Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Інтегральна оцінкаефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язку та їїекономіко-математичне обґрунтування

 

 

Оцінку якості та ефективності процесів управлінняфінансовими ресурсами вітчизняних  підприємств можна розглядати не лише якпоказник економічної ефективності господарської діяльності, а й критерійекономічного розвитку, зміцнення фінансового потенціалу та конкурентних позиційпідприємства на ринку, оцінку реалізації фінансової стратегії. Реаліїекономічних процесів держави та інформаційні потреби зовнішніх і внутрішніхкористувачів для обґрунтування майбутніх управлінських рішень визначаютьзростаючу необхідність вимірювання ефективності управління фінансовимиресурсами підприємства одним сукупним показником, який би дозволяв комплексновраховувати часткові показники діяльності на основі кількісної оцінкиефективності їх формування, розміщення і використання.

Аналіз фахової літератури з проблем методичногозабезпечення узагальнюючої оцінки стану фінансів підприємства показує, щобільшість пропонованих методик комплексної оцінки пов’язана з аналізомфінансового стану підприємств, основою яких є синтезування окремих фінансовихпоказників для подальшого отримання комплексного показника [11; 13; 43; 47; 55,с. 102-114;  64; 73; 109; 122; 162; 170; 207,с. 179-192].

Не зважаючи на актуальність питання і значнукількість розробок, на наш погляд, існує ряд недоліків і проблем їх практичногозастосування у вітчизняній аналітичній практиці, зокрема:

      використання зарубіжних кількіснихметодик визначення інтегральних показників, що характеризують фінансовудіяльність підприємства [43; 55,              с. 110-114], та розроблені для відмінних від вітчизняних умов, єнеможливим;

      відсутність обґрунтованої системипоказників у пропонованих моделях [207, с. 179-192; 209] потребуєдодаткових аналітичних процедур і знижує обєктивність отриманих результатів;

      уніфікація підходів до визначеннякомплексних показників [11; 64; 73; 207, с. 179-192; 209], порівняння отриманихзначень коефіцієнтів з нормативними [11; 64; 73], без урахування галузевихособливостей вітчизняних підприємств, та суб’єктивний характер визначеннявагомості окремих складових узагальнюючих показників [11; 55, с. 103; 64] можеприводити до неточностей та викривлень оцінок.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що основнимипередумовами для забезпечення виконання у повному обсязі своїх функцій інтегральнійоцінці ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язкуУкраїни необхідна відповідність наступним критеріям:

       відбір показників з урахуваннямспецифіки діяльності підприємств галузі;

       формування системи показників зодносторонньою спрямованістю (показники-стимулятори), для яких характернийпрямий звязок зузагальнюючими показниками;

       максимальна доступність інформаційноїбази – основними джерелами розрахунку повинні бути дані публічної фінансовоїзвітності підприємств;

       включення до сукупності фінансовихпоказників лише загальновідомих та максимально інформативних;

       відмова від порівняння отриманих результатівз нормативними значеннями фінансових коефіцієнтів;

       обґрунтування операцій виконаних якіснимшляхом кількісними методами. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров