Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в ат-мосферный воздух: Метод. указ./ Сост. Е.Б.Серебряная, Н.К.Коротких: ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2003 (11)
(Методические материалы)

Значок файла Работа с базами данных в DELPHI. Метод. указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 24 с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Программирование циклических алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Л.Д. Павлова – 2-е изд. испр. и перераб. : СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 20 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Правоведение: Рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины «Правоведение» студентами очной и заочной форм обучения /сост.: Н.Е. Анохина: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.- 7с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Основные экологические термины: Метод. разработка / Сост.: С.А.Лежава, Е.Б. Серебряная: СибГИУ. – Новокузнецк, 2000.- 32 с (11)
(Методические материалы)

Значок файла НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА Методическая разработка для студентов очного и заочного обучения всех специальностей (17)
(Методические материалы)

Значок файла Практикум по курсу «Экология» и рекомендации к составлению раз-дела «Экологичность проекта» пояснительной записки при дипломном проектировании для студентов всех специальностей (14)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Життєвий цикл інновацій

 

Дослідження довгострокових тенденцій світового і вітчизняного техніко-економічного розвитку показали, що динаміка відтворювальних процесів, що супроводжується зміною структур національних економік зрушеннями в міжнародному поділі праці, ґрунтується на циклічних коливаннях економіки, прямо зв’язаних з науково-технічним прогресом і з інноваційними перетвореннями. Саме циклічна концепція інноваційного розвитку приводить до розуміння науково-технічного прогресу як найважливішого шляху удосконалювання продуктивних сил, з одного боку, і як інноваційного циклу, здійснюваного через реалізацію всіх стадій з виходом новизни на ринок - з іншої.[3, с.43] 

На основі концепції циклів життя інноваційних процесів, продуктів і систем можлива тимчасова, ресурсна й організаційна синхронізація всіх процесів і стадій виробництва. Для постадійного і поетапного вивчення інноваційних процесів характерна локальна, розірвана в часі інформація, у той час як життєвоциклічний підхід розглядає процес створення й освоєння новизни як динамічно синхронізовану систему.

Найбільш плідною сучасною ідеєю життєвих циклів є концепція великих технологічних систем, що включає еволюцію і перетворення технологій як економічних об’єктів. Так, дослідження життєвих циклів великих технологічних систем приводить до теорії поколінь техніки і технології, що розвиваються в рамках як традиційної, так і нової технологічної парадигми. Розвиток технологічних систем реалізується по двох напрямках: удосконалювання базових і створення принципове нових технологій. В міру поліпшення і модернізації технологій, їхнього переходу в стадію зрілості і насичення ринку даним товаром подальший технологічний розвиток у рамках старої парадигми робиться невигідним, падає обсяг продажів і прибуток.

Всі економічні процеси, як і життя людини, протікають у часі, тобто  мають початок, рух уперед, припинення руху, тобто  кінець. Потреби й установки людей змінюються, у міру того як вони переходять від одного етапу життя до іншого. Точно так само будь-які товари і послуги проходять через ряд стадій, що у сукупності являють собою деякий різновид життєвого циклу.

Життєвий цикл інновації являє собою визначений період часу, протягом  якого інновація володіє активною життєвою силою і приносить продуценту і (чи) продавцю  прибуток чи іншу реальну вигоду. (Продуцент інновації — це виробник даної інновації).

Концепція життєвого циклу інновації має важливе значення при плануванні виробництва інновацій і при організації інноваційного процесу. Це значення виявляється в наступному: [1, с.87]

1. Концепція життєвого циклу інновації змушує керівника  господарчого суб’єкту і його маркетингову службу аналізувати господарську діяльність як з позиції нашого часу, так і з погляду перспектив її розвитку, тобто  з позиції майбутнього часу.

2. Концепція життєвого циклу інновації обґрунтовує необхідність систематичної роботи з планування випуску інновацій (пошук ідеї, організація інноваційного процесу, створення інновації, її просування на ринку і дифузія), а також по придбанню інновації (вивчення попиту, банківський маркетинг, бенчмаркинг).

3. Концепція життєвого циклу інновації є основою механізму аналізу і планування інновації. При аналізі інновації можна установити, на якій стадії життєвого циклу знаходиться ця інновація, яка її найближча перспектива, коли почнеться різкий спад і коли вона закінчить своє існування.

Достойність життєвоциклічної концепції інновацій виявляються в тому, що вона забезпечує:

§  Облік тимчасового фактора;

§  Виявлення центральної тенденції процесу;

§  Наочність динаміки перетворень;

§  Логіку розгортання процесу;

§  Наочність і прозорість матеріальних, інформаційних і фінансових потоків;

§  Можливість математичного моделювання стадій і процесів;

§  Можливість застосування альтернативних методів прогнозування.

Одним з найбільш важливих переваг життєвоциклічної концепції в інноваційному менеджменті є створення математичних моделей життєвих циклів.[3, с.45] Математичні функції, що харктеризують динаміку життєвих циклів, представлені в таблиці 2.1. [3, с. 46]

Життєвий цикл складається з окремих ділянок, кожний з який має математичний опис залежності рівня розвитку будь-якого економічного об’єкта від зовнішніх і внутрішніх умов, що виникають на тім чи іншому відрізку часу. Це дає можливість інноваційному менеджеру виробити рішення щодо зміни темпів і рівня розвитку.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров