієнту або його довіреній особі відповідно до умов договору з клієнтом [7].

Фізичним особам, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, емітент надає особисті платіжні картки, а юридичним особам і фізичним особам-підприємцям – корпоративні платіжні картки.

Відкриття картрахунків здійснюється відповідно до законодавства України. Для відкриття картрахунків клієнти подають до банків документи, що необхідні для відкриття поточних рахунків, відповідно до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11.12.2002 № 492, зі змінами.

Наперед оплачені платіжні картки можуть емітуватися банками виключно для фізичних осіб.

Емітент має право випустити наперед оплачену платіжну картку до замовлення її клієнтом. Наперед оплачена платіжна картка може мати фіксований номінал, що може зазначатися на платіжній картці [24].

Максимальна сума емітованої банком наперед оплаченої платіжної картки, кошти за якою обліковуються на консолідованому картрахунку банку, не може перевищувати суму 1000 гривень або її еквівалент в іноземній валюті.

Еквайринг у межах України здійснюється виключно юридичними особами-резидентами, що уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи [38, C. 77].

Клієнти та їх довірені особи застосовують платіжні картки відповідно до умов договору з емітентом як засіб для:

­   безготівкової оплати за товари (послуги), у тому числі в системах електронної торгівлі (комерції);

­   перерахування коштів із своїх картрахунків на інші власні рахунки та на рахунки інших осіб;

­   одержання готівки в касах банків, інших фінансових установ, торговців і через банкомати.

Наперед оплачені платіжні картки застосовуються їх держателями для безготівкової оплати за товари (послуги) та одержання готівки.

Операції з платіжними картками зд

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров