Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Нормативне закріплення засобів адміністративного регулювання підприємницької діяльностi

 

Адміністративно-правове регулювання у сфері підприєм­ництва має ґрунтуватися на певній сис­темі засобів. Побудова такої системи припускає виділення їх самостійних видів, ос­новних напрямів їх взаємодії.

У вітчизняній літературі питання засобів державного регулювання підприємницької діяль­ності практично не розроблено, у роботах є ли­ше окремі думки про деякі види засобів держав­ного регулювання.

Деякі фахівці вважають, що за характером впливу на керовану систему засоби державного управління поділяються на:

1) засоби непрямого впливу – вплив на по­ведінку або стан керованого об’єкта через ство­рення ситуації, у рамках якої буде досягнутий стан об’єкта управління, що є придатним для суб’єкта управління. Як приклад можна навес­ти дотування державою деяких галузей підприємництва з метою впливу на їх розвиток, по­даткову диференціацію;

2) засоби прямого впливу – дача вказівок, обо­в’язкових для виконання керованим об’єктом, заборона здійснення певних видів діяльності.[1]

Учені називають різні засоби державного регулювання економіки і підприємницької ді­яльності.

Адміністративне регулювання як складова нормативно-правового забезпечення підприєм­ництва має арсенал адміністративних засобів, що базуються на силі державної влади і передба­чають різного роду заборони, дозволи, примуси тощо. Основними видами адміністративного ре­гулювання, що використовуються нині, є дер­жавна реєстрація підприємства, ліцензування, сертифікація та стандартизація.

Серед засобів адміністративного регулюван­ня у сфері підприємництва називають дозвіл на здійс­нення певних дій, наприклад ліцензування; затвердження конкретних завдань тим або іншим суб’єктам підприємницької діяльності; обов’яз­кові розпорядження здійснення певних дій; за­борона конкретних дій; реєстрація визначених дій; установлення квот та інших обмежень; за­стосування примусових заходів; застосування матеріальних санкцій; видача державних замов­лень; контроль, нагляд тощо.[2]

Іноді засоби державного регулювання під­приємницької діяльності іменуються методами.

Так, на думку І. Махрова, адміністративно-пра­вове регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері підприємницької діяль­ності, здійснюється низкою методів. Це держав­на реєстрація, ліцензування, стандартизація, сертифікація, встановлення обов’язкових ви­мог і умов до окремих видів підприємницької діяльності, організація контролю за дотриман­ням законодавства в галузі підприємницької діяльності, створення системи захисту прав і за­конних інтересів суб’єктів підприємництва, заборона і припинення діяльності осіб, які здійс­нюють підприємницьку діяльність з порушен­ням установлених норм і вимог.[3] Деякі вчені вважають, що до прямих методів держав­ного впливу на господарську діяльність відносяться: державна реєстрація суб’єктів господар­ської діяльності; ліцензування і патентування окремих видів господарської діяльності; стандартизація і сертифікація продукції; атестація виробництва; валютне регулювання; встанов­лення державних фіксованих цін; націоналі­зація тощо.[4]

Методами державного регулювання еко­номіки (підприємництва) є способи впливу на економічні відносини, що поділяються на прямі (адміністративні) і непрямі (економічні).

В. Долинська вважає, що державне регулю­вання економічного життя, підприємницької діяльності здійснюється за допомогою певних інструментів (методів) впливу на економічне життя суспільства в цілому і на підприємниць­ку діяльність зокрема. До таких інструментів (методів) слід віднести:

1) прийняття певних правових актів, спря­мованих на практичну реалізацію можливостей державного регулювання за окремими напря­мами;

2) організацію діяльності правових структур (суди, прокуратура та ін.), що забезпечують дотримання на практиці всіх положень чинних правових актів;

3) використання економічних і адміністра­тивних важелів (інструментів): податкова сис­тема, амортизаційна політика, державне креди­тування, державні субсидії, стандартизація, сертифікація продукції, ліцензування окремих видів підприємницької діяльності, державне регулювання цін, порядок реєстрації підприєм­ницьких структур (полегшення процедури реє­страції для певного виду суб’єктів підприєм­ницької діяльності), оголошення підприємців банкрутами (очищення економічного простору від неконкурентоспроможних підприємців), штрафи та інші санкції, що застосовуються як засоби економічного впливу на юридичних і фізичних осіб з метою досягнення цілей дер­жавного регулювання.[5]

На нашу думку, при цьому змішуються інструменти, методи, засоби і форми адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності. Так, прийняття певних правових актів є формою, в якій здійснюється адміністративно-правове регулювання. Орга­нізація діяльності правових структур є не інст­рументом чи методом, а організаційним елемен­том структури регулювання. Серед зазначених важелів (інструментів) одні є напря­мами адміністративно-правового регулювання (амортизаційна політика тощо), а інші – власне засобами регулювання (стандартизація, сертифікація продукції, ліцензування окремих видів підприємницької діяльності та ін.).

Порядок реєстрації підприємницьких струк­тур не можна, на нашу думку, розглядати як ме­тод регулювання, оскільки сама собою процеду­ра як порядок здійснення певних дій не є інстру­ментом впливу на регульовані підприємницькі відносини. Як засіб адміністративно-правового регулювання підприємництва можна розцінювати державну реєстрацію суб’єктів підприємництва. Щодо застосування санкцій, то воно є не регулятив­ним, а охоронним засобом впливу, що застосо­вується для досягнення цілей не адміністративно-правового ре­гулювання, а охорони відносин у сфері підприємництва від правопорушень.

Від засобів адміністративно-правового регулювання під­приємницької діяльності слід відрізняти його способи.

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності здійснюється різними способами. Нормативні правові акти передбачають викорис­тання для цієї мети таких інструментів:

1) норми, нормативи (наприклад, норми амор­тизаційних відрахувань);

2) ліміти (наприклад, викидів забрудню­ючих речовин у природне середовище);

3) розміри ставок податків, інших обов’язко­вих платежів;

4) квоти (наприклад, при експорті товарів);

5) коефіцієнти (наприклад, зміна регульова­них цін або тарифів);

6) резерви (наприклад, встановлення сум, що резервуються комерційними банками);

7) розміри капіталів і фондів (наприклад, ус­тановлення мінімального розміру статутного капіталу).[6]

У статті 12 Господарського кодексу України, що визначає засоби державного ре­гулювання господарської діяльності, вказується, що держава для реалізації економічної політики, виконання цільових економічних та інших про­грам і програм економічного та соціального роз­витку застосовує різноманітні засоби і механіз­ми регулювання господарської-діяльності.[7]

Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання є:

1) державне замовлення, державне завдання;

2) ліцензування, патентування і квотування;

3) сертифікація та стандартизація;

4) застосування нормативів та лімітів;

5) регулювання цін і тарифів;

6) надання інвестиційних, податкових та ін­ших пільг;

7) надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.

Умови, обсяги, сфери та порядок застосу­вання окремих засобів державного регулюван­ня господарської діяльності визначаються ГК, іншими законодавчими актами, а також програ­мами економічного і соціального розвитку. Встановлення та скасування пільг і переваг у господарській діяльності окремих категорій суб’єктів господарювання здійснюються відповідно до ГК та інших законів.

Обмеження щодо здійснення підприємниць­кої діяльності, а також перелік видів діяльності, в яких забороняється підприємництво, встановлюються Конституцією України та законом.

Ю. Тихомиров звертає увагу на гнучкість засобів адміністративно-правового  регулювання, вказуючи, що є стійкі засоби (наприклад, реєстрація підпри­ємств), є більш рухливі (види податків, ліцен­зій тощо), є й оперативно змінювані. Важливо в будь-якій економічній ситуації правильно використовувати той «набір» засобів регулюван­ня, що дозволяє зберегти підвалини економіки й одночасно стимулювати господарську само­регуляцію суб’єктів ринкових відносин, забез­печити функціонування незалежних ринкових структур типу банків, інформаційних центрів, страхових компаній.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров