Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Право громадян на мирні збори,мітинги,демонстрації

 

Конституцiя України закрiплює право громадян збиратися мирно, без зброї , проводити мiтинги, походи, демонстрацiї . Варто знати, що правова природа та змiст зборiв з одного боку, та демонстрацiй, мiтингiв, пiкетування з iншого, дещо рiзна. Збори представляють собою зiбрання людей для обговорення та вирiшення питань, якi найбiльш турбують громадян. Приймають участь у зборах у бiльшостi випадкiв громадяни, що мешкають на спiльнiй територiї та об’єднанi спiльними iнтересами. Збори зазвичай носять конструктивний характер, що за природою є дiалогом, спiлкуванням, що примушує сторони слухати одна одну та враховувати пропозицiї й критику. Результатом зборiв є прийняття рiшення. Збори є важливою формою безпосередньої участi громадян у вирiшеннi питань мiсцевого значення та, згiдно законодавства, їх рiшення обов’язковi до розгляду органами мiсцевого самоврядування. Мiтинги, демонстрацiї та пiкетування, на вiдмiну вiд зборiв, зазвичай є засобами захисту полiтичних i економiчних прав. Тому цi акцiї не є конструктивним дiалогом, вони не приймають рiшень. Збори, мiтинги, вуличнi походи i демонстрацiї проводяться вiдповiдно до цiлей, зазначених у заявi, а також у визначенi строки i в обумовленому мiсцi. Заява про проведення зборiв, мiтингу, вуличного походу або демонстрацiї подається в письмовiй формi не пiзнiш як за десять днiв до планованої дати їх проведення. В заявi зазначається мета, форма, мiсце проведення заходу або маршрути руху, час його початку i закiнчення, передбачувана кiлькiсть учасникiв, прiзвища, iмена, по-батьковi уповноважених (органiзаторiв), мiсце їх проживання i роботи (навчання), дата подачi заяви. Органiзатори та учасники зборiв, мiтингiв, вуличних походiв, демонстрацiй повиннi їх припинити на вимогу представникiв органiв влади, якщо не було подано заяву або рiшення про заборону, а також при порушеннi порядку їх проведення (наприклад, у випадку порушення порядку проведення мітингів, зборів, демонстрацій і вуличних походів, організації масових безпорядків, які супроводжуються застосуванням зброї, знищенням майна, насильством, підпалами і погромами, а також чиненням опору представникам влади, грубого порушення громадського порядку, що спричинили порушення роботи транспорту, державних або громадських пiдприємств, установ, органiзацiй, захвату державних або громадських будiвель чи споруд з метою незаконного користування ними або перешкода нормальнiй роботi установ, органiзацiй, пiдприємств).

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров