Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (19)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (17)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Поняття та сутність адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності

 

Щодо юридичних енциклопедичних ви­дань, то їх автори зовсім не дають будь-яких визначень терміна «адміністративно-правове регулювання» або термінів інших різновидів регулювань. Єдине регулювання, яке розглянуто у Вели­кому юридичному словнику, – це «правове регулювання» як «процес впливу держави на суспільні відносини за допомогою юридичних норм (норм права)».[1]

Сучасний економічний словник наводить два основних визначення поняття «державне регулювання економіки»:

1) державне регулювання економіки – це вплив держави на діяльність господарюючих суб’єктів і ринкову кон’юнктуру з метою за­безпечення нормальних умов для функціону­вання ринкового механізму, вирішення еко­логічних і соціальних проблем;

2) державне регулювання економіки є ці­леспрямованим процесом, що забезпечує під­тримку або зміну економічних явищ і зв’язків.[2]

Отже, енциклопедичні визначення, які повинні характеризуватися чіткістю, точніс­тю, лаконічністю і однозначністю дефініцій, не дають виразного та однозначного уявлен­ня про адміністративно-правове регулювання з юридичної точки зору. Хоча, все ж таки, абсолютна більшість енциклопедій та словників визнають за терміном «регулювання» процес щодо упо­рядкування, створення умов для функціону­вання чого-небудь.

Аналіз вживання терміна «адміністративно-правове ре­гулювання» в науковій літературі засвідчує, що вченими висловлюється надзвичайно широке розмаїття думок щодо розуміння суті цього явища. При цьому інколи висловлю­ються не тільки надзвичайно загальні, нечіт­кі формулювання, а й такі, що виключають одне одного.

Найтісніше термін «адміністративно-правове ре­гулювання» пов’язаний із терміном «державне регулювання». Якщо узагальнити всі точки зору, спро­бувати здійснити певну класифікацію найтиповіших підходів до розуміння цього явища, то вони в основному зводяться до того, що державне регулювання – це:

1) система заходів законодавчого, вико­навчого і контролюючого характеру, здійс­нюваних державними структурами і громад­ськими організаціями[3];

2) вплив держави та відтворювальні про­цесії в економіці відповідними засобами[4];

3) майже всі функції держави, пов’язані з економічною та економіко-соціальною діяль­ністю і покликані забезпечити умови функціонування ринкової економічної системи[5];

4) політика, яка через застосування дер­жавою спеціальних заходів впливає на пото­чні ринкові події[6];

5) система знань про сутність, закономір­ності дії та правила застосування типових методів та засобів впливу держави на хід со­ціально-економічного розвитку[7];

6) сфера діяльності держави для ціле­спрямованого впливу на поведінку учасників ринкових відносин[8];

7) одна із форм державного впливу на економіку, яка ґрунтується на законодавстві, реалізується встановленням і застосуванням державними органами правил[9];

8) одна із функцій державного управління[10].

Виходячи з цього вважаємо, що адміністративно-правове регулювання можна розглядати як окрему галузь державного управління, яка являє со­бою цілеспрямовану організуючу діяльність органів державної влади, що реалізується за допомогою специфічних, притаманних лише їй правових форм і методів, які держава може застосовувати лише у сфері підпри­ємництва.

Змістом адміністративно-правового регулювання у сфері підприємницької діяльності є діяльність з реалізації функцій держави щодо забезпе­чення господарського порядку, здійснювана у встановлених формах і відповідних мето­дах. У функціях виявляються сутність, зміст, цілі та завдання впливу держави на суб’єктів господарювання. За допомогою функцій до­сягаються цілі державного управління, оскільки саме виконання функцій, різних за змістом, але взаємозалежних, становить сут­ність регулювання економіки.

Головною функ­цією, яка визначає власне сутність адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності, є охорона пуб­лічних інтересів у господарських відносинах. Ця думка підтверджується нормами Концеп­ції переходу Української РСР до ринкової економіки, яку у листопаді 1990 р. схвалила Верховна Рада України. Відповідно до неї метою державного регулювання економіки є досягнення ефективного, поступального і ста­більного економічного, соціального, наукового і культурного розвитку України.[11]

Конституція України юридичне закріпила права і обов’язки держави активно впливати на життєдіяльність суспільства, включаючи економічну сферу. Безпосередньо реалізацію цього завдання покладено Конституцією на Кабінет Міністрів України, а їх засади ви­значено законами, які приймає Верховна Ра­да України.[12] Відповідно до цього будується система адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності, тобто сукупність інститутів, форм, методів та ін­струментів, за допомогою яких держава впли­ває на суб’єктів господарювання і ринкову кон’юнктуру з метою створення конкретних умов для їх функціонування і запобігання соціально-економічним проблемам суспільства.

Кінцевою метою діяльності держави вза­галі, точніше, сучасним закріпленим у Кон­ституції більшості країн, у тому числі й Ук­раїни, критерієм її діяльності є забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її жит­тя. Держава в процесі здійснення прав і сво­бод кожним індивідом примиряє егоїстичні інтереси окремих членів суспільства, супереч­ності приватного, індивідуального і спільного, використовуючи при цьому правові засоби.

Зміст економічних перетворень в Україні врешті-решт полягає в оптимальному враху­ванні та забезпеченні як публічних, так і приватних інтересів, в управлінні ними і че­рез них з метою побудови соціально орієнто­ваної ринкової економіки. «Головною метою цієї трансформації є ... забезпечення оптималь­ної рівноваги між свободою, зокрема еконо­мічною, з одного боку, та юридичною рівністю і соціальною справедливістю – з іншого».[13]

Усі держави приділяють серйозну увагу забезпеченню публічних інтересів в економіч­ній сфері. Незважаючи на широкі гарантії вільної економічної діяльності, використання приватної та інших форм власності, суспіль­ство і держава суворо спостерігають за збе­реженням засад економіки; не допускають і суворо припиняють порушення в результаті довільних дій державних органів і посадових осіб, несумлінності акціонерних товариств, фірм, корпорацій і окремих громадян. Це саме стосується також іноземних компаній.

Здійснення підприємництва є сферою приватного інтересу, а право на здійснення підприємницької діяльності – елементом правоздатності приватної особи. Тому ця ді­яльність регулюється насамперед нормами приватного права. Однак при цьому приват­ноправове регулювання, за словами А. Курбатова, неминуче піддається досить великому публічно-правовому впливу і пов’язане це з необхідністю встановлення меж реалізації приватних інтересів підприємців з метою охорони інтересів суспільства і держави.[14]

Проблема адміністративно-правового регулювання поля­гає в тому, щоб управляти мірою доступності цінностей, прийнятих у державі та необхід­них для задоволення інтересів усіх членів суспільства. Тобто це проблема розумного використання наявних можливостей. Регулю­вати підприємницьку діяльність у державі означає співвідносити назрілі економічні ін­тереси з наявними цінностями, затверджени­ми законодавством, насамперед Конституці­єю України. Головна мета адміністративно-правового регулювання – враховувати «ієрархію» інтере­сів, прийнятих Конституцією, виявляти най­важливіші та найістотніші з державної точки зору і стимулювати їх, а також виявляти ан­тидержавні інтереси, що підривають «спільне благо» і обмежувати, усувати їх.

Отже, захищаючи публічні інтереси (ін­тереси всіх членів суспільства) в сфері підприємницької діяльності, держава здійснює вплив на суб’єктів підприємництва, використовуючи при цьому ді­яльність компетентних державних органів. Така діяльність підпадає під поняття «адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності». З правової точки зору це поняття являє собою специфіч­ний вид діяльності державних органів та їх посадових осіб у сфері підприємницької дія­льності з метою забезпечення публічних інтересів (інтересів суспільства та держави). Тому адміністративно-правового регулювання підприємниць­кої діяльності є складовою частиною єдиного державного управління.[1] Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В Е. Крутских. – М., 1998. – С. 524.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров