Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (11)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (11)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (13)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (18)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (32)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Обґрунтування концепції облікової політики

 

Розвиток методології обліку, а відтак і облікової політики, невід’ємно пов’язаний з процесами, які відбуваються у світовій економіці. Як було зазначено раніше, сучасний етап розвитку загальної економічної системи характеризується процесами глобалізації та інтеграцією світової економіки. Ці процеси супроводжуються переходом України від адміністративно-командної до інтернаціоналізованої системи управління економікою, що зумовлює «зміну ідеології нормативної регламентації: від централізованої регламентації технології та процедур до централізованої регламентації принципів та децентралізованої регламентації облікової політики суб’єктів господарювання» [271, с. 396]. На макрорівні існує проблема уніфікації обліку, а на макрорівні – проблема деуніфікації, яка пов’язана з регламентацією бухгалтерського обліку, елементом якої є облікова політика.

Така складова регламентації, як облікова політика, є проявом змішаного підходу до організації обліку, що на сучасному етапі набуває широкого поширення, і передбачає поєднання централізованого регулювання (державного або професійними організаціями) з власними правилами організації облікового процесу, виходячи з галузевої належності та особливостей діяльності підприємства [235, с. 133]. У зв’язку з цим одним із принципово важливих питань є визначення концепції облікової політики підприємства. Від вирішення цієї задачі залежить якість підготовки інформації для прийняття управлінських рішень і подання фінансових звітів.

Оригінальний погляд на концепцію облікової політики дає М. С. Пушкар [260, с. 129]. В основу покладено поняття «регламентація», під яким розуміють визначення єдиних правил ведення обліку та складання фінансових звітів.

Загалом можна погодитися із таким визначенням концепції облікової політики, але залишається незрозумілим як два різнопланових поняття – «політика» і «регламент» водночас визначають єдину концепцію. Справа в тому, що термін «політика» допускає вибір альтернативного варіанта із кількох можливих, в той час як «регламент» передбачає обмеження дії, підкорення установленим правилам і носить обов’язковий характер. Разом з тим науковці досить вільно використовують поняття «регламент», «регулювання», «політика», що приводить до помилкових висновків стосовно концептуальних засад формування облікової політики підприємства.

Актуальність проблеми обумовлена відсутністю у наукових дослідженнях єдиної концепції облікової політики і єдиних підходів щодо рівнів її формування.

Дійсно, регламентація бухгалтерського обліку необхідна. В умовах розширення виробничих зв’язків як на державному, так і міжнародному рівнях та формування загального світового ринку існує необхідність у єдиному наборі правил, за допомогою яких слід визначати і оцінювати активи, зобов’язання і фінансові результати і забезпечувати справедливе подання інформації у фінансових звітах. Вирішення цих проблем неможливе без відповідної державної і міждержавної регламентації бухгалтерського обліку.

Більш жорстке регламентування здійснюється національним законодавством, що обмежує можливості облікової політики. Основною складовою регламентації є національні та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. В останніх передбачено менш жорстку альтернативу забезпечення оцінок, наприклад, активів і пасивів.

Стандарти носять більше рекомендаційний характер і в них не передбачено дуже детальні правила чи процедури, оскільки [258, с. 10]:

-        важко, інколи і неможливо, надати детальні правила, щодо кожної можливої ситуації;

-        там, де існують детальні правила, також існують «лазійки», які завжди можна віднайти, а далі ними маніпулювати;

-        правило, яке може бути застосоване в одній ситуації, для іншої буде неприйнятним.

Це перше, це веде до перехрещення поняття «політика» і «регламент». За розглянутих умов політика стає необхідним інструментом регламентації обліку окремих господарських подій на (звертаємо увагу) найнижчому рівні управління господарською діяльністю – на рівні виробничої системи (підприємства).

По-друге, сам регламент допускає вибір альтернатив, наприклад, амортизаційна політика пов’язана з обранням методу нарахування зносу.

По-третє, існує низка питань у бухгалтерському обліку, не охоплених регламентами, або зміст нормативних документів відрізняється, що призводить до певних проблем. Так, в окремих випадках важко визначитись із активами, зобов’язаннями, доходом або витратами. Отож, бухгалтеру слід застосовувати своє професійне судження. Стосовно:

-        визнання безнадійних боргів;

-        непередбачених обставин;

-        оцінки активу за ринковою вартістю;

-        зниження вартості активу;

-        витрат на дослідження і розвиток;

-        капітальних витрат порівняно з поточними витратами;

-        розкриття суттєвих статей;

-        превалювання економічної сутності над правовою формою;

-        фінансових інструментів – складність у встановленні ризиків і винагород.

Ці судження на рівні підприємства мають альтернативу. «У примітки до фінансових звітів слід включати опис суджень, зроблених у процесі застосування облікових політик» [258, с. 10].

Знову таки облікова політика стає інструментом формування варіативної частини обліку, як і у попередніх випадках, на рівні виробничих систем, які повинні складати і подавати фінансові звіти.

Сукупність правил бухгалтерського обліку та сформована облікова політика суб’єкта господарювання щодо особливостей облікових процесів даного суб’єкта, дозволяє організувати обліковий процес в межах обраної фінансової або виробничої системи.

Разом з тим у наукових дослідженнях розглядається можливість існування облікової політики на різних рівнях. Так, дворівневість облікової політики знайшла відображення в працях вчених [260, 331, 337, 336, 234]. У цих дослідженнях пропонується формувати облікову політику на державному рівні та на рівні окремого підприємства. Проф. М. І. Кутер пропонує трьохрівневий підхід: національна (державна), міжнаціональна, внутрішньофірмова облікова політика [167].

У дисертаційних дослідженях Т. В. Барановською [8, с. 7] виділено три рівні формування облікової політики: міждержавний (регіональний), державний і облікова політика підприємства. Розмежування облікової політики на «державну облікову політику», «галузеву облікову політику» та «облікову політику суб’єкта господарювання запропоновано С. М. Міщенко [195, с. 19]. Концепцію загальної облікової політики для країн СНД, основним напрямом формування якої пропонується регіональне об’єднання з питань бухгалтерського обліку Росії, Білорусі, України та країн митного союзу запропоновано П. Я. Папковською [227, с. 25].

Розглянемо можливі рівні регламентації обліку:

-        міжнаціональний;

-        регіональний (міждержавний);

-        національний (державний);

-        галузевий;

-        рівень окремого підприємства (суб’єкта господарювання).

Слід зауважити, що між всіма рівнями регламентації обліку обов’язково повинен бути зв’язок.

Для зведення всіх підходів щодо рівнів регламентації обліку, до єдиного побудуємо структурно-логічну модель їх взаємозв’язку (рис. 2.1).

Щоб уникнути значного різноманіття рівнів облікової політики перш за все, слід уточнити термінологію, пов’язану із цією проблемою.

В науковому лексиконі існують схожі за змістом поняття: «облікова політика»; «політика розвитку обліку»; «політика регламентації обліку». Різноплановість термінів «політика» і «регламент» розглянуті нами раніше. Щодо «політика розвитку обліку» – це поняття значно ширше, воно охоплює всі можливі напрямки розвитку обліку, незалежно від рівнів господарської діяльності.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров