Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Інтегральна оцінкаефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язку та їїекономіко-математичне обґрунтування

 

 

Оцінку якості та ефективності процесів управлінняфінансовими ресурсами вітчизняних  підприємств можна розглядати не лише якпоказник економічної ефективності господарської діяльності, а й критерійекономічного розвитку, зміцнення фінансового потенціалу та конкурентних позиційпідприємства на ринку, оцінку реалізації фінансової стратегії. Реаліїекономічних процесів держави та інформаційні потреби зовнішніх і внутрішніхкористувачів для обґрунтування майбутніх управлінських рішень визначаютьзростаючу необхідність вимірювання ефективності управління фінансовимиресурсами підприємства одним сукупним показником, який би дозволяв комплексновраховувати часткові показники діяльності на основі кількісної оцінкиефективності їх формування, розміщення і використання.

Аналіз фахової літератури з проблем методичногозабезпечення узагальнюючої оцінки стану фінансів підприємства показує, щобільшість пропонованих методик комплексної оцінки пов’язана з аналізомфінансового стану підприємств, основою яких є синтезування окремих фінансовихпоказників для подальшого отримання комплексного показника [11; 13; 43; 47; 55,с. 102-114;  64; 73; 109; 122; 162; 170; 207,с. 179-192].

Не зважаючи на актуальність питання і значнукількість розробок, на наш погляд, існує ряд недоліків і проблем їх практичногозастосування у вітчизняній аналітичній практиці, зокрема:

      використання зарубіжних кількіснихметодик визначення інтегральних показників, що характеризують фінансовудіяльність підприємства [43; 55,              с. 110-114], та розроблені для відмінних від вітчизняних умов, єнеможливим;

      відсутність обґрунтованої системипоказників у пропонованих моделях [207, с. 179-192; 209] потребуєдодаткових аналітичних процедур і знижує обєктивність отриманих результатів;

      уніфікація підходів до визначеннякомплексних показників [11; 64; 73; 207, с. 179-192; 209], порівняння отриманихзначень коефіцієнтів з нормативними [11; 64; 73], без урахування галузевихособливостей вітчизняних підприємств, та суб’єктивний характер визначеннявагомості окремих складових узагальнюючих показників [11; 55, с. 103; 64] можеприводити до неточностей та викривлень оцінок.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що основнимипередумовами для забезпечення виконання у повному обсязі своїх функцій інтегральнійоцінці ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язкуУкраїни необхідна відповідність наступним критеріям:

       відбір показників з урахуваннямспецифіки діяльності підприємств галузі;

       формування системи показників зодносторонньою спрямованістю (показники-стимулятори), для яких характернийпрямий звязок зузагальнюючими показниками;

       максимальна доступність інформаційноїбази – основними джерелами розрахунку повинні бути дані публічної фінансовоїзвітності підприємств;

       включення до сукупності фінансовихпоказників лише загальновідомих та максимально інформативних;

       відмова від порівняння отриманих результатівз нормативними значеннями фінансових коефіцієнтів;

       обґрунтування операцій виконаних якіснимшляхом кількісними методами. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров