Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (18)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (16)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Нормативне закріплення засобів адміністративного регулювання підприємницької діяльностi

 

Адміністративно-правове регулювання у сфері підприєм­ництва має ґрунтуватися на певній сис­темі засобів. Побудова такої системи припускає виділення їх самостійних видів, ос­новних напрямів їх взаємодії.

У вітчизняній літературі питання засобів державного регулювання підприємницької діяль­ності практично не розроблено, у роботах є ли­ше окремі думки про деякі види засобів держав­ного регулювання.

Деякі фахівці вважають, що за характером впливу на керовану систему засоби державного управління поділяються на:

1) засоби непрямого впливу – вплив на по­ведінку або стан керованого об’єкта через ство­рення ситуації, у рамках якої буде досягнутий стан об’єкта управління, що є придатним для суб’єкта управління. Як приклад можна навес­ти дотування державою деяких галузей підприємництва з метою впливу на їх розвиток, по­даткову диференціацію;

2) засоби прямого впливу – дача вказівок, обо­в’язкових для виконання керованим об’єктом, заборона здійснення певних видів діяльності.[1]

Учені називають різні засоби державного регулювання економіки і підприємницької ді­яльності.

Адміністративне регулювання як складова нормативно-правового забезпечення підприєм­ництва має арсенал адміністративних засобів, що базуються на силі державної влади і передба­чають різного роду заборони, дозволи, примуси тощо. Основними видами адміністративного ре­гулювання, що використовуються нині, є дер­жавна реєстрація підприємства, ліцензування, сертифікація та стандартизація.

Серед засобів адміністративного регулюван­ня у сфері підприємництва називають дозвіл на здійс­нення певних дій, наприклад ліцензування; затвердження конкретних завдань тим або іншим суб’єктам підприємницької діяльності; обов’яз­кові розпорядження здійснення певних дій; за­борона конкретних дій; реєстрація визначених дій; установлення квот та інших обмежень; за­стосування примусових заходів; застосування матеріальних санкцій; видача державних замов­лень; контроль, нагляд тощо.[2]

Іноді засоби державного регулювання під­приємницької діяльності іменуються методами.

Так, на думку І. Махрова, адміністративно-пра­вове регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері підприємницької діяль­ності, здійснюється низкою методів. Це держав­на реєстрація, ліцензування, стандартизація, сертифікація, встановлення обов’язкових ви­мог і умов до окремих видів підприємницької діяльності, організація контролю за дотриман­ням законодавства в галузі підприємницької діяльності, створення системи захисту прав і за­конних інтересів суб’єктів підприємництва, заборона і припинення діяльності осіб, які здійс­нюють підприємницьку діяльність з порушен­ням установлених норм і вимог.[3] Деякі вчені вважають, що до прямих методів держав­ного впливу на господарську діяльність відносяться: державна реєстрація суб’єктів господар­ської діяльності; ліцензування і патентування окремих видів господарської діяльності; стандартизація і сертифікація продукції; атестація виробництва; валютне регулювання; встанов­лення державних фіксованих цін; націоналі­зація тощо.[4]

Методами державного регулювання еко­номіки (підприємництва) є способи впливу на економічні відносини, що поділяються на прямі (адміністративні) і непрямі (економічні).

В. Долинська вважає, що державне регулю­вання економічного життя, підприємницької діяльності здійснюється за допомогою певних інструментів (методів) впливу на економічне життя суспільства в цілому і на підприємниць­ку діяльність зокрема. До таких інструментів (методів) слід віднести:

1) прийняття певних правових актів, спря­мованих на практичну реалізацію можливостей державного регулювання за окремими напря­мами;

2) організацію діяльності правових структур (суди, прокуратура та ін.), що забезпечують дотримання на практиці всіх положень чинних правових актів;

3) використання економічних і адміністра­тивних важелів (інструментів): податкова сис­тема, амортизаційна політика, державне креди­тування, державні субсидії, стандартизація, сертифікація продукції, ліцензування окремих видів підприємницької діяльності, державне регулювання цін, порядок реєстрації підприєм­ницьких структур (полегшення процедури реє­страції для певного виду суб’єктів підприєм­ницької діяльності), оголошення підприємців банкрутами (очищення економічного простору від неконкурентоспроможних підприємців), штрафи та інші санкції, що застосовуються як засоби економічного впливу на юридичних і фізичних осіб з метою досягнення цілей дер­жавного регулювання.[5]

На нашу думку, при цьому змішуються інструменти, методи, засоби і форми адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності. Так, прийняття певних правових актів є формою, в якій здійснюється адміністративно-правове регулювання. Орга­нізація діяльності правових структур є не інст­рументом чи методом, а організаційним елемен­том структури регулювання. Серед зазначених важелів (інструментів) одні є напря­мами адміністративно-правового регулювання (амортизаційна політика тощо), а інші – власне засобами регулювання (стандартизація, сертифікація продукції, ліцензування окремих видів підприємницької діяльності та ін.).

Порядок реєстрації підприємницьких струк­тур не можна, на нашу думку, розглядати як ме­тод регулювання, оскільки сама собою процеду­ра як порядок здійснення певних дій не є інстру­ментом впливу на регульовані підприємницькі відносини. Як засіб адміністративно-правового регулювання підприємництва можна розцінювати державну реєстрацію суб’єктів підприємництва. Щодо застосування санкцій, то воно є не регулятив­ним, а охоронним засобом впливу, що застосо­вується для досягнення цілей не адміністративно-правового ре­гулювання, а охорони відносин у сфері підприємництва від правопорушень.

Від засобів адміністративно-правового регулювання під­приємницької діяльності слід відрізняти його способи.

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності здійснюється різними способами. Нормативні правові акти передбачають викорис­тання для цієї мети таких інструментів:

1) норми, нормативи (наприклад, норми амор­тизаційних відрахувань);

2) ліміти (наприклад, викидів забрудню­ючих речовин у природне середовище);

3) розміри ставок податків, інших обов’язко­вих платежів;

4) квоти (наприклад, при експорті товарів);

5) коефіцієнти (наприклад, зміна регульова­них цін або тарифів);

6) резерви (наприклад, встановлення сум, що резервуються комерційними банками);

7) розміри капіталів і фондів (наприклад, ус­тановлення мінімального розміру статутного капіталу).[6]

У статті 12 Господарського кодексу України, що визначає засоби державного ре­гулювання господарської діяльності, вказується, що держава для реалізації економічної політики, виконання цільових економічних та інших про­грам і програм економічного та соціального роз­витку застосовує різноманітні засоби і механіз­ми регулювання господарської-діяльності.[7]

Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання є:

1) державне замовлення, державне завдання;

2) ліцензування, патентування і квотування;

3) сертифікація та стандартизація;

4) застосування нормативів та лімітів;

5) регулювання цін і тарифів;

6) надання інвестиційних, податкових та ін­ших пільг;

7) надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.

Умови, обсяги, сфери та порядок застосу­вання окремих засобів державного регулюван­ня господарської діяльності визначаються ГК, іншими законодавчими актами, а також програ­мами економічного і соціального розвитку. Встановлення та скасування пільг і переваг у господарській діяльності окремих категорій суб’єктів господарювання здійснюються відповідно до ГК та інших законів.

Обмеження щодо здійснення підприємниць­кої діяльності, а також перелік видів діяльності, в яких забороняється підприємництво, встановлюються Конституцією України та законом.

Ю. Тихомиров звертає увагу на гнучкість засобів адміністративно-правового  регулювання, вказуючи, що є стійкі засоби (наприклад, реєстрація підпри­ємств), є більш рухливі (види податків, ліцен­зій тощо), є й оперативно змінювані. Важливо в будь-якій економічній ситуації правильно використовувати той «набір» засобів регулюван­ня, що дозволяє зберегти підвалини економіки й одночасно стимулювати господарську само­регуляцію суб’єктів ринкових відносин, забез­печити функціонування незалежних ринкових структур типу банків, інформаційних центрів, страхових компаній.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров