Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (2)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (2)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (1)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (12)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (11)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (13)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Життєвий цикл інновацій

 

Дослідження довгострокових тенденцій світового і вітчизняного техніко-економічного розвитку показали, що динаміка відтворювальних процесів, що супроводжується зміною структур національних економік зрушеннями в міжнародному поділі праці, ґрунтується на циклічних коливаннях економіки, прямо зв’язаних з науково-технічним прогресом і з інноваційними перетвореннями. Саме циклічна концепція інноваційного розвитку приводить до розуміння науково-технічного прогресу як найважливішого шляху удосконалювання продуктивних сил, з одного боку, і як інноваційного циклу, здійснюваного через реалізацію всіх стадій з виходом новизни на ринок - з іншої.[3, с.43] 

На основі концепції циклів життя інноваційних процесів, продуктів і систем можлива тимчасова, ресурсна й організаційна синхронізація всіх процесів і стадій виробництва. Для постадійного і поетапного вивчення інноваційних процесів характерна локальна, розірвана в часі інформація, у той час як життєвоциклічний підхід розглядає процес створення й освоєння новизни як динамічно синхронізовану систему.

Найбільш плідною сучасною ідеєю життєвих циклів є концепція великих технологічних систем, що включає еволюцію і перетворення технологій як економічних об’єктів. Так, дослідження життєвих циклів великих технологічних систем приводить до теорії поколінь техніки і технології, що розвиваються в рамках як традиційної, так і нової технологічної парадигми. Розвиток технологічних систем реалізується по двох напрямках: удосконалювання базових і створення принципове нових технологій. В міру поліпшення і модернізації технологій, їхнього переходу в стадію зрілості і насичення ринку даним товаром подальший технологічний розвиток у рамках старої парадигми робиться невигідним, падає обсяг продажів і прибуток.

Всі економічні процеси, як і життя людини, протікають у часі, тобто  мають початок, рух уперед, припинення руху, тобто  кінець. Потреби й установки людей змінюються, у міру того як вони переходять від одного етапу життя до іншого. Точно так само будь-які товари і послуги проходять через ряд стадій, що у сукупності являють собою деякий різновид життєвого циклу.

Життєвий цикл інновації являє собою визначений період часу, протягом  якого інновація володіє активною життєвою силою і приносить продуценту і (чи) продавцю  прибуток чи іншу реальну вигоду. (Продуцент інновації — це виробник даної інновації).

Концепція життєвого циклу інновації має важливе значення при плануванні виробництва інновацій і при організації інноваційного процесу. Це значення виявляється в наступному: [1, с.87]

1. Концепція життєвого циклу інновації змушує керівника  господарчого суб’єкту і його маркетингову службу аналізувати господарську діяльність як з позиції нашого часу, так і з погляду перспектив її розвитку, тобто  з позиції майбутнього часу.

2. Концепція життєвого циклу інновації обґрунтовує необхідність систематичної роботи з планування випуску інновацій (пошук ідеї, організація інноваційного процесу, створення інновації, її просування на ринку і дифузія), а також по придбанню інновації (вивчення попиту, банківський маркетинг, бенчмаркинг).

3. Концепція життєвого циклу інновації є основою механізму аналізу і планування інновації. При аналізі інновації можна установити, на якій стадії життєвого циклу знаходиться ця інновація, яка її найближча перспектива, коли почнеться різкий спад і коли вона закінчить своє існування.

Достойність життєвоциклічної концепції інновацій виявляються в тому, що вона забезпечує:

§  Облік тимчасового фактора;

§  Виявлення центральної тенденції процесу;

§  Наочність динаміки перетворень;

§  Логіку розгортання процесу;

§  Наочність і прозорість матеріальних, інформаційних і фінансових потоків;

§  Можливість математичного моделювання стадій і процесів;

§  Можливість застосування альтернативних методів прогнозування.

Одним з найбільш важливих переваг життєвоциклічної концепції в інноваційному менеджменті є створення математичних моделей життєвих циклів.[3, с.45] Математичні функції, що харктеризують динаміку життєвих циклів, представлені в таблиці 2.1. [3, с. 46]

Життєвий цикл складається з окремих ділянок, кожний з який має математичний опис залежності рівня розвитку будь-якого економічного об’єкта від зовнішніх і внутрішніх умов, що виникають на тім чи іншому відрізку часу. Це дає можливість інноваційному менеджеру виробити рішення щодо зміни темпів і рівня розвитку.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров