Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Поняття та сутність адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності

 

Щодо юридичних енциклопедичних ви­дань, то їх автори зовсім не дають будь-яких визначень терміна «адміністративно-правове регулювання» або термінів інших різновидів регулювань. Єдине регулювання, яке розглянуто у Вели­кому юридичному словнику, – це «правове регулювання» як «процес впливу держави на суспільні відносини за допомогою юридичних норм (норм права)».[1]

Сучасний економічний словник наводить два основних визначення поняття «державне регулювання економіки»:

1) державне регулювання економіки – це вплив держави на діяльність господарюючих суб’єктів і ринкову кон’юнктуру з метою за­безпечення нормальних умов для функціону­вання ринкового механізму, вирішення еко­логічних і соціальних проблем;

2) державне регулювання економіки є ці­леспрямованим процесом, що забезпечує під­тримку або зміну економічних явищ і зв’язків.[2]

Отже, енциклопедичні визначення, які повинні характеризуватися чіткістю, точніс­тю, лаконічністю і однозначністю дефініцій, не дають виразного та однозначного уявлен­ня про адміністративно-правове регулювання з юридичної точки зору. Хоча, все ж таки, абсолютна більшість енциклопедій та словників визнають за терміном «регулювання» процес щодо упо­рядкування, створення умов для функціону­вання чого-небудь.

Аналіз вживання терміна «адміністративно-правове ре­гулювання» в науковій літературі засвідчує, що вченими висловлюється надзвичайно широке розмаїття думок щодо розуміння суті цього явища. При цьому інколи висловлю­ються не тільки надзвичайно загальні, нечіт­кі формулювання, а й такі, що виключають одне одного.

Найтісніше термін «адміністративно-правове ре­гулювання» пов’язаний із терміном «державне регулювання». Якщо узагальнити всі точки зору, спро­бувати здійснити певну класифікацію найтиповіших підходів до розуміння цього явища, то вони в основному зводяться до того, що державне регулювання – це:

1) система заходів законодавчого, вико­навчого і контролюючого характеру, здійс­нюваних державними структурами і громад­ськими організаціями[3];

2) вплив держави та відтворювальні про­цесії в економіці відповідними засобами[4];

3) майже всі функції держави, пов’язані з економічною та економіко-соціальною діяль­ністю і покликані забезпечити умови функціонування ринкової економічної системи[5];

4) політика, яка через застосування дер­жавою спеціальних заходів впливає на пото­чні ринкові події[6];

5) система знань про сутність, закономір­ності дії та правила застосування типових методів та засобів впливу держави на хід со­ціально-економічного розвитку[7];

6) сфера діяльності держави для ціле­спрямованого впливу на поведінку учасників ринкових відносин[8];

7) одна із форм державного впливу на економіку, яка ґрунтується на законодавстві, реалізується встановленням і застосуванням державними органами правил[9];

8) одна із функцій державного управління[10].

Виходячи з цього вважаємо, що адміністративно-правове регулювання можна розглядати як окрему галузь державного управління, яка являє со­бою цілеспрямовану організуючу діяльність органів державної влади, що реалізується за допомогою специфічних, притаманних лише їй правових форм і методів, які держава може застосовувати лише у сфері підпри­ємництва.

Змістом адміністративно-правового регулювання у сфері підприємницької діяльності є діяльність з реалізації функцій держави щодо забезпе­чення господарського порядку, здійснювана у встановлених формах і відповідних мето­дах. У функціях виявляються сутність, зміст, цілі та завдання впливу держави на суб’єктів господарювання. За допомогою функцій до­сягаються цілі державного управління, оскільки саме виконання функцій, різних за змістом, але взаємозалежних, становить сут­ність регулювання економіки.

Головною функ­цією, яка визначає власне сутність адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності, є охорона пуб­лічних інтересів у господарських відносинах. Ця думка підтверджується нормами Концеп­ції переходу Української РСР до ринкової економіки, яку у листопаді 1990 р. схвалила Верховна Рада України. Відповідно до неї метою державного регулювання економіки є досягнення ефективного, поступального і ста­більного економічного, соціального, наукового і культурного розвитку України.[11]

Конституція України юридичне закріпила права і обов’язки держави активно впливати на життєдіяльність суспільства, включаючи економічну сферу. Безпосередньо реалізацію цього завдання покладено Конституцією на Кабінет Міністрів України, а їх засади ви­значено законами, які приймає Верховна Ра­да України.[12] Відповідно до цього будується система адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності, тобто сукупність інститутів, форм, методів та ін­струментів, за допомогою яких держава впли­ває на суб’єктів господарювання і ринкову кон’юнктуру з метою створення конкретних умов для їх функціонування і запобігання соціально-економічним проблемам суспільства.

Кінцевою метою діяльності держави вза­галі, точніше, сучасним закріпленим у Кон­ституції більшості країн, у тому числі й Ук­раїни, критерієм її діяльності є забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її жит­тя. Держава в процесі здійснення прав і сво­бод кожним індивідом примиряє егоїстичні інтереси окремих членів суспільства, супереч­ності приватного, індивідуального і спільного, використовуючи при цьому правові засоби.

Зміст економічних перетворень в Україні врешті-решт полягає в оптимальному враху­ванні та забезпеченні як публічних, так і приватних інтересів, в управлінні ними і че­рез них з метою побудови соціально орієнто­ваної ринкової економіки. «Головною метою цієї трансформації є ... забезпечення оптималь­ної рівноваги між свободою, зокрема еконо­мічною, з одного боку, та юридичною рівністю і соціальною справедливістю – з іншого».[13]

Усі держави приділяють серйозну увагу забезпеченню публічних інтересів в економіч­ній сфері. Незважаючи на широкі гарантії вільної економічної діяльності, використання приватної та інших форм власності, суспіль­ство і держава суворо спостерігають за збе­реженням засад економіки; не допускають і суворо припиняють порушення в результаті довільних дій державних органів і посадових осіб, несумлінності акціонерних товариств, фірм, корпорацій і окремих громадян. Це саме стосується також іноземних компаній.

Здійснення підприємництва є сферою приватного інтересу, а право на здійснення підприємницької діяльності – елементом правоздатності приватної особи. Тому ця ді­яльність регулюється насамперед нормами приватного права. Однак при цьому приват­ноправове регулювання, за словами А. Курбатова, неминуче піддається досить великому публічно-правовому впливу і пов’язане це з необхідністю встановлення меж реалізації приватних інтересів підприємців з метою охорони інтересів суспільства і держави.[14]

Проблема адміністративно-правового регулювання поля­гає в тому, щоб управляти мірою доступності цінностей, прийнятих у державі та необхід­них для задоволення інтересів усіх членів суспільства. Тобто це проблема розумного використання наявних можливостей. Регулю­вати підприємницьку діяльність у державі означає співвідносити назрілі економічні ін­тереси з наявними цінностями, затверджени­ми законодавством, насамперед Конституці­єю України. Головна мета адміністративно-правового регулювання – враховувати «ієрархію» інтере­сів, прийнятих Конституцією, виявляти най­важливіші та найістотніші з державної точки зору і стимулювати їх, а також виявляти ан­тидержавні інтереси, що підривають «спільне благо» і обмежувати, усувати їх.

Отже, захищаючи публічні інтереси (ін­тереси всіх членів суспільства) в сфері підприємницької діяльності, держава здійснює вплив на суб’єктів підприємництва, використовуючи при цьому ді­яльність компетентних державних органів. Така діяльність підпадає під поняття «адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності». З правової точки зору це поняття являє собою специфіч­ний вид діяльності державних органів та їх посадових осіб у сфері підприємницької дія­льності з метою забезпечення публічних інтересів (інтересів суспільства та держави). Тому адміністративно-правового регулювання підприємниць­кої діяльності є складовою частиною єдиного державного управління.[1] Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В Е. Крутских. – М., 1998. – С. 524.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров