Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Визначення фінансовихресурсів підприємства як об’єкту управління

 

 

Для оптимального управління процесами формування, розміщення та ефективноговикористання фінансових ресурсів необхідне, насамперед, чітке термінологічневизначення. Не дивлячись на те, що термін “фінансовіресурси підприємств” широко використовується в економічній літературі тапрактиці господарювання, ситуація з ідентифікацією поняття “фінансові ресурсипідприємств” є складною і неоднозначною. До цього часу науковці – дослідники неприйшли до єдиної думки.

Розробкою даної проблеми займались багато вчених-економістів.Здійснимо огляд сформованих позицій з метою встановленнясутності і змісту даного поняття як об’єкту управління,пошуку найбільш точного тлумачення у відповідності із сучасними особливостямиведення господарської діяльності за ринкових умов, що є, на нашу думку,важливим для подальшого проведення дослідження.

Продовженню дискусії щодо категоріальної визначеностіфінансових ресурсів підприємств сприяє й недосконалість вітчизняноїнормативно-правової бази. Слід зауважити,що існуючі законодавчо-нормативні документи не містять визначення категорії“фінансові ресурси підприємства”. Зокрема, немає визначення у Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансовузвітність в Україні” від   16 серпня 1999року № 996-ХIV. Неможуть допомогти у вирішенні цієї ситуації і Положення (стандарти)бухгалтерського обліку, які присвячені окремим об’єктам обліку. Так згідноП(С)БО 2 “Баланс” [126] − метою складання балансу є надання користувачамповної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємствана звітну дату, у ньому мають відображатись активи, зобов’язання та власнийкапітал підприємства, тут же вміщено трактування даних термінів. Але фактичнопасив балансу відображає сформовані в минулому фінансові ресурси, якіматеріалізовані в активі. Тобто мова йде про загальну суму фінансових ресурсів,якими володіє підприємство, але визначення цього основоположного поняття недано. Як для здійснення різних операцій операційної, так і для здійсненнярізних операцій фінансової та інвестиційної діяльності підприємство має бутизабезпеченим фінансовими ресурсами. У П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” [125]міститься класифікація фінансових інструментів, за якою у бухгалтерськомуобліку вони поділяються на: фінансові активи, фінансові зобов’язання, інструментивласного капіталу і похідні фінансові інструменти. У даному П(С)БО тлумачитьсязначення усіх цих термінів, і не дивлячись на те, що тут безумовно було бдоцільним  вміщення і трактування поняття“фінансові ресурси”, використовуючи які підприємство й має змогу вдаватись дозастосування вище перелічених фінансових інструментів, визначення цієїекономічної категорії є відсутнім.

Що стосується взагалі походження терміну “фінансовіресурси”, то у своїй роботі Д.С. Моляков “Финансы предприятий отраслей народногохозяйства” [98], стверджує, що у вітчизняній практиці поняття “фінансовіресурси” вперше було вжите під час складання першого п’ятирічного плану, доскладу якого входив баланс фінансових ресурсів. Термін “фінансові ресурси” вофіційних нормативних документах незалежної України зявивсяще у 1995 році. Через рік були затверджені “Методологічні вказівки щодоскладання балансу фінансових ресурсів” [102], але і там немає визначення.Проведемо критичний аналіз категорії “фінансові ресурси” у теоретичнихджерелах. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров