Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (8)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (5)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (15)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (14)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Інтегральна оцінкаефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язку та їїекономіко-математичне обґрунтування

 

 

Оцінку якості та ефективності процесів управлінняфінансовими ресурсами вітчизняних  підприємств можна розглядати не лише якпоказник економічної ефективності господарської діяльності, а й критерійекономічного розвитку, зміцнення фінансового потенціалу та конкурентних позиційпідприємства на ринку, оцінку реалізації фінансової стратегії. Реаліїекономічних процесів держави та інформаційні потреби зовнішніх і внутрішніхкористувачів для обґрунтування майбутніх управлінських рішень визначаютьзростаючу необхідність вимірювання ефективності управління фінансовимиресурсами підприємства одним сукупним показником, який би дозволяв комплексновраховувати часткові показники діяльності на основі кількісної оцінкиефективності їх формування, розміщення і використання.

Аналіз фахової літератури з проблем методичногозабезпечення узагальнюючої оцінки стану фінансів підприємства показує, щобільшість пропонованих методик комплексної оцінки пов’язана з аналізомфінансового стану підприємств, основою яких є синтезування окремих фінансовихпоказників для подальшого отримання комплексного показника [11; 13; 43; 47; 55,с. 102-114;  64; 73; 109; 122; 162; 170; 207,с. 179-192].

Не зважаючи на актуальність питання і значнукількість розробок, на наш погляд, існує ряд недоліків і проблем їх практичногозастосування у вітчизняній аналітичній практиці, зокрема:

      використання зарубіжних кількіснихметодик визначення інтегральних показників, що характеризують фінансовудіяльність підприємства [43; 55,              с. 110-114], та розроблені для відмінних від вітчизняних умов, єнеможливим;

      відсутність обґрунтованої системипоказників у пропонованих моделях [207, с. 179-192; 209] потребуєдодаткових аналітичних процедур і знижує обєктивність отриманих результатів;

      уніфікація підходів до визначеннякомплексних показників [11; 64; 73; 207, с. 179-192; 209], порівняння отриманихзначень коефіцієнтів з нормативними [11; 64; 73], без урахування галузевихособливостей вітчизняних підприємств, та суб’єктивний характер визначеннявагомості окремих складових узагальнюючих показників [11; 55, с. 103; 64] можеприводити до неточностей та викривлень оцінок.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що основнимипередумовами для забезпечення виконання у повному обсязі своїх функцій інтегральнійоцінці ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язкуУкраїни необхідна відповідність наступним критеріям:

       відбір показників з урахуваннямспецифіки діяльності підприємств галузі;

       формування системи показників зодносторонньою спрямованістю (показники-стимулятори), для яких характернийпрямий звязок зузагальнюючими показниками;

       максимальна доступність інформаційноїбази – основними джерелами розрахунку повинні бути дані публічної фінансовоїзвітності підприємств;

       включення до сукупності фінансовихпоказників лише загальновідомих та максимально інформативних;

       відмова від порівняння отриманих результатівз нормативними значеннями фінансових коефіцієнтів;

       обґрунтування операцій виконаних якіснимшляхом кількісними методами. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров