Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (4)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (6)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (6)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (25)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (32)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (28)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Роль облікової політики в розкритті фінансово-економічної
інформації фондового ринку

 

Розкриття інформації про групу фінансових та промислових підприємств є важливим елементом функціонування ринку. Без відповідної інформації, яку містять фінансові та інші види звітів, ринок не може успішно встановлювати ціни на фінансові інструменти, ефективно функціонувати і сприяти раціональному розподілу капіталу.

Особливу роль у цьому процесі відіграє фондовий ринок. В країнах з розвиненим фондовим ринком розкриття інформації має могутній вплив на поведінку компанії та захищає права інвесторів. Чіткий режим розкриття інформації підтримує довіру до фондового ринку і може сприяти залученню капіталу. Акціонери і потенційні інвестори потребують регулярної, надійної інформації. Її обсяг повинен бути достатнім для оцінки якості управління і ухвалення рішень щодо майбутніх інвестицій. Неякісна інформація може необґрунтовано змінити вартість капіталу і зумовити нераціональний розподіл ресурсів.

Проблема забезпечення ФПС, як головних учасників ринку капіталу, якісною обліково-аналітичною інформацією поки що не вирішена. Тому економічна політика держави повинна бути спрямована на реалізацію принципу максимально повного розкриття інформації. Слід зазначити, що в Україні здійснюються певні заходи, спрямовані на вирішення цієї проблеми. Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку в Україні зобов’язує емітентів розкривати інформацію про всі істотні події, які стосуються компанії, включаючи фінансовий стан, результати діяльності, власність і управління компанією. Підлягають розкриттю:

-        результати фінансової і операційної діяльності компанії;

-        завдання компанії;

-        власність на крупні пакети акцій і розподіл голосів;

-        інформація про керівний склад органів управління емітента;

-        істотні чинники ризику, з якими пов’язана діяльність компанії;

-        структура компанії і політика управління.

Така політика держави спрямована на те, щоб гарантувати наявність повної і точної інформації про емітента і його цінні папери, на основі яких інвестори могли б ухвалювати обґрунтовані інвестиційні рішення.

Інформація повинна готуватися, перевірятися і розкриватися відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Певні принципи, домовленості, правила та практика, прийняті підприємством для складання та подання фінансової звітності визначаються обліковою політикою. Облікова політика має бути розкрита у примітках до фінансової звітності шляхом опису принципів оцінки статей фінансової звітності та облікових методів, застосованих до окремих статей фінансової звітності. Таке розкриття допомагає користувачам зрозуміти певні операції, події або умови, відображені у звіті про фінансовий стан, звіті про результати діяльності підприємства та ін.

Емітенти зобов’язані регулярно проводити аудиторські перевірки, щоб забезпечити зовнішню і незалежну оцінку того, яким чином підготовлена і представлена фінансова звітність.

Стандарти аудиту, зокрема МСА 310 «Знання бізнесу», вимагають від аудитора отримання знань в обсязі, достатньому для виявлення і розуміння подій і операцій, які, на його думку, можуть істотно впливати на фінансові звіти, перевірку або аудиторський висновок.

Інформація повинна розкривати вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на процеси функціонування ФПС.

Аналіз міжнародного досвіду свідчить, що компанії, які мають великий досвід роботи на ринку капіталу (великі банки, промислові корпорації) для стабілізації позиції на ринку та залучення інвестицій постійно розвивають та удосконалюють звітність з метою забезпечення її прозорості та відкритості. Компанії повинні вирішити головну ціль – максимальну зрозумілість фінансової звітності. Доцільно виходити за межі вимог регулюючих органів і розкривають нефінансову інформацію, яка дозволяє інвесторам отримати повнішу і точнішу уяву про їх профіль. Основне завдання нефінансової інформації – це підвищення ринкової вартості компанії. Данні чинники суттєво впливають на майбутні фінансові результати. На інтернет сайтах провідних промислових та фінансових компаній представлені такі нефінансові чинники, як система відносин з клієнтами, перспективи розвитку інноваційних процесів тощо. Деякі фірми представляють стратегічне бачення майбутнього компанії.

Аналіз якості та достовірності звітності американських та європейських банків, проведений компанією «ПрайсУотерхаусКуперс» [208, с. 216], свідчить, що більшість банківських керівників, аналітиків та інвесторів переконані, що фінансова звітність банків неадекватна сучасним вимогам та не ураховує особливості сучасної економіки, де головний акцент робиться на знаннях та інших нематеріальних активах, які формують вартість бізнесу. Тільки 20% інвесторів та аналітиків вважають, що банки (як американські так і європейські) достатньо відкриті ринку та розкривають всю необхідну інформацію. Таку точку зору підтримують майже 66% керівників американських банків і більше 38% керівників європейських банків. Різні підходи банкірів та інвесторів в оцінках достовірності та прозорості інформації, що міститься у звітності банків, свідчить про недосконалість існуючої звітності банків, що стримує зростання цін на банківські акції. Різниця в оцінках американських та європейських банкірів пояснюється більш жорсткими вимогами щодо розкриття інформації, які пред’являє американська комісія з цінних паперів (SEC).

Заслуговують на увагу перспективні напрямки у вирішенні проблеми інформаційного забезпечення фінансових та промислових структур. Так, компанія «ПрайсУотерхаусКуперс» пропонує новий підхід щодо формування звітності банків, спрямований на зростання вартості їх акцій – ValueReporting, який включає як фінансові, так і не фінансові показники, які демонструють спроможність збільшення вартості банку для інвесторів.

Отже, в умовах функціонування ФСП необхідна об’єднуюча інформаційна модель, яка сконцентрує зусилля на досягненні загальної мети – забезпеченні інвесторів і інших зацікавлених сторін інформацією, яка їм необхідна для ухвалення рішень. Така модель забезпечення прозорості компаній є одним із варіантів нового бачення майбутньої корпоративної звітності. У ній слід передбачити три рівні [62, с. 35]:

1.           Всесвітня система загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (Всесвітні стандарти фінансової звітності – Global GAAP).

2.           Галузеві стандарти оцінки діяльності і звітності, економіки, що розробляються і використовуються у конкретних галузях.

3.           Вимоги до специфічної для кожної компанії інформації про стратегію, плани, підхід до управління ризиком, політику у сфері обліку, виплат винагороди, корпоративного управління, критеріїв оцінки діяльності, які визначені обліковою політикою.

Багаторівняна модель вимагає учасників фондового ринку постачати інформацію різних рівнів корисну для інвесторів. Інформація трьох рівнів повинна об’єднуватися в загальну інтегровану інформаційну систему, яка відображає головні індикатори діяльності компанії.

Інформація різних рівнів повинна бути взаєпов’язана. Облікова політика компанії формує принципи розміщення інформації на різних рівнях інтегрованої інформаційної моделі. Крім того існує можливість переходу інформації з одного рівня на інший.

Фахівці компанії «ПрайсУотерхаусКуперс» вважають, що МСФЗ якраз і є тією основою, яка забезпечує здійснення порівняльного аналізу. Проте одного стандартного набору принципів бухгалтерського обліку для цього недостатньо. Щоб отримати повніше уявлення про результати діяльності компанії у минулому і зробити висновок про її перспективи, інвесторам необхідна додаткова інформація – як фінансова, так і нефінансова. До додаткової фінансової інформації слід віднести показники прогнозованого прибутку, грошових потоків, які не розкриваються у системі бухгалтерського обліку. Додаткова нефінансова інформація може включати такі критерії, як інтелектуальний капітал і екологічна чистота виробництва. Методика оцінки одного і того ж критерію може суттєво змінюватися в різних галузях економіки. Банки, наприклад, оцінюють міру задоволеності клієнтів абсолютно інакше, ніж, наприклад, установи охорони здоров’я.

Перший рівень найбільш опрацьований. Інформаційне забезпечення учасників ринкових відносин забезпечується нормами Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) і аудиту (IFAC), Міжнародних стандартів розкриття інформації, встановленими Міжнародною організацією комісій з цінних паперів (IOSCO).

Фондовий ринок формується на інформаційній відкритості і прозорості, що забезпечується розкриттям емітентами цінних паперів інформації про результати господарської діяльності і перспективи розвитку. У цьому напрямі останнім часом в Україні відбулися суттєві зрушення, сформовано систему звітності і розкриття інформації на фондовому ринку. Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) своїми рішеннями визначила порядок формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів й інформування громадськості акціонерними товариствами.

Основна частина інформації, наданої ДКЦПФР, оприлюднюється Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України, що є державною організацією.

Одним з напрямів діяльності Агентства є моніторинг фондового ринку й аналіз діяльності підприємств. Аналіз здійснюється за методикою Агентства на основі даних фінансової звітності емітентів, наведений на сайті Агентства. Методика передбачає подання 40 показників за 6 основними групами із зазначенням інформаційної адресності розрахунку кожного з них.

Міжнародними стандартами розкриття інформації визначено вимоги, щодо обсягу і змісту інформації компаній, акції яких котируються на фондовому ринку, однак стандарти ведення обліку і аудиту вони не регламентують.

Потреба в зіставності чинників, які характеризують результати діяльності суб’єктів господарювання важлива в умовах ФПС. Керівникам ФПС також потрібно порівнювати показники своїх підприємств із зарубіжними аналогами для оцінки конкурентної позиції. Наприклад, транснаціональним банківським установам, що діють на світових фінансових ринках необхідно порівнювати показники власної діяльності з результатами конкурентів. У даних порівняннях, використовуються чинники вартості, які характерні для банківських установ.

Проблема у тому, що компанії різних галузей економіки мають інформацію про чинники вартості, ха

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров